Miesiąc: czerwiec 2022

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zaprasza na seanse filmowe w ramach kina plenerowego:

-1 lipca 2022 o godz. 21:00 przy świetlicy w Zielonym Kamedulskim, film pt.: „Tajemniczy ogród” (1h 39 min.);

-2 lipca 2022 o godz. 21:00 na placu przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, film pt.: „Wyszłam za mąż, zaraz wracam” (1h 44 min.);

-3 lipca o godz. 21:00 na boisku w Płocicznie-Osiedle, film pt.: „Moja wielka grecka wycieczka” (1h 35 min.).

Kino plenerowe

Gmina Suwałki informuję, że kąpielisko na jeziorze Czarne, znajdujące się na działce o nr ewid. 201 w obrębie Mała Huta w sezonie kąpielowym na rok 2022 nie zostanie otwarte, ponieważ Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach w związku z licznymi zwolnieniami lekarskimi nie zapewni na wyżej wymienionym kąpielisku ratowników.Zgodnie z Porozumieniem z dnia 10 czerwca 2021 roku OSiR w Suwałkach był odpowiedzialny za zapewnienie ratowników niezbędnych do jego funkcjonowania.

Informacja w sprawie kąpieliska nad jeziorem Czarne.

Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ogłosiło w dniu 20.06.2022 r. nabór wniosków w ramach Priorytetu 4 zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022” obejmujące następujące przedsięwzięcie:

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc

pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Zwracam się z uprzejmą prośbą o *opublikowanie na stronie internetowej

Treść pełnego ogłoszenia wraz z załącznikami i dokumentacją konkursową znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej: www.lgr-pojezierze.euoraz w Biurze Stowarzyszenia w Suwałkach, ul. Wesoła 22.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 nr VII/2022 z dnia 20.06.2022 r.

Przyznawanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki nr XLII/436/22 z dnia 31 maja 2022r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Suwałki z dnia 23 czerwca 2022 r.

22 czerwca odbył się koncert dziękczynny w Auli Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. Wójt Gminy Suwałki oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach podziękowali w ten sposób darczyńcom, którzy wspierali budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym. Fundusze na rozbudowę placówki zbierane były latami. Wójt Gminy przez 10 lat organizował bale charytatywne i licytacje przedmiotów. Dzięki partnerom, darczyńcom, zbiórkom Ośrodek został rozbudowany i dostosowany do wymogów i potrzeb osób niepełnosprawnych. Wójt Gminy oraz Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia na rzez Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach wyróżnili przybyłych darczyńców okolicznościowymi dyplomami. Imprezie towarzyszyli lokalni artyści. Na scenie wystąpili Zespół Wokalno-Instrumentalny Sonus, Teatr Zamaniony i Grzegorz Kucharzewski.

Koncert Dziękczynny

Suwałki, dnia 13 czerwca 2022 roku

BUM.6220.19.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06 maja 2022 roku (data wpływu do Urzędu 10 maja 2022 roku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża „Bród Nowy VIII” udokumentowanego w granicach działki o nr geod. 119/1, 120/1, 121, 123/1 w obrębie Bród Nowy, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 13 czerwca 2022 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki. Ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Suwałki po zasięgnięciu ww. opinii.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz na bip i stronie internetowej tut. urzędu, a także przesłane sołtysowi wsi z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w referacie ds. Inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Wskazuję dzień udostępnienia treści obwieszczenia, tj. 20 czerwca 2022 r.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie BUM.6220.19.2022.SR z dnia: 13 czerwca 2022 roku

Przewiń do góry
Skip to content