Informacja o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy  Suwałki za rok 2020.
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) Wójt Gminy Suwałki przedstawia Radzie Gminy Suwałki Raport o stanie Gminy Suwałki za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Suwałki za rok 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Suwałki za 2020 rok odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 13:00, w związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 24 maja 2021 r. (poniedziałek) do godziny 13ºº w Urzędzie Gminy Suwałki – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Raport o stanie Gminy Suwałki za rok 2020 został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Przewiń do góry
Skip to content