Dodatek osłonowy – ważne informacje

dodatek osłonowy

Szanowni Państwo, informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków mieszkańców Gminy Suwałki zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. Świerkowa 45 w godzinach:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Wniosek do pobrania: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Wypełniony wniosek można złożyć również za pośrednictwem:
• Poczty Polskiej przesyłając na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki (z dopiskiem: Dodatek osłonowy)
• środków komunikacji elektronicznej – wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Zgodnie przepisami dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokości dodatku w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
• 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
• 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

Ważne!!!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:
• 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
• 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).
• rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 3 styczna 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2).

Dodatek osłonowy – ważne informacje
Przewiń do góry
Skip to content