przybory szkolne na biurku stypendia szkolne

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/2022

Do 15 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (528 zł/os) w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód z gospodarstwa rolnego obecnie wynosi: 308,00 zł/ha przeliczeniowy. Od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie będzie w wysokości 600 zł, natomiast kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 345 zł – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Dokumenty powinny potwierdzać dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu uzyskany w miesiącu złożenia wniosku.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur/rachunków (wystawionych na wnioskodawcę). Paragony nie będą brane pod uwagę.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub w pok. nr 116.

Druki wniosków dostępne są w linku poniżej, a także w pok. nr 116 w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój nr 116 lub pod nr telefonu 87 565 93 42.

Wójt Gminy

Zbigniew Mackiewicz

Przewiń do góry
Skip to content