Miesiąc: luty 2022

24 lutego 2022 tradycyjny Tłusty Czwartek był obchodzony na różne sposoby przez gminne jednostki. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi uczniowie świętowali uczestnictwem w XV Mistrzostwach w Jedzeniu Pączków i Ciasteczek na Czas. To już szkolna tradycja, okazja do integracji i dobrej zabawy. Nagrody i upominki uczestnikom wręczyły Ilona Rżany, kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno–Gospodarczej Urzędu Gminy i Alicja Rawa – Cimochowska, dyrektor szkoły.

Kolejnym miłym tłustoczwartkowym akcentem w Gminie Suwałki była wizyta dzieci z przedszkola w Przebrodzie. Przedszkolaki odwiedziły Zbigniewa Mackiewicza, wójta gminy ze słodkim poczęstunkiem. Małych gości urząd powitał pączkami.

W Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki odbył się VIII Konkurs o Puchar Wójta Gminy Suwałki na Najsmaczniejszy Pączek. Konkurs wygrała Bożenna Milewska. Na podium uplasowały się również Danuta Zalewska i Ewelina Grygo. W sumie do corocznej rywalizacji stanęło osiem osób, a pączki oceniało jury w składzie: Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, Marek Jeromin, przewodniczący Rady Gminy, Stefan Mackiewicz, gminny radny oraz Aneta Perkowska, dyrektor Ośrodka. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięzcy nagrody i specjalne puchary. Całość uświetnił występ miejscowej wokalistki Emilii Szymańczyk i Bartosza Zackiewicza, znanego z suwalskiej grupy BIFROST.

Tłusty czwartek w gminie Suwałki

W dniach 11-13 lutego 2022 r. pod patronatem Wójta Gminy Suwałki odbył się Festiwal biegów, filmów i spotkań – Biegun Zimna, zorganizowany przez Fundację „Kierunek Ultra”.

Festiwal zainicjował bieg nocny – Nocny Patrol, który rozpoczął się i zakończył przy pensjonacie Sowa w Lipniaku. Trasa o długości 12,5 km prowadziła przez las, szutrową drogą.
Drugiego dnia w programie przewidziano spotkania i projekcje filmów podróżniczych. Nastąpiło też coroczne rozdanie nagród – JEGLE – specjalnego wyróżnienia Fundacji Kierunek „ULTRA”.
Całość imprezy zwieńczył bieg Śnieżna Odyseja na dystansie 27 km ścieżkami północnej części Wigierskiego Parku Narodowego.

We współorganizację aktywnie włączyli się druhowie z OSP Nowa Wieś oraz Koło Gospodyń Wiejskich Wespół w Zespół Nowa Wieś z radną Beatą Kożuchowską na czele.

Fotografie: Fundacja „Kierunek Ultra”.

Relacja z Festiwalu Biegun Zimna

Informujemy, że wniosek Gminy Suwałki pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” został rozpatrzony pozytywnie. Tym samym 87 dzieci z gminy Suwałki, będących członkami rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, otrzyma sprzęt komputerowy do nauki. Przyznana Gminie wartość dotacji na 1 komputer stacjonarny/ laptop wynosi 2500 zł, a na tablet 1000 zł.

W chwili obecnej Urząd Gminy Suwałki przygotowuje się do podpisania umowy o powierzenie grantu, a w dalszej kolejności do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego. Dopiero kolejnym etapem będzie podpisanie umów i przekazanie sprzętu komputerowego mieszkańcom.

Osoby, które w 2021 roku złożyły stosowne oświadczenia otrzymają korespondencję w najbliższym czasie. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja została zamknięta i Urząd Gminy nie ma możliwości przyjęcia nowych wniosków na sprzęt komputerowy. W przypadku chęci rezygnacji ze wsparcia należy niezwłocznie powiadomić na piśmie Urząd Gminy Suwałki – realizatora projektu.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Suwałki, dnia 23 lutego 2022 roku

BUM.6220.2.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17 lutego 2022 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego wyposażeniu istniejącej żwirowni w zasobnik 15 m3 – 1 szt., taśmociąg 30 m – 3 szt., przesiewacz – 2 szt., konstrukcje wsporczą przesiewacza – 2 szt., odwadniacz – 1 szt., taśmociąg 25 m – 5 szt., panel sterujący – 2 szt., pompy wody – 2 szt., refuler pogłębiarska ssąca realizowanego na działce o nr ewid. 3 w obrębie Kuków, gm. Suwałki.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 23 lutego 2022 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Z aktami sprawy można zapoznać się w ciągu 7 dni w referacie ds. Inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Wskazuję dzień udostępnienia treści obwieszczenia, tj. 28 lutego 2022 r.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Obwieszczenie BUM.6220.2.2022.SR z dnia: 23 lutego 2022 roku

Suwałki, dnia 21 lutego 2021 roku

PP.6733.2.2022.ID

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) i w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz. 741 ze zm.) zawiadamia się, że decyzją znak PP.6733.2.2022.ID z dnia 21 lutego 2022 roku, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki reprezentowanego przez pełnomocnika Macieja Domysławskiego, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki, Wójt Gminy Suwałki umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 4+730 – 6+820; 7+470 – 10+585 na działce nr 300 w obrębie Okuniowiec, działce nr 198/407 w obrębie Osinki, działce nr 552/2 w obrębie Nowa Wieś i działkach nr 21, 44/1, 406, 413, 400, 80 w obrębie Lipniak w gminie Suwałki.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strona może w Urzędzie Gminy Suwałki zapoznać się z wydaną decyzją o umorzeniu postępowania znak PP.6733.2.2022.ID z dnia 21 lutego 2022 roku.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6733.2.2022.ID z dnia: 21lutego 2022 roku

Franciszek Krzykwa z Huty jest pierwszym narodzonym dzieckiem w 2022 r. w gminie Suwałki. Z tej okazji 16 lutego Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy przekazał rodzicom dziecka wyprawkę.

Chłopczyk przyszedł na świat 6 stycznia 2022 roku i jest trzecim dzieckiem Państwa Anety i Szymona Krzykwa. Rodzice ucieszyli się z miłej niespodzianki, otrzymali m.in. wielofunkcyjny wózek.

Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności całej Rodzinie.

Mamy nadzieję, że 2022 rok będzie lepszy pod względem narodzin niż miniony. W 2021 w gminie Suwałki urodziło się bowiem zaledwie 60 dzieci, czyli o 40% mniej niż w poprzednich latach. Mimo to mieszkańców przybywa, bo wiele osób, tak jak Państwo Aneta i Szymon, chętnie przeprowadza się na tereny gminy Suwałki.

Franciszek pierwszym dzieckiem urodzonym w 2022 r.

Suwałki, dnia 15 lutego 2022 roku

In.6220.30.2021.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie, przebudowie drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 4+571 – 6+820; 7+470 – 10+840”.

Poprzednia nazwa przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 4+730 – 6+820; 7+470 – 10+585”. Po przeanalizowaniu powyższej zmiany tytułu przedsięwzięcia  stwierdzono, że zmiana wprowadzona przez inwestora pozostaje bez wpływu na dotychczasowe postępowanie.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie w tym między innymi opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 141A, tel. (87) 5659352 w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.).

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Wskazuję dzień udostępnienia treści obwieszczenia, tj. 22 lutego 2022 roku.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie In.6220.30.2021.SR z dnia: 15 lutego 2022 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że rozpoczął się XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej
16 lat.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni nadesłać prace do Placówki Terenowej/ Oddziału Regionalnego (wg. miejsca zamieszkania) do 01.04.2022 roku.

Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2 Kasa wskazuje jako źródło wiedzy i materiałów kierowanych do najmłodszych stronę internetową www.krus.gov.pl. W zakładce Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym, znajdują się m.in. kurs e-learningowy Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy oraz film pt. Gra o zdrowie i bezpieczeństwo.

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze sześć (po trzy prace z każdej grupy wiekowej), które prześle do Komisji Centralnej celem wyłonienia zwycięzców  na szczeblu ogólnopolskim.

Na każdym etapie konkursu przewidziano szereg atrakcyjnych nagród i upominków. Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w konkursie.

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki działając w oparciu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) informuje o wyborze partnera w ramach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu ogłoszonego w dniu 27 stycznia 2022 r.

W postępowaniu wybrano ofertę:

Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki

Była to jedyna złożona oferta.
Oferta jest zgodna z wymaganiami ogłoszenia o wyborze partnera.

Wynik otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

24 lutego, czyli w Tłusty Czwartek, zapraszamy do Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki. Już po raz VIII odbędzie się Konkurs o Puchar Wójta Gminy Suwałki za Najsmaczniejszy Pączek. Wszystkich chcących wziąć udział w konkursie prosimy o przynoszenie pączków do godziny 17:30.

O godzinie 18:00 rozpocznie się występ duetu muzycznego: Emilii Szymańczyk i Bartosza Zackiewicza.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: VIII KONKURS O PUCHAR WÓJTA GMINY SUWAŁKI ZA NAJSMACZNIEJSZY PĄCZEK – Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki (krzywe.com.pl)

VIII Konkurs o puchar Wójta Gminy Suwałki za najsmaczniejszy pączek.

Przewiń do góry
Skip to content