Miesiąc: sierpień 2021

Mieszkańcy województwa podlaskiego od lat borykają się z nie najlepszym połączeniem ze stolicą województwa. Lokalne władze gmin i powiatów połączyły swoje siły i wspólnie chcą zwrócić uwagę na ten problem. Celem naszym jest, aby budowa drogi ekspresowej Białystok – Suwałki – granica państwa została ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2033 roku. W związku z tym apel do mieszkańców, aby złożyć jak największą liczbę petycji w formie kwestionariusza.

Zachęcamy do składania formularza konsultacyjnego dotyczącego uzupełnienia sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim. Dokument z już wypełnionymi wnioskami i uwagami oraz uzasadnieniem można pobrać poniżej.

Zachęcamy do czynnego udziału w sprawie. Wypełniony dokument można dostarczyć do Urzędu Gminy Suwałki najpóźniej do 17 września 2021 roku.

Droga ekspresowa Suwałki-Białystok APEL

W dniach 17 – 20 września na terenie gminy będą przeprowadzone szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie metodą zrzutów z samolotów.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją zawierającą zalecenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie metodą zrzutów z samolotów w terminie: 17-20 września 2021 r.

30 sierpnia 2021 roku Gmina dokonała oficjalnego otwarcia nowej sali gimnastyczna przy Szkole Podstawowej imienia Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.

Nowy obiekt sportowy oddany w ręce społeczności szkolnej, mieszkańcom Nowej Wsi, ale też całej gminy to najważniejsze wydarzenie w tegorocznym kalendarzu inwestycyjnym samorządu. W wydarzeniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, między innymi Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, Wiesława Burnos, wicemarszałek województwa podlaskiego, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, przedstawiciele władz powiatowych na czele z Witoldem Kowalewskim, starostą suwalskim, wójtowie okolicznych gmin, radni, uczniowie i ich rodzice. Nie zabrakło podziękowań, gratulacji i prezentów w postaci piłek, które przydadzą się dzieciom.

Od 1 września uczniowie będą mieli do dyspozycji obiekt z boiskiem do gry w siatkówkę, badmintona, koszykówkę lub piłkę ręczną. Obiekt jest wyposażony w szatnie i pomieszczenie trenerskie oraz magazyn. Hala mierzy 22 metry długości i 15 szerokości. Dzięki inwestycji, szkole przybyły także dwa pomieszczenia dydaktyczne. Wykonawcą inwestycji była suwalska firma Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Jarmołowicz, która wygrała postępowanie przetargowe oferując niespełna 2,65 mln złotych.

Sukces jakim jest nowy obiekt sportowy w Nowej wsi to efekt długich starań i determinacji wielu osób, rodziców, radnych i poprzedniego wójta Tadeusza Chołko, który zainicjował projekt. Po Przebrodzie, Płocicznie i Starym Folwarku to czwarta szkolna sala sportowa w gminie Suwałki. Będą z niej korzystać nie tylko dzieci, ale też dorośli. Szkoła Podstawowa w Nowej w to ostatnia gminna placówka oświatowa, przy której należało zbudować salę. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia z zewnątrz. Połowę kosztów pokrył Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Kolejne 900 tysięcy złotych to wsparcie Ministerstwa Sportu. Wkład Gminy Suwałki wyniósł 18% ogólnej wartości.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W ramach programu: ,,Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019” Zadanie: ,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”

Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej w Nowej Wsi

Do 15 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (528 zł/os) w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód z gospodarstwa rolnego obecnie wynosi: 308,00 zł/ha przeliczeniowy. Od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie będzie w wysokości 600 zł, natomiast kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 345 zł – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Dokumenty powinny potwierdzać dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu uzyskany w miesiącu złożenia wniosku.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur/rachunków (wystawionych na wnioskodawcę). Paragony nie będą brane pod uwagę.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub w pok. nr 116.

Druki wniosków dostępne są w linku poniżej, a także w pok. nr 116 w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój nr 116 lub pod nr telefonu 87 565 93 42.

Wójt Gminy

Zbigniew Mackiewicz

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/2022

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 roku”

Gmina Suwałki informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 roku” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 roku”

Gmina Suwałki informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 roku” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2021 r

Przewiń do góry
Skip to content