Miesiąc: kwiecień 2023

Gmina Suwałki informuje, iż przystąpiła do Programu Resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Realizatorem zadania publicznego AOON-2023 wyłonionym przez Gminę Suwałki jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Suwałkach .

 W związku z tym  PSONI Koło w Suwałkach ogłasza nabór do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania – 97.512,00 zł  – kwota dotacji celowej w 100%  finansowana z Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Planujemy  wsparcie asystenta osobistego dla 8 osób niepełnosprawnych  z terenu Gminy Suwałki ,w tym  2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz dla 3 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności , 1 osoby ze znaczną niepełnosprawnością ze sprzężeniami albo orzeczeniami traktowanymi na równi wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będące mieszkańcami Gminy Suwałki.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu:

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

– Karta zgłoszenia do Programu.

– Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności.

– Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.

– Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

– Oświadczenie uczestnika Programu dotyczące wskazania asystenta.

– W przypadku wskazania asystenta – oświadczenie asystenta.

 W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, w późniejszym etapie wymagane będą również:

-Zaświadczenie o niekaralności.

-Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.

-Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zwróć uwagę!

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma. Wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystent musi spełniać przynajmniej jeden z warunków, o których mowa poniżej:

„Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1)        posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2)        posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3)        wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym „

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Dokumenty należy dostarczyć do biura Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Jurewicz – 509 093 960

Do pobrania :

Uczestnik :

Oświadczenie-uczestnika-Programu-2023.pdf

Zakres czynności – Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST.pdf

Klauzula RODO dla uczestnika.pdf

Klauzula RODO Zalacznik-nr-12-do-Programu-AOON-JST-Ministerstwo.pdf

Karta zgłoszenia Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON.pdf

Asystent :

Klauzula RODO

Oświadczenie Asystenta

Ewidencja czasu pracy

LINK DO PROGRAMU I ZAŁĄCZNIKÓW:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 /Gmina Suwałki


Z okazji trwającego konkursu fotografii przyrodniczej „Kraina Guliwera”, przygotowaliśmy małą niespodziankę. A mianowicie, cykl spacerów przyrodniczo fotograficznych po parkach narodowych i krajobrazowych woj. podlaskiego.
Waszymi przewodnikami będą Jurorzy Konkursu, zawodowo związani z poszczególnymi parkami.
Rozpoczynamy już w maju. Inaugurujący spacer odbędziemy 5 maja, w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Przewodnikiem będzie Szefowa Parku – Teresa Świerubska. Wprowadzi Was w świat Kamienia i Wody. Odwiedzimy m.in. trzy rezerwaty: „Rutka”, „Głazowisko” i „Głazowisko Bachanowo”, zaczerpniemy oddechu oglądając prace Artystów, które powstały podczas pleneru rzeźbiarskiego – gdzie wiodącym materiałem, był kamień.
Spotykamy się dosyć wcześnie (jak dla niektórych): 5 rano
Przewidywana ilość osób biorących udział: 7
Zgłoszenia do udziału wysyłamy mailem na adres : krainaguliwera@wp.pl
W tytule wiadomości wpisujemy: „Kamiennym szlakiem”
(w jednej przesłanej wiadomości, można zgłosić max. 2 osoby)
Zgłoszenia przyjmujemy od godz. 12.00, 27.04.
Ponieważ miejsc jest mało, i chcielibyśmy uniknąć tzw. pustych zgłoszeń, warunkiem wymaganym, jest wpłata 30 zł – za osobę, na konto Fundacji Zwierz Podlaski podane poniżej, pierwsze siedem zgłoszeń, otrzyma wiadomość zwrotną, po zaksięgowaniu wpłaty, przesyłamy informację o miejscu zbiórki (około 17 km od Suwałk). Następne zgłoszenia, wpisywane są na listę rezerwową o czym poinformujemy w wiadomości zwrotnej.
Przewidujemy że spacer będzie trwał 5-6 godzin, na rozpoczęcie serwujemy herbatę i kawę, na zakończenie do kawy i herbaty dodajemy ognisko .
Nie zapewniamy napojów i wyżywienia w trakcie spaceru ani transportu na miejsce zbiórki. Osoby niepełnoletnie – uczestnictwo tylko pod opieką osoby dorosłej. Pieniądze przeznaczamy na: organizację ogniska, zakup kawy, herbaty. Organizatorzy, nie odpowiadają za szkody osobowe uczestników wydarzenia.
Oprócz dobrego humoru, nie zapomnijcie o aparatach fotograficznych.
Nr. konta Fundacji Zwierz Podlaski:
SBR Bank 13 8769 0002 0393 8218 2000 0010
Tytuł wpłaty: „Kamiennym szlakiem”

Terminy Majówek w Krainie Guliwera:
13 maja, Narwiański Park Narodowy – prowadzenie: João Matos da Costa
27 maja, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – prowadzenie: Cezary Werpachowski

Szczegóły dot. poszczególnych spacerów przyrodniczo fotograficznych, będziemy podawać na stronie https://zwierzpodlaski.org/index.php/konkurs , oraz https://www.facebook.com/events/960611728297602/?active_tab=discussion

Fundacja Zwierz Podlaski zaprasza na cykl spacerów przyrodniczo – fotograficznych po parkach narodowych i krajobrazowych województwa podlaskiego

Biebrzański Park Narodowy oraz Gmina Goniądz zapraszają na Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej „Sto pomysłów dla Biebrzy”.
Targi odbędą się w niedzielę, 30 kwietnia 2023 r., w godz. 10:00-16:00, na placu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, ul. Demokratyczna 10, 19-110 Goniądz.
Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej przyciągają oryginalną sztuką ludową i zdrową żywnością. Są szansą na wyjątkowe zakupy, ale też na rozmowy i poznanie producentów zdrowej żywności: serów, wędlin, pieczywa oraz artystów ludowych z rękodziełem: rzeźbą, malarstwem, plecionkarstwem, haftem, pisankami, galanterią drewnianą, biżuterią.
W tym dniu proponujemy gościom odwiedzającym Targi, pokaz dorobku kulturowego i kulinarnego z Doliny Biebrzy. Jak co roku, zapraszamy na happening. Odbędą się zajęcia plastyczne o tematyce przyrodniczej, warsztaty ceramiczne, gry plenerowe. Uczestnicy happeningu otrzymają upominki. Ze sceny czas umilać będą artyści z zespołów folklorystycznych.
Wystawców, pasjonatów przyrody biebrzańskiej, miłośników regionalnych wyrobów oraz wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w imprezie.
Zgłoszenia udziału wystawców przyjmuje oraz udziela szczegółowych informacji: Jerzy Bachliński – Dział Udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego, tel. (85) 738 30 35; e-mail: Jerzy.Bachlinski@biebrza.org.pl

Szczegółowe informacje: https://www.biebrza.org.pl/1424,biebrzanskie-tragi-tworczosci-i-sztuki-ludowej?tresc=10911

Biebrzańskie targi Twórczości i Sztuki Ludowej „Sto pomysłów dla Biebrzy”

Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki podpisał umowę na modernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Inwestycja obejmuje nadbudowę poddasza, wymianę dachu, docieplenie ścian, wymianę instalacji grzewczej z instalacją pompy ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej, budowę parkingu i wiele innych prac. Koszt przedsięwzięcia to prawie sześć milionów złotych z czego pięć milionów stanowi dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach programu Polski Ład. Wykonawcą jest miejscowa GRUPA IZOTERM. Całość ma być gotowa do września przyszłego roku.
Szkoła upamiętniła podpisanie umowy posadzeniem świerku, wyhodowanego z nasion poświęconych przez Jana Pawła II.
Fotografie: Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak”

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak

22 kwietnia 2023 roku miało miejsce uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego, lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Gmina Suwałki nabyła pojazd za 570 tysięcy złotych z czego 250 tysięcy stanowiło dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Niedawno wóz dotarł do remizy, a dziś przyszedł czas na uroczyste przekazanie pojazdu druhom. W uroczystości uczestniczyli poseł Jarosław Zieliński, władze powiatu na czele ze wicestarostą Arturem Łuniewskim, bryg. Marcin Bielakowicz, zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Kazimierz Golubiewski, Komendant Miejski PSP w Suwałkach, Tadeusz Chołko, prezes oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suwałkach, samorząd gminy Suwałki i druhowie z okolicznych jednostek. Przybyli goście dziękowali druhom za zaangażowanie w służbę i życzyli, aby nowy wóz służył jak najlepiej i jak najdłużej.
Jak mówił Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, sprzęt jest bardzo ważny, ale sam w sobie to za mało.

Potrzebni są wykwalifikowani ludzie, gotowi przybyć na ratunek, za co wam – druhowie dziękuję – powiedział.
Dodajmy, że obecnie średnia wieku wozów strażackich w gminie Suwałki to zaledwie 7 lat. Jeszcze kilkanaście lat temu było to 25-27 lat.

Przekazanie wozu ratowniczo-gaśniczego

19 kwietnia 2023 roku Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki podpisał umowy z organizacjami pozarządowymi na wsparcie ich zadań. Chodzi o dotacje na organizację działań z zakresu kultury, zdrowia, sportu i turystyki. Przykładowo, za przyznane środki Uczniowski Klub Sportowy SPRINT – Płociczno-Tartak zorganizuje XVIII Gminne Biegi Przełajowe, Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej i II Igrzyska Maluchów. Fundacja „Maratony Kresowe” otrzymała wsparcie na Rowerowe „Maratony Kresowe” i biegi „Kresowe Trail”- Krzywe. Gmina wsparła też Fundację ART-SOS Alicji Roszkowskiej w organizacji IV edycji festiwalu WIGROSFERA i Fundację Wigry Pro, która zorganizuje Klimatyczne Wieczory w Wigrach. Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” – Suwałki otrzymało dotację na Program Terapeutyczno-Wspierający dla osób uwikłanych w przemoc, a Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach na realizację programu „Zdrowie- wartość bezcenna”. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci gmina przyznała środki na program Więcej wiem-mądrzej wybieram, a Suwalskiemu Stowarzyszeniu „WYBÓR” – Suwałki na działania na rzecz abstynencji. Wsparcie otrzymało też miejscowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Łączna pula przyznanych środków to 88 500,00 zł.

Podpisanie umów na wsparcie realizacji zadań publicznych

17 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Maciej Borzyszkowski i Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisali umowę na dofinansowanie projektu Gminy Suwałki pn. ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”.
W ramach działań projektowych jeszcze w 2023 r. zostaną zorganizowane:
1) warsztaty ekologiczne dla uczniów szkoły podstawowej w: Przebrodzie, Starym Folwarku, Płocicznie-Tartak i Nowej Wsi;
2) gminny konkurs plastyczny dla uczestników warsztatów ekologicznych;
3) pikniki ekologiczne w 8 miejscowościach na terenie gminy Suwałki, tj. Żyliny, Mała Huta, Krzywe, Sobolewo, Stary Folwark, Nowa Wieś, Gawrych Ruda, Osinki;
4) kampania promocyjna z zakresu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) wśród mieszkańców Gminy Suwałki, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
Całkowita wartość projektu: 133 280,00 zł
Wartość dofinasowania: 126 616,00 zł


Projekt pn. ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!” z obszaru tematycznego: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna jest dofinansowany ze środków NFOŚiGW udostępnionych WFOŚiGW w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.


Ekologia – znam, stosuję i popieram!

Przewiń do góry
Skip to content