Miesiąc: listopad 2023

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Suwałki informuje, że od 1 grudnia 2023 r. zmienia się system zarządzania siecią wodno – kanalizacyjną w gminie.

Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk w Suwałkach, które było zarządcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, kończy swoją działalność, w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków od 1 grudnia 2023 r. przejmuje Urząd Gminy Suwałki.

Urząd Gminy przejmuje następujące zadania:

  • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,

  • wystawianie faktur za dostawę wody i /lub odbiór ścieków,

  • windykacja należności za wodę i ścieki,

  • rozpatrywanie reklamacji dot. wystawionych faktur za dostawę wody i /lub odbiór ścieków,

  • zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną,

  • utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

  • wydawanie warunków technicznych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nadzór nad budową tychże przyłączy,

  • usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

O sposobie realizacji usług m.in. zawieraniu umów, odczycie wodomierzy czy wystawianiu faktur będziemy informować Państwa w najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Numer telefonu do kontaktu: (87) 565 93 91 – w godzinach pracy urzędu.

Odczyt wodomierzy (tylko sms): 667-676-787

Wszelkie awarie związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną można zgłaszać całodobowo pod numerem tel. 571-319-428 lub w godzinach pracy urzędu (87) 565 93 91.

 

Komunikat Wójta dotyczący gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie i Zielone Królewskie w Gminie Suwałki.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/343/21 z dnia 28 września 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie i Zielone Królewskie w gminie Suwałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 6 grudnia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 800 – 1530. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl oraz http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Planowanie Przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2024 r. (włącznie).

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

W związku z art. 13 dot. z realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest: Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gmina.suwalki.pl Dane są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji planistycznej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.               Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, dane mogą zostać wykorzystane w celach kontaktowych w prowadzonej sprawie, co może usprawnić jej realizację.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP.6721.5.16.2021 z dnia: 28 listopada 2023 roku

Urząd Gminy Suwałki zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”. 

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Suwałki.

Termin spotkania: 04.12.2023 r., godz. 10.30.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z zasadami i warunkami uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” na:

 • wymianę źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.                                                                                             

Spotkanie poprowadzi pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Przypominamy, że w  Gminie Suwałki został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze”  mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:

 • osobiście w Punkcie mieszczącym się w budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, 16-402 Suwałki (I piętro), w wyznaczonych dniach i godzinach: 

                                                           Poniedziałek: 8.00-16.00

                                                           Środa: 8.00-16.00

 • telefonicznie – 451 165 706  w godzinach pracy punktu,
 • e-mail: oze@gmina.suwalki.pl

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Suwałki dotyczące programu „CZYSTE POWIETRZE”

W dniu 23 listopada 2023 r. Gmina Suwałki dokonała odbioru ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym składającej się z:

 • ogrodzonego boiska do gry w piłkę nożną, siatkową i inne gry zespołowe;
 • boiska do koszykówki;
 • obiektów małej architektury tj. 2 edukacyjne ławostoły, stojaki na rowery.

Realizacja projektu jest współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

,,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym”

 1. Lokal użytkowy nr 45 położony w Urzędzie Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 o powierzchni 46,79 m2 z prawem korzystania z holu, sanitariatu, pomieszczeń piwnicznych o powierzchni 32,59 m2, stanowiący własność Gminy Suwałki:

1.  Księga wieczysta, obręb geodezyjny, numer działki: KW SU1S/00067025/1 Suwałki nr budynku 45, znajdujący się na działkach oznaczonych nr geod. 22848/11 i 22849/48.

 • Powierzchnia lokalu użytkowego: lokal użytkowy nr 45 położony w budynku Urzędu  Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 o powierzchni 46,79 m2 oraz pomieszczenia piwniczne o powierzchni 32,59 m2.
 • Opis lokalu: lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku Urzędu Gminy Suwałki, oraz pomieszczenia piwniczne, wyposażone są w instalację c.o., elektryczną, z przeznaczeniem lokalu na rzecz organów administracji rządowej lub samorządowej.
 • Wysokość opłat z tytułu najmu: 1 937,16 zł brutto/miesięcznie wraz z obowiązującą stawką VAT, płatny do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
 • Okres najmu: do 3 lat.
 • Najemca: zostanie wyłoniony w drodze bezprzetargowej.

Informacje dodatkowe:

 1. Najemca z tytułu najmu nieruchomości opłacać będzie czynsz do 20 każdego miesiąca.
 2. Zmiana wysokości czynszu może być dokonywana raz w roku kalendarzowym o   średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, ogółem za rok kalendarzowy poprzedzający dzień waloryzacji.

3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez: opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45.

                                                                                                                      Zbigniew Mackiewicz

                                                                                                                      Wójt Gminy Suwałki

WYKAZ nieruchomości (lokali użytkowych) stanowiących własność Gminy Suwałki przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 łat.

Stosownie do Uchwały nr LVII/609/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Płociczno-Tartak na sołectwo Płociczno-Tartak i Płociczno-Osiedle zawiadamiam, iż konsultacje w przedmiotowej sprawie odbyły się na zebraniu wiejskim w dniu 20 listopada 2023 r. w formie pisemnej.

Celem konsultacji z mieszkańcami sołectwa było zebranie opinii i uwag odnośnie podziału sołectwa Płociczno-Tartak na sołectwo Płociczno-Tartak i Płociczno-Osiedle. Konsultacje miały zasięg lokalny i skierowane były do pełnoletnich mieszkańców sołectwa Płociczno-Tartak.

W konsultacjach dotyczących podziału sołectwa Płociczno-Tartak na sołectwo Płociczno-Tartak i Płociczno-Osiedle oddano 17 głosów, w tym:

 

  • Za podziałem oddano 16 głosów

  • Przeciw podziałowi oddano 1 głos.

Zbigniew Mackiewicz

Wójt Gminy Suwałki

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONSULTACJI

Drodzy mieszkańcy Gminy Suwałki .
Serdecznie zachęcamy do udziału w zbiórce elektrośmieci którą prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna w Turówce Nowej do 17 grudnia 2023r.

Elektrośmieci przyjmowane są przy Remizie OSP Adres:Turówka Nowa 3

Na zbiórkę można oddać sprzęt typu AGD/RTV zasilany na prąd lub baterie.

Całość elektrośmieci zostanie poddana recyklingowi a pozyskane środki zostaną przekazane na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla  jednostki.

Masz problem z transportem ? Skontaktuj się z OSP Turówka Nowa. Pomogą z przewozem elektrośmieci.

Serdecznie zapraszamy !

Zachęcamy do zbiórki elektrośmieci przy OSP w Turówce Nowej

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23 października 2023 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego wykonaniu studni do poboru wody podziemnej na działce o nr geod. 195/1 w obrębie Bród Nowy.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.
Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 17 listopada 2023 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Z aktami sprawy można zapoznać się w ciągu 7 dni w referacie ds. Bieżącego utrzymania mienia i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.
Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.


                                                                                                                              (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy:
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki z dnia 17 listopada 2023 roku, znak: BUM.6620.18.2023.SR

Przewiń do góry
Skip to content