Obwieszczenie PP.6730.70.2021.JW z dnia 11 października 2021 roku

Suwałki, dnia 11 października 2021 roku

PP.6730.70.2021.JW

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 23 lipca 2021 roku PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej, o mocy elektrycznej do 12,00 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz kontenerowych stacji transformatorowych, na działce nr geod. 299 w miejscowości Korkliny w gminie Suwałki.

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, pokój 110 w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz przesłane sołtysowi wsi na terenie inwestycji z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie udostępniam treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki na okres 14 dni.

Wskazuję dzień udostępnienia treści decyzji, tj. 11 października 2021 r.

(-)  Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6730.70.2021.JW z dnia 11 października 2021 roku
Przewiń do góry
Skip to content