ZARZĄDZENIE NR 398/22
WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 13 maja 2022 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE NR 398/22
WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 13 maja 2022 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021 r. poz. 1899) zarządza się, co następuje:
§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości Gminy Suwałki przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. 1. Wykaz o którym mowa w § 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suwałki, a także zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki.

  1. Informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w § 1, należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w lokalnej prasie.
    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Suwałki ds. gospodarki gruntami komunalnymi.
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE NR 398/22
WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 13 maja 2022 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Przewiń do góry
Skip to content