Miesiąc: październik 2023

W dniu 20 października 2023 r. Gmina Suwałki dokonała odbioru inwestycji polegającej na kompleksowym zagospodarowaniu ogólnodostępnego placu gminnego w miejscowości Sobolewo.
W ramach przedsięwzięcia dokonano montażu zadaszonego ławostołu, ławek, lamp solarnych oraz wykonano tzw. palenisko (miejsce na ognisko). Ponadto działania projektowe obejmowały montaż skrzynki elektrycznej wraz z przyłączem kablowym i budową linii kablowej.

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.


Całkowita wartość zadania: 96 485,00 zł
Dofinansowanie budżetu Województwa Podlaskiego: 30 000,00 zł
Środki własne gminy: 66 485,00 zł

 

Zakończenie inwestycji pn.,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki”

Gmina Suwałki wspólnie z Miastem Suwałki we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstał projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”. Przedmiotowy dokument będzie służył realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych obu samorządów w perspektywie finansowej 2021-2027.

Projekt przedmiotowego dokumentu jest opracowywany w oparciu o model uspołeczniony, z wykorzystaniem szerokich konsultacji społecznych.

Dlatego też serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad strategią, a w szczególności do podzielenia się swoimi uwagami nt. dokumentu.

Konsultowane dokumenty wraz z konsultacjami prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030” oraz formularzem zgłaszania uwag znajdują się pod linkami:

https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje-pozarzadowe-sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/obwieszczenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-zit-mof-suwalk-do-roku-2030.html

https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje-pozarzadowe-sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/obwieszczenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-strategii-rozwoiu-ponadlokalnego-zit-mof-suwalk-do-roku-2030.html

W dniu 26.10.2023r. o godz. 16:00 w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie udziału w ww. spotkaniu do dnia 24.10.2023r. pod numerem telefonu (87) 562 81 36, e-mail: bmaksimowicz@um.suwalki.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”

Gmina Suwałki została uznana za przyjazną rowerzystom w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gmina przyjazna rowerzystom w ocenie turystów kolarzy 2023 organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
Celem konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom było uhonorowanie samorządów, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów, promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą infrastrukturę rowerową, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych oraz wydają mapy i przewodniki rowerowe. Promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów. Zgłoszenia gmin do konkursu dokonują turyści-kolarze na podstawie wypełnionej ankiety.
W tym roku zgłosili blisko osiemdziesiąt gmin, spośród których Kapituła Konkursowa wyróżniła między innymi gminę Suwałki.
Kolarze, a za nimi członkowie konkursowego jury docenili przede wszystkim budowę ścieżek, bądź ciągów pieszo-rowerowych, których w gminie Suwałki z roku na rok przybywa. Zwrócili uwagę na ich odpowiednie oznaczenia i trafny wybór lokalizacji.
Dziękujemy rowerzystom za dobre opinie i życzymy szerokiej drogi.

Gmina Suwałki przyjazna rowerzystom

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą na działkach nr geod. 64/2 i 64/3 położonych w miejscowości Korobiec w Gminie Suwałki.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP.6730.48.2023.JM z dnia: 16 października 2023 roku

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Januszem Jewdokimowem, wieloletnim Prezesem Naczelnej Rady Staroobrzędowców w Polsce, społecznikiem, badaczem historii osadnictwa staroobrzędowców na terenach Ziemi augustowskiej, Sejneńszczyźnie, Suwalszczyźnie, autorem książki ,,Szlakiem Staroobrzędowców”. Książka opisuje historię osadnictwa staroobrzędowców na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ceremonie pogrzebowa, migrację Filiponów z Suwalszczyzny na tereny Prus Wschodnich, miejsca kultu religijnego staroobrzędowców jakimi są cmentarze, molenny oraz miejsca po molennach na terenach woj.podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Spotkanie połączone będzie z prezentacją dotyczącą genezy powstania książki. Po spotkaniu będzie możliwość zakupu prezentowanej książki ,,Szlakiem Staroobrzędowców”. Kolejną atrakcją tego piątkowego wieczoru będzie jesienny koncert gitarowy Szczepana Sześciło. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki Zaprasza na spotkanie autorskie z Januszem Jewdokimowem.

Na prośbę sołtysów, radnych oraz mieszkańców, którzy korzystają z komunikacji zbiorowej zostały ustawione nowe wiaty przystankowe w miejscowościach Nowa Wieś, Lipniak oraz Potasznia. Miejmy nadzieję, że nowe wiaty posłużą jak najdłużej, a mieszkańcy zatroszczą się o infrastrukturę i zareagują na jakiekolwiek próby niszczenia i dewastacji.

Nowe wiaty przystankowe na terenie gminy

  • o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Leszczewek w Gminie Suwałki
  • Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały L/529/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego  2023 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Leszczewek w gminie Suwałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 26 października 2023 r. do 17 listopada 2023 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 800 – 1530. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl oraz http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Planowanie Przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 8 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2023 r. (włącznie).

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

W związku z art. 13 dot. z realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest: Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gmina.suwalki.pl Dane są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji planistycznej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.        Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, dane mogą zostać wykorzystane w celach kontaktowych w prowadzonej sprawie, co może usprawnić jej realizację.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP.6733.1.13.2023 z dnia: 18 października 2023 roku

Przewiń do góry
Skip to content