Miesiąc: styczeń 2024

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach nr HK/2/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Stary Folwark informuję, że tut. Urząd podjął natychmiastowe kroki mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Pracownicy dokonali kontroli stacji wodociągowej w Starym Folwarku pod kątem sprawności urządzeń jak również wdrożyli działania naprawcze polegające między innymi na:

– czyszczeniu zbiorników retencyjnych,

– płukaniu sieci,

– płukaniu hydrantów,

– zwiększeniu częstotliwości płukania filtrów,

– prawidłowym napowietrzeniu wody.

W ramach kontroli wewnętrznej w dniu 31 stycznia 2024 roku zostały pobrane próbki wody na Hydroforni w Starym Folwarku jak również w mieszkaniu prywatnym w Starym Folwarku.

Informujemy, iż planowany termin zakończenia naprawy i poprawy jakości wody zgodnie z decyzją PPIS w Suwałkach wyznacza się do dnia 16 lutego 2024 roku.

INFORMACJA

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do oddziałów przedszkolnych.

 • 1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.);
  2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2431);
  3) Uchwały Nr XIV/147/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 6207);
  4) Zarządzenia 625/24Wójta Gminy Suwałki z dnia z 24 stycznia 2024 r w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2024/2025 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.


  Szanowni Państwo!

  Przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.), która potwierdziła dotychczasową zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2018-2021 mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki.
  Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej szkole podstawowej, czy też punkt przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.
  Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w danej szkole.

  Od dnia 1 września 2024 r. wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Suwałki będzie realizowane w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych funkcjonujących przy tych szkołach
  Ważne! Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych funkcjonujących przy tych szkołach nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego szkole podstawowej, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w szkole podstawowe, w której zorganizowano dany oddział przedszkolny lub przy której funkcjonuje punkt przedszkolny.
  Na wolne miejsca zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

  Definicje/ słowniczek
  Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
  Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy ( art. 26§ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn.zm.)

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych  i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2024/2025

 • 1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900z późn.zm.);
  2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2431);
  3) Uchwały Nr XXIX/238/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki.
  4) Zarządzenia Nr 626/24 Wójta Gminy Suwałki z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2024/2025 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

  Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Przebród, Kuków,Wasilczyki, Kropiwne Stare, Białe, Kropiwne Nowe, Żyliny

INFORMACJA

       Gmina Suwałki uprzejmie informuje, że w miejscowości: Przebród, Kuków, Wasilczyki, Kropiwne Stare, Białe, Kropiwne Nowe, Żyliny w dniach od 30.01.2024 r. do 09.02.2024 r w godzinach 7-15 będą odczytywane wodomierze. Prosimy mieszkańców wsi o udostępnienie w powyższym terminie dostępu do wodomierza lub spisanie i podanie wskazań licznika Inkasentowi (istnieje możliwość wywieszenie karteczki z odczytem w widocznym i dostępnym miejscu lub podanie odczytu tel. 667-676-787-sms). W przypadku braku możliwości odczytu, zostanie wystawiony rachunek według średniego zużycia.

                                                                          Dziękujemy. Gmina Suwałki

Informacja dotycząca odczytów wodomierzy

INFORMACJA

      Gmina Suwałki uprzejmie informuje, że w miejscowości: Stary Folwark , Leszczewek, Leszczewo, Cimochowizna, Tartak, Wigry, Piertanie, Burdeniszki, Magdalelowo, Czerwony Folwark w dniach od 25.01.2024 r. do 09.02.2024 r.  będą odczytywane wodomierze. Prosimy mieszkańców wsi o udostępnienie w powyższym terminie dostępu do wodomierza lub spisanie i podanie wskazań licznika Inkasentowi (istnieje możliwość wywieszenie karteczki z odczytem w widocznym i dostępnym miejscu lub podanie odczytu tel. 667-676-787-sms). W przypadku braku możliwości odczytu, zostanie wystawiony rachunek według średniego zużycia.

                                                                          Dziękujemy. Gmina Suwałki

Informacja dotycząca odczytów wodomierzy.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza do składania ofert na inwestycję pn. „Zabezpieczenie i 1 etap rewitalizacji schroniska Nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia, z lat 1928-29” dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Suwałki.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024
z dnia 26.01.2024 r.

I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

„Zabezpieczenie i 1 etap rewitalizacji schroniska Nr 1 PTTK w Starym Folwarku
im. Kazimierza Kulwiecia, z lat 1928-29”, wpisanego do rejestru zabytków, znak: rn-rs/4010-79/08
pod nr. rej. A-263, usytuowanego na działce nr ewid. 533, obręb: 0016 Leszczewek dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2023/7612/PolskiLad.

II. ZAMAWIAJĄCY

Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko,
ul. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki
NIP: 844-000-29-12
REGON: 790001594

III. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Tadeusz Rurak
Tel. 604 530 738
e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl

IV. CEL ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie prac budowlanych mających za zadanie tymczasowego zabezpieczenia budynku schroniska przed postępującym zniszczeniem zgodnie z decyzją Podlaskiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Suwałkach z dnia 22.09.2023, stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonanie pełnego zakresu wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego rewitalizacji budynku z przeznaczeniem na obiekt o funkcji gastronomiczno–usługowej
wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacjami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
Dopuszcza się składanie osobnych ofert na każdy z wymienionych powyżej zakresów robót.
Lokalizacja obiektu: PTTK Stary Folwark, budynek schroniska I, działka nr 533, obręb 0016 Leszczewek, gm. Suwałki
Główne Kody CPV zamówienia: 74221000-4 – usługi projektowania architektonicznego
45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne
Dodatkowe kody CPV zamówienia:
45420000-7 – roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45111212-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu,
45111213-4 – roboty w zakresie oczyszczania terenu.

V. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego www.pttk.suwalki.pl i Wnioskodawcy: www.gmina.suwalki.pl

VI. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami).
3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) i Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. Urz. Z 2023r poz. 682 z późn. zm.).

VII. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia opisują 2 poniższe punkty, na każdy z obu niżej wymienionych zakresów można składać osobne zamówienie (dopuszczalne jest złożenie tylko jednego zamówienia).

I. Pierwszy zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie prac budowlanych, mających za zadanie tymczasowe zabezpieczenie budynku schroniska przed postępującym uszkodzeniem, obejmujące:
a. Zabezpieczenie dachu schroniska i tym samym jego wnętrz przed zalewaniem wodami opadowymi polegające na:
1.a.i. Wykonaniu tymczasowych krokwi dachowych nad centralną częścią schroniska I (w części zawalonej), z zachowaniem odpowiedniego nachylenia połaci dachowych oraz odpowiedniej długości okapów w celu prawidłowego odprowadzenia wody opadowej/śniegu z dachu;
1.a.ii. Pokryciu całego dachu budynku schroniska plandekami foliowymi mocowanymi do istniejącego pokrycia dachowego.
b. Zabezpieczenie zawalonego fragmentu stropu nad parterem schroniska w części centralnej oraz południowo-wschodniej, poprzez podstemplowanie z zastosowaniem drewnianych lub systemowych stempli oraz drewnianych i metalowych belek;
c. Usunięcie zalegającego gruzu i śmieci z pomieszczeń wewnątrz schroniska;
d. Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych przed czynnikami zewnętrznymi, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego wietrzenia najbardziej zawilgoconych pomieszczeń;
e. Oczyszczenie cokołu fundamentów schroniska, schodów, dachu i innych elementów architektonicznych budynku oraz jego najbliższego otoczenia z porastających chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów.
WW. prace należy wykonać niezwłocznie, w trybie konieczności natychmiastowego zabezpieczenia budynku przed dalszą destrukcja i wzrostu zagrożenia zawalenia się obiektu.
W trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca robót zabezpieczających zapewni nadzór nad realizowanymi robotami (kierownika budowy) oraz uzgodni wykonane roboty z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Ww. roboty zabezpieczające należy wykonać do 20.05.2024 r.

II. Drugi zakres zamówienia obejmuje:
2. Wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji – pełnego zakresu wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego modernizacji i przebudowy budynku z przeznaczeniem na obiekt ogólnodostępny o funkcji gastronomiczno–usługowej, uzgodnionej z PTTK i PWKZ, wraz z branżowymi kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacjami technicznymi.
W zakres opracowania wchodzą w szczególności:
a. Pełny zakres projektu architektoniczno-budowlanego, wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektem technicznym, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy,
b. Związane z projektem wszystkie konieczne opracowania branżowe, w szczególności inwentaryzacje, mapy, badania geotechniczne podłoża gruntowego, ekspertyzy, badania konserwatorskie substancji zabytkowej schroniska,
c. Kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne.
W zakres obowiązków projektanta wchodzą:
– wszelkie niezbędne uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami, w tym w szczególności
z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wigierskim Parkiem Narodowym,
Starostwem Powiatowym, uzyskanie wszelkich zezwoleń i ew. odstępstw, a także poniesienie związanych z tym kosztów.
Ww. zakres dokumentacji technicznej należy wykonać do 30.06.2025 r.

2. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.
3. Okres gwarancji.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 24 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane, objęte niniejszym zamówieniem.
4. Odbiór robót (częściowy i ostateczny) dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego
i Gminy Suwałki przy udziale Wykonawcy.
5. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu zobowiązane są do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem, celem poznania specyfiki zamówienia, po wcześniejszym umówieniu z Zamawiającym.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy o kontakt z Zamawiającym.
6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na pojedyncze zakresy robót (tylko projektowanie lub tylko zabezpieczenie), nie dopuszcza się natomiast składanie ofert jedynie na wybrane z części ww. zakresów.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • Termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia dla zakresu 1: 05.2024 r.
 • Termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia dla zakresu 2: 06.2025 r.

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opisane w warunkach zmiany umowy.

IX. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Schronisko I PTTK Stary Fowark, gm. Suwałki, działka nr ewid. 533, obręb 0016 Leszczewek.

XI. MINIMALNY ZAKRES OFERTY

– formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego;
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
– oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę i oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
– parafowany projekt umowy – zgodnie z załącznikiem nr 2a/2b do zapytania ofertowego;
– klauzula dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – zgodnie z załącznikiem nr 3
do zapytania ofertowego
– zaświadczenie o zrealizowanej obowiązkowej wizji lokalnej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego;
– wykaz wykonanych robót w obiektach zabytkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5a/5b do zapytania ofertowego wraz z referencjami,
– kopia polisy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000,00 zł
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.
Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem oferty (formularz ofertowy), stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

XII. KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka, która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia. Oferty złożone w zakresach ” tymczasowe zabezpieczenie obiektu” oraz ” wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji” oceniane będą osobno.
2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
a) zostały złożone w terminie,
b) są zgodne z przedmiotem zamówienia,
c) spełniają warunki udziału w postępowaniu,
d) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.
3. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium cena – 100%, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.
Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:
1 – cena: 100%
Ocenie podlega cena brutto danej oferty. Maksymalna punktacja dla danej oferty z najniższą ceną brutto to 100 pkt. Kolejne oferty oceniane są proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru:
W = C (cena)
gdzie:
W – Wybrana oferta
C – najkorzystniejsza cena
4. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.
5. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego www.pttk.suwalki.pl i Wnioskodawcy: www.gmina.suwalki.pl
7. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

XIII. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert do dnia 29.02.2024 r. do godz. 15.00.
2. Oferta powinna być złożona w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą zadania.
3. Miejsce składania ofert: siedziba Wnioskodawcy – Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki – Biuro Obsługi Interesanta.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.

XIV. ZAKRES WYKLUCZENIA

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XV. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7,
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty
w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:
− wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
− wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie inwestycji;
− wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
− wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
− zmiany istotnych regulacji prawnych;
− wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
− wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności.
4. Wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie
po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych.
5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust.4 nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy.
6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3, i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy
i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVI. DODATKOWE WARUNKI

1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
3. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny
z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS
lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. do podpisania oferty.
4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku braku odpowiedzi, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
8. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę.
9. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
10. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy (a także przedstawione dowody).
11. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku
do Zamawiającego.
12. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne
do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna
przez cały okres obowiązywania umowy.
13. Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.
14. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w szczególności w oparciu o aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dane przedstawione w Ogłoszeniu, w tym wynikające z istotnych postanowień umowy,
opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, obowiązkową wizję lokalną, koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty ubezpieczenia OC, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.
15. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się
z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
16. Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia.
W przypadku wystąpienia rozbieżności w podanej kwocie w liczbach oraz słownie, za prawdziwą kwotę uznaje się wyrażoną słowne.
17. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą,
a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana
przez Zamawiającego, przedstawiciela Gminy Suwałki i Wykonawcę.
18. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej oraz wymagają zgody Zamawiającego.
19. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń, których zastosowanie nie wpłynie na pogorszenie jakości robót budowlanych.
20. Ewentualne roboty dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia mogą
być przedmiotem zmiany wartości umowy, co zostało dokładnie opisane w pkt. „Warunki zmiany umowy” niniejszego zapytania ofertowego.
21. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć, z zastrzeżeniem pkt. 23 i 24. Zakres wskazanych robót musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.
22. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym
z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego
i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że wykonawca robót dysponując opis przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.
23. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, niż to wynika z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie to roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności które mogą mieć wpływ na cenę.
Takie roboty Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.
24. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować
na etapie przygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy.
25. Zapłata wynagrodzenia:
1) Ustala się wypłatę wynagrodzenia po wykonaniu osobnych zakresów (wg p. VII) zamówienia:
– po wykonaniu pełnego zakresu robót zabezpieczających objętych umową – po dokonaniu protokolarnego odbioru całości robót przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Urzędu Gminy Suwałki i Wykonawcy,
– po protokolarnym przekazaniu kompletu pełnej dokumentacji projektowej i technicznej rewitalizacji oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego wymaganych zezwoleń i pozwolenia
na budowę.
2) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w całości po wykonaniu i odbiorze odpowiedniego zakresu robót (Części I/Części II), w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dostarczenia odpowiedniej faktury przez Wykonawcę.
26. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:
1) Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą.
2) Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.

XVII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Formularz ofertowy nr 1 – złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1
do zapytania ofertowego .
2. Wzór umowy – wzór stanowi załącznik nr 2a i/lub 2b do zapytania ofertowego.
3. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – wzór stanowi załącznik nr 3
do zapytania ofertowego .
4. Zaświadczenie o zrealizowanej obowiązkowej wizji lokalnej – wzór stanowi załącznik nr 4
do zapytania ofertowego
5. Wykaz wykonanych robót lub prac projektowych – wzór stanowi załącznik nr 5a i/lub 5b do zapytania ofertowego
6.Kopia polisy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000,00 złotych.

Dokumenty z pozycji nr 2, 5 na każdy z obu zakresów zamówienia wg p. VII należy składać osobno
– na odrębnych wariantach formularzy oznaczonych literkami „a” lub „b”.
Możliwe jest składanie oferty tylko na jeden wybrany zakres zamówienia.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz załącznikami  do zapytania ofertowego znajduje się na stronie internetowej PTTK Oddział w Suwałkach KLIKNIJ TUTAJ

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2024 PTTK Oddziału w Suwałkach

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Sevivon Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 101, 102/1, 102/3, 102/4 w obrębie Dubowo Drugie, gm. Suwałki”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.21.2023.SR z dnia: 22 stycznia 2024 roku

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora Wójta Gminy Suwałki działającego przez Pełnomocnika Macieja Domysławskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie, przebudowie drogi gminnej nr 102016B w miejscowości Okuniowiec na odc. 1,3 km”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.20.2023.SR z dnia: 22 stycznia 2024 roku

WÓJT GMINY SUWAŁKI ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2024 r. w sprawie kontynuacji realizacji w latach 2022-2025 ,,Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki na lata 2019-2021”.

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2024 szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki

Przewiń do góry
Skip to content