Współpraca

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 02.10.2020 – 31.07.2023

Wartość Projektu: 14 287 293,12 PLN, EFRR: 12 144 198,96 PLN

Lider: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Partnerzy: Miasto Brańsk, Gmina Jasionówka, Gmina Augustów, Gmina Grajewo, Gmina Nowinka, Gmina Wyszki, Gmina Rutki, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Raczki, Gmina Klukowo, Gmina Mońki, Gmina Narewka, Gmina Szczuczyn, Gmina Szepietowo, Gmina Piątnica, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Wąsosz, Gmina Rudka, Gmina Suwałki, Gmina Przytuły, Gmina Gródek, Gmina Śniadowo, Gmina Zbójna, Gmina Szudziałowo, Gmina Michałowo, Gmina Wysokie Mazowieckie, Gmina Orla, Gmina Brańsk, Gmina Mały Płock, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Stawiski, Gmina Tykocin, Gmina Zabłudów, Gmina Czyżew, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Zambrów

Projekt realizowany jest przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gmin – Partnerów oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o stopniu dojrzałości cyfrowej na poziomie 5 i 4, a także podniesienie ich bezpieczeństwa. 

Rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej na terenie województwa podlaskiego w 36 gminach wchodzących w skład Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest możliwy poprzez cele szczegółowe Projektu, w tym:

1. Wdrożenie 20 e-usług, w tym 13 usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 7 usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Projektu (łącznie 582 e-usług, w tym 447 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 135 e-usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Partnerów),

2. Wdrożenie 14 nowych e-usług, w tym 6 nowych e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej wraz z budową systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych, a także 5 nowych e-usług związanych z portalem mieszkańca, 

3. Podniesienie dojrzałości cyfrowej 7 istniejących e-usług,

4. Integracja e-usług z platformą e-puap i Węzłem Krajowym,

5. Dostawa i uruchomienie platformy informatycznej gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych niezbędnych do realizacji e-usług,

6. Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

7. Zaplanowano szeroką kampanię reklamową promocyjną e-usług obejmującą popularyzację e-usług wśród mieszkańców gmin partnerskich. Przeszkolonych zostanie 478 pracowników jednostek samorządów terytorialnych. 

Długoterminowymi korzyściami wynikającymi z realizacji Projektu będą m.in.:

–  Łatwiejszy dostęp do usług publicznych, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną (dostęp 24/h),

–  Zniesienie geograficznych i infrastrukturalnych barier w dotarciu do świadczonych usług przez 36 urzędów,

–  Zmniejszenie o 50% ilości wizyt klientów w urzędach wynikających z błędów systemu lub pomyłek,

–  Obniżenie kosztów administracji poprzez wprowadzenie elektronicznych usług na poziomie 5 i 4,

–  Zwiększenie efektywności działania urzędów o 23%,

–  Podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację samorządową,

–  Podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych w szczególności terenów gmin wiejskich,

–  Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Polski w sytuacji pandemii typu COVID-19,

–  Pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia papieru oraz zmniejszenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Z efektów realizacji Projektu skorzystają mieszkańcy Gmin, przedsiębiorcy i pracownicy urzędów. 36 urzędów uzyska awans cyfrowy. W rezultacie Projektu osiągnięta zostanie wartość 114 750 pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego w 2024 r.

Gmina Suwałki realizuje Projekt w zakresie następujących zadań:

 • Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług (podatki i opłaty lokalne) w Gminie Suwałki,
 • Dostawa i uruchomienie platform informatycznych niezbędnych dla realizacji e-usług w Gminie Suwałki,
 • Szkolenia w Gminie Suwałki.

Wartość Projektu: 159 303,84 PLNEFRR: 135 408,26 PLN

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Zestawienie inwestycji drogowych zrealizowanych przez Gminę Suwałki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (więcej o funduszu) w 2022 i 2023 roku.

 1. Budowa drogi gminnej nr 102038B Krzywe – Mała Huta, gm. Suwałki
  Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 58G/RFRD/2022 z dnia 20.07.2022 r.

  Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości ok. 500m, z oświetleniem ulicznym, chodnikiem oraz 2 bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 644 340,83 zł brutto. Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 700 800,00 zł

  Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z/s w Suwałkach
  Podpisanie umowy – 31.05.2022 r. Odbiór końcowy – 13.12.2022 r.

 2. „Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – Etap II
  Umowa z Wojewodą podlaskim nr 128G/RFRD/2022 z dnia 29.11.2022 r.

  Wartość robót budowlanych: 2 282 850,78 zł brutto
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 1 128 079,20 zł
  Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 6 m i łącznej długości ok. 862,5 m, z oświetleniem ulicznym oraz ciągiem pieszo-rowerowym o szer. 2,5 m.

  Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z/s w Suwałkach
  Podpisanie umowy – 03.11.2022 r.
  Termin wykonania 10 miesięcy tj. do 03.09.2023 r.

 3. „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki”
  Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 82G/RFRD/2022 z dnia 18.11.2022 r.

  Wartość robót budowlanych: 1 077 271,77 zł brutto
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 394 000,00 zł

  Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej składająca się z dwóch odcinków (odcinek stanowiący kontynuację istniejącej nawierzchni bitumicznej do końca działki drogowej ok. 290 m oraz odcinek dojazdu do skrzyżowania drogi powiatowej ok. 93 m) o szer. 5 m, jednostronny chodnik o szer. 2,5 m oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.

  Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z/s w Suwałkach
  Podpisanie umowy –26.09.2022 r.
  Termin wykonania – 26.07.2023 r.

Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych – EDYCJA 2022

31 marca 2022 roku samorząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Suwałki dotację w wysokości 750 tysięcy złotych na zakup autobusu do przewozu dzieci z gminy. (Umowa nr DIT.-I.8031.60.2021).

Dzięki wsparciu Województwa 30 września 2022 roku Gmina Suwałki odebrała od producenta nowy, komfortowy autobus szkolny, który posłuży do transportu uczniów, głównie Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie. Nowy pojazd marki MMI typu IVECO 72C URBY zastąpił stary, wyeksploatowany gminny autobus.

Wartość umowna zakupu: 689 753,25 złotych.

Informacja z uroczystego przekazania autobusu w dn. 26 października 2022 r.

Zakup autobusu do przewozu dzieci z gminy

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I

 

Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle”

Zakres inwestycji:
Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Budowa podpiwniczonego, dwu kondycyjnego budynku na potrzeby biblioteczne i działalność kulturalną, w tym: biblioteka wraz z czytelnią, sala widowiskowa z zapleczem, sale warsztatowe i edukacyjne, zaplecze administracyjne, toalety, zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze i inne na potrzeby funkcjonowania ośrodka, wyposażenie obiektu. Zaplanowano również zagospodarowanie terenu, w tym drogi wewnętrzne i parkingi, ogrodzenie, nasadzenia.
Inspektor nadzoru nad inwestycją, dokumentacja  techniczna.
Wartość inwestycji: 9 948 000,00 zł, z tego finansowanie:
Budżet Państwa: 8 100 000,00 zł
Gmina Suwałki: 1 848 000,00 zł
Wykonawca inwestycji: „REM-BUD” Sp. z o.o. , ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki
Podpisanie umowy z wykonawcą: 12.08.2022 r.
Termin zakończenia inwestycji: 12.10.2024 r.

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II

„Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą w msc. Gawrych Ruda”

Zakres inwestycji:
Realizacja inwestycji planowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie budowy drogi gminnej nr 102031B do drogi powiatowej Nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno-Gawrych Ruda – Słupie o długości ok. 2,5 km.

Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie wszelkich wymagań, opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano:

 • poprawę parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi gminnej oraz powiązanie przedsięwzięcia z sąsiadującymi drogami gminnymi w jeden ciąg komunikacyjny;
 • korektę geometryczną przebiegu istniejącej drogi poprzez nadanie jej właściwego profilu,
 • wykonanie nawierzchni utwardzonej,
 • wykonanie poboczy,
 •  budowę chodników/ciągów pieszo-rowerowych ,
 • przebudowę istniejących/budowa nowych zjazdów indywidualnych,
 • przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą,
 • wykonanie niezbędnego oznakowania
 • oświetlenie drogi w miejscach gdzie jest to niezbędne dla bezpieczeństwa użytkowników.

Ogłoszenie postępowania przetargowego: 06.02.2023 r.

Wartość inwestycji: 4 736 500,00 zł, z tego finansowanie:

 • Budżet Państwa – 4 699 645,00 zł
 • Gmina Suwałki: 236  855,00 zł

„Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak”

Inwestycja przewidziana do realizacji w systemie „zaprojektuj i buduj” i dotyczy  budynku głównego oraz pomocniczego Szkoły Podstawowej w Płocicznie – Tartak.

Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie wszelkich wymagań, opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.

Zakres zadania obejmuje:

 – wykonanie nadbudowy poddasza wraz robotami wykończeniowymi i wyposażeniem

technicznym ( wszystkie instalacje związane z funkcjonowaniem obiektu) w budynku głównym SP;

– wymiana dachu, więźby dachowej wraz z jego ociepleniem w budynku głównym szkoły;

– docieplenie ścian zewnętrznych istniejących w obu budynkach;

– wymiana stolarki okiennej wraz z wymiana parapetów i drzwiowej zewnętrznej w obu

budynkach;

– wymiana instalacji c.o. wraz z montażem instalacji grzewczych w obu budynkach

oraz montaż instalacji c.o. w części nadbudowywanego poddasza ;

– budowę źródła ciepła w oparciu o pompę ciepła wraz z instalacją dolnego źródła ciepła pod

potrzeby obu budynków szkoły;

– wymiana instalacji c.w.u. w obu budynkach szkoły

wraz z instalacją zimnej wody oraz z montażem instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w

części poddasza rozbudowywanego;

– wymiana instalacji hydrantowej przeciwpożarowej;

– wymiana oświetlenia w obu budynkach szkoły;

– wymiana instalacji elektrycznej w części istniejącej budynku głównym szkoły i montaż nowej

instalacji w części nadbudowywanej;

– wymiana instalacji teletechnicznych, tj. instalacji przeciwpożarowej, logicznej, telewizji CCTV i instalacji alarmowej;

– montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu wraz z instalacją odgromową na dachu budynku nr 2  w którym znajduje się sala edukacyjna i biblioteka;

– instalacja i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania zużyciem energii;

– zagospodarowanie terenu w zakresie oświetlenia zewnętrznego, utwardzenia terenu,

wykonania parkingów i drogi pożarowej dostosowanie do wymagań preciwpożarowych;

Przeprowadzenie wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania inwestycji.

Wartość inwestycji: 5 883 000,00 zł, z tego finansowanie:

 • Budżet Państwa – 5.000.000,00 zł
 • Gmina Suwałki –  883.000,00 zł

 

Ogłoszenie postępowania przetargowego: 21.12.2022 r.
Wykonawca inwestycji: procedura w trakcie rozstrzygnięcia

Termin zakończenia inwestycji: 10.09.2024 r.

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III

 

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą”

Inwestycja przewidziana do realizacji  w formule „zaprojektuj i wybuduj” i będzie polegała na budowie drogi gminnej nr 102007B przez wieś Krzywe oraz drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 102007B stanowiącej połączenie z drogą gminną, o łącznej długość ok. 2 km.
Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie wszelkich wymagań, opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.
W ramach inwestycji przewidziano poprawę parametrów technicznych i użytkowych, w tym:

 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz korektę geometryczną przebiegu istniejących dróg poprzez nadanie im właściwego profilu,
 •  wykonanie nawierzchni utwardzonej,
 • wykonanie poboczy,
 • budowę chodników lub /i ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowę istniejących/budowę nowych zjazdów indywidualnych,
 • przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą
 • wykonanie niezbędnego oznakowania;
 •  wykonanie oświetlenia drogowego w miejscach, gdzie jest to niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wartość inwestycji: 2 041 000,00 zł, z tego finansowanie:
Budżet Państwa – 2 000 000,00 zł
Gmina Suwałki – 41 000,00 zł

 

 

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VI PGR

 

23 września 2023 r. Gmina Suwałki otrzymała dofinansowanie na dwie inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR. W ramach otrzymanych dotacji zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

Zadanie I – „Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki”

Inwestycja polegać będzie na budowie i rozbudowie drogi gminnej wewnętrznej i drogi gminnej nr 102023B Trzciane-Kropiwne Stare na odcinku ok. 1,9 km, umożliwiającym połączenie z istniejącymi drogami.  Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie miejscowości z drogą powiatową, a następnie z drogą wojewódzką nr 653 Sedranki-Suwałki-Poćkuny.

Wartość inwestycji: 1 785 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1 749 280,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 35 720,00 zł

Zadanie II – „Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki”

Inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 102034B Nowa Wieś – Lipniak na odcinku ok. 1,5 km, umożliwiającym połączenie z innymi drogami.

Wartość inwestycji: 1 785 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polskie Ład: 1 749 280,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 35 720,00 zł

 

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VIII

7 października 2023 r. Gmina Suwałki otrzymała dofinansowanie na trzy inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja ósma. W ramach otrzymanych dotacji zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

I. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki

Realizacja inwestycji planowana jest  miejscowościach Krzywe i Osinki
Realizacja inwestycji planowana do realizacji w miejscowości. Krzywe przewidziana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i będzie polegała na budowie drogi na odcinku o długości ok. 0,5 km (obecnie gruntowej z licznymi wybojami) o szerokości do 5 m wraz z niezbędnymi elementami.
Natomiast w msc. Osinki planowana do realizacji inwestycja będzie obejmowała  przebudowę drogi dojazdowej  obecnie gruntowo -żwirowej  na odcinku o długości 1,9 km.

Wartość inwestycji: 4.400.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polskie Ład: 4.180.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 220.000,00 zł

II. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki

Realizacja inwestycji planowana jest w dwóch miejscowościach gminy Suwałki – Starym Folwarku i Czarnakowiźnie.

Realizacja inwestycji w msc. Czarnakowizna zaplanowano wśród gęstej zabudowy jednorodzinnej.  Rozbudowywana droga składa się z  trzech odcinków o łącznej długości ok. 580,0 m, z których jeden o dł. 308,0m stanowi ciąg główny, a kolejne dwa o długości ok. 135,0 m każde stanowią połączenie do ciągu głównego, tworząc jednolitą sieć komunikacji osiedla mieszkaniowego.
Realizacja inwestycji planowana w msc. Stary Folwark polegać będzie na rozbudowie drogi o długosci ok. 400,0 m o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem i  infrastrukturą towarzyszącą. Parametry techniczne dostosowane będą do istniejącego natężenia ruchu i obciążenia na danym odcinku. Realizacja inwestycji odbywać się będzie w formule „zaprojektuj i buduj”.

Wartość inwestycji 2.000.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1.900.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 100.000,00 zł

III. Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Przedsięwzięcie zakłada instalację pierwszego wyposażenia nowo budowanej siedziby Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno – Osiedle ze szczególnym uwzględnieniem sali widowiskowej.
Obiekt budowany jest  w ramach Rządowego Funduszu  Polski ład – edycja I i jego planowe powstanie, zgodnie z umową z wykonawcą jest przewidziane na XII.2024 r.

Nowo powstający obiekt kubaturowy, szczególnie sala widowiskowa na ponad 100-osobową widownię będzie wymagał budowy niezbędnego wyposażenia technicznego jak np. oświetlenie, zapewnienie akustyki, nagłośnienie, organizacja sceny, w celu umożliwienia organizacji wydarzeń kulturalnych i innych statutowych obowiązków należących do gminnej instytucji kultury.

Przewidziane w ramach projektu instalacje będą pierwszym wyposażeniem obiektu i umożliwią realizację wydarzeń kulturalnych zaspokajających potrzeby społeczeństwa  gminy Suwałki w zakresie realizacji wydarzeń teatralnych czy koncertowo – widowiskowych w nowym standardzie.

Wartość inwestycji: 2.000.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1.800.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 200.000,00 zł

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja I

 

Przedsięwzięcia dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane przez Gminę Suwałki w formie przekazania dotacji:

 1. Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach (beneficjent) na zadanie pn. „Roboty budowlane eremu tarasu dolnego (nr 1) wraz z murem oporowym od strony południowej Zespołu pokamedulskiego w Wigrach” – wartość dotacji z Budżetu Państwa 3.500.00, 00 zł.

 2. Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach (beneficjent) na zadanie pn. „Renowacja zabytkowego drewnianego zespołu kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach, gmina Suwałki” – wartość dotacji z Budżetu Państwa  1.100.000, zł.

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja II

26 września 2023 roku Gminie Suwałki zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania ( realizacja w formie przekazania dotacji właścicielom zabytków):

1. Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach (beneficjent) na zadanie pn. „Wymiana dachu Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach”

Realizacja inwestycji ma na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa kultury, którym jest zespół pokamedulski w Wigrach, wpisany do woj. rejestru zabytków  pod nr KL.WKZ 534/3/d/79. W ramach zadania zostanie wykonana wymiana dachu, orynnowania i pozostałej blacharki na nowe obróbki budynku Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach.

Wartość inwestycji: 400 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 392 000,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Suwałki: 8 000,00 zł


2. PTTK Oddział w Suwałkach (beneficjenta” na zadanie pn. „Zabezpieczenie i etap I rewitalizacji schroniska nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia z lat 1928 – 1929”

Przedsięwzięcie dotyczy zabytku – schroniska turystycznego nr 1 PTTK  zlokalizowanego w msc. Stary Folwark nad jeziorem Wigry – miejscu o największym potencjale turystycznym nie tylko gminy Suwałki, ale i Suwalszczyzny.
Aby zapobiec dalszej destrukcji zabytku właściciel  Polskie Towarzystwo Turysytczno – Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zrealizuje 2 działania: 1. roboty mające na celu zabezpieczenie obiektu przed działaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych; 2. wykonanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego rewitalizacji obiektu.  

Wartość inwestycji: 123 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 120 540,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Suwałki: 2 460,00 zł

 

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 lipca 2022 r. dokonano odbioru inwestycji: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji”
Inwestycja w kwocie 130 417,76 zł jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
W wyniku realizacji projektu:
1) wykonano pomost pływający w kształcie litery ,,T”, wyposażony m. in. ławeczkę, drabinki, knagi do cumowania, stojak na wędki;
2) zagospodarowano teren położny w sąsiedztwie pomostu poprzez m. in.:
a) montaż drewnianego ławostołu, oddzielonego od drogi ogrodzeniem typu farmerskiego;
b) utworzenie miejsc parkingowych;
c) montaż tablicy informacyjnej z opisem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Suwalszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Osowa;
d) montaż elementów małej architektury tj. stojaki na rowery, kosze na śmieci.

W latach 2023-2027 w okresie: lipiec-sierpień zostaną zatrudnione 2 osoby z 2 dwóch różnych grup defaworyzowanych, o których mowa w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD. Tzw. opiekunowie obiektu będą odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku na trenie objętym projektem.

Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy!

Zakończenie inwestycji ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji”

W dniu 8 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. ,,Modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie, gmina Suwałki”.

W ramach projektu na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobolewie zostanie zamontowana nowoczesna pompa ciepła typu powietrze-woda o mocy 16 kW. Ponadto zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 2 kW. Energia elektryczna wytworzona przez panele będzie zużywana na potrzeby bieżące świetlicy oraz funkcjonowanie zamontowanej pompy ciepła. Powyższe działania wykorzystujące odnawialne źródła energii  przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.

Z efektów realizacji zadania korzystać będzie przede wszystkim  lokalna społeczność i organizacje, w tym uczestnicy zajęć tematycznych chętnie korzystający z zasobów lokalowych i wyposażenia świetlicy.

Całkowita wartość projektu:  50 000,00 zł

Dofinansowanie: 25 000,00 zł

Środki własne gminy: 25 000,00 zł

Zadanie ,,Modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

24 października 2022 r. Gmina Suwałki dokonała odbioru inwestycji polegającej na  montażu pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy 16 kW wraz ze stacją uzdatniania wody oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 kW na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobolewie.

Dotychczasowe ogrzewanie awaryjnym i wyeksploatowanym piecem olejowym zostało zastąpione nowoczesnym i ekologicznym ogrzewaniem przy użyciu pompy ciepła.

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn.  ,,Modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Całkowita wartość zadania: 75 442,00 zł

Dofinansowanie budżetu Województwa Podlaskiego: 25 000,00 zł

Środki własne gminy: 50 442,00 zł

Dofinansowanie na „Modernizację źródeł ciepła w świetlicy w Sobolewie”

Wójt Gminy Suwałki 21 marca 2022 roku zawarł umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa działającemu w imieniu Skarbu Państwa na realizację projektu ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach realizacji projektu uprawnieni mieszkańcy gminy Suwałki, tj. dzieci i wnuki pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, którzy poprawnie przeszli weryfikację otrzymają na własność sprzęt komputerowy zgodnie z wcześniejszą deklaracją. W ramach projektu wsparcie otrzyma 87 dzieci z terenu gminy.

Wartość projektu: 216.936,00 zł, poziom dofinansowania 100%.

„Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Informujemy, że wniosek Gminy Suwałki pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” został rozpatrzony pozytywnie. Tym samym 87 dzieci z gminy Suwałki, będących członkami rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, otrzyma sprzęt komputerowy do nauki. Przyznana Gminie wartość dotacji na 1 komputer stacjonarny/ laptop wynosi 2500 zł, a na tablet 1000 zł.

W chwili obecnej Urząd Gminy Suwałki przygotowuje się do podpisania umowy o powierzenie grantu, a w dalszej kolejności do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego. Dopiero kolejnym etapem będzie podpisanie umów i przekazanie sprzętu komputerowego mieszkańcom.

Osoby, które w 2021 roku złożyły stosowne oświadczenia otrzymają korespondencję w najbliższym czasie. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja została zamknięta i Urząd Gminy nie ma możliwości przyjęcia nowych wniosków na sprzęt komputerowy. W przypadku chęci rezygnacji ze wsparcia należy niezwłocznie powiadomić na piśmie Urząd Gminy Suwałki – realizatora projektu.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

30 listopada 2021 roku odbyło się otwarcie pierwszego w regionie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego. Inkubator znajduje się w miejscowości Sobolewo w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej i remizy OSP Sobolewo.
W uroczystym otwarciu udział wzięły władze Gminy Suwałki na czele z Wójtem Zbigniewem Mackiewiczem, Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Jeromin oraz Radnymi Gminy. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowała Wicemarszałek Wiesława Burnos. Ponadto w uroczystościach uczestniczyła Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku Jadwiga Zabielska, Starosta Suwalski Witold Kowalewski wraz z Wicestarostą Arturem Łuniewskim, radni powiatowi, zaprzyjaźnieni samorządowcy z sąsiednich gminy, Prezes Suwalsko-Sejneńskiej LGD Jarosław Rżany oraz panie z kół gospodyń wiejskich i mieszkańcy Gminy Suwałki.

Inkubator jest obiektem w, w którym można np. wysuszyć warzywa, owoce, wytłoczyć olej czy nawet upiec chleb. Wszystko za drobną opłatą, która ma pokryć koszty energii i utrzymania obiektu. Inkubator pozwoli mieszkańcom gminy Suwałki na bezpośrednie przetwarzanie płodów rolnych, a kołom gospodyń wiejskich na szerszy rozwój.

Koszt budowy i wyposażenia Inkubatora to 760 000 złotych, z czego 260 697,00 złotych stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

kogotypy prow

Inkubator przetwórstwa lokalnego otwarty

Zestawienie inwestycji drogowych zrealizowanych przez Gminę Suwałki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (więcej o funduszu) w 2022 roku.

 1. Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B Kuków Folwark – Korkliny
  Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 69G/RFRD/2021 z dnia 20.12.2021 r.
  Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości ponad 4 km (2,5 km o szerokości 5 m i 1,6 km o szerokości 3 m), doświetlenie skrzyżowań lampami hybrydowymi.

  Całkowita wartość inwestycji: 3 690 769, 90 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 1 848 291,56 zł.

  Wykonawca – STRABAG Sp. z o.o. z/s Pruszków.
  Podpisanie umowy – 05.11.2021 r. Odbiór końcowy inwestycji – 05.07.2022 r.

2. Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie – zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 28G/BRD-RFRD/2021 z dnia 20.12.2021 r.

Zakres inwestycji: budowa chodnika oraz trzech bezpiecznych przejść dla pieszych z doświetleniem.
Całkowita wartość inwestycji: 143 462, 00 zł brutto.
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 102 803,32 zł.

Wykonawca – PPPh „HENTAR” Henryk Taraszkiewicz z/s Suwałki Podpisanie umowy – 30.11.2021 r.
Odbiór końcowy – 03.06.2022 r.

3. Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno-Tartak – zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 6G/BRD-RFRD/2021 z dnia 20.12.2021 r., Aneks Nr 1 z dnia 18.05.2022 r.

Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m i łącznej długości 130 m, oświetlenie uliczne, obustronne chodniki oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
Całkowita wartość inwestycji: 300 970, 98 zł brutto.
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 209 813,92 zł.

Wykonawca – REM-BUD Sp.z.o.o. z/s Suwałki
Podpisanie umowy – 22.11.2021 r.
Odbiór końcowy – 12.08.2022 r.

4. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak, gm. Suwałki – zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Wykonawca – REM-BUD Sp. z o.o. Z/S Suwałki
Podpisanie umowy – 13.12.2021 r.
Odbiór końcowy – 13.09.2022 r.
Zakres inwestycji: budowa drogę o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 5m i łącznej długości ok. 300 m, oświetlenie uliczne, chodnik oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
Całkowita wartość inwestycji: 723 114, 33 zł brutto.
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.
Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 1G/IU/BRD-RFRD/2021 z dnia 21.12.2021 r., Aneks Nr 1 z dnia 27.04.2022 r.

5. „Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek, gm. Suwałki” – zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 10G/IU/BRD-RFRD/2021 z dnia 21.12.2021 r.

Zakres inwestycji: budowa drogi o szer. 5 m (odcinek od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania o nawierzchni asfaltowej, odcinek przy jeziorze z kostki betonowej) o łącznej długości ok. 200 m. Wykonanie oświetlenia ulicznego, ciągu pieszo – rowerowego, wyniesionego skrzyżowania oraz 2 bezpiecznych przejść dla pieszych z doświetleniem. Po drugiej stronie jeziora wykonanie zadaszenia z ławkami oraz montaż stojaków dla rowerów.
Całkowita wartość inwestycji: 902 000,00 zł brutto.
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.

Wykonawca – DANBUD Aleksander Daniłowicz z/s Krzywe
Podpisanie umowy – 09.12.2021 r.
Odbiór końcowy – 12.10.2022 r.

Przejścia dla pieszych w Leszczewku

6. Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec gm. Suwałki
Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 168G/RFRD/2021 z dnia 21.12.2021 r.

Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości ok. 1 km z ciągiem pieszo – rowerowym i oświetleniem ulicznym, przebudowa 3 skrzyżowań i wyniesione przejście dla pieszych.
Całkowita wartość inwestycji: 2 219 080, 59 zł brutto
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 999 050,00 zł.

Wykonawca – REM-BUD Sp.z.o.o. z/s Suwałki
Podpisanie umowy – 13.12.2021 r.
Odbiór końcowy – 27.10.2022 r.

Uroczystość otwarcia drogi w Okuniowcu

7. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Magdalenowo, gm. Suwałki – zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Umowa z Wojewodą Podlaskim 7G/IU/BRD-RFRD/2021 z dnia 21.12.2021 r.

Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej szer. 5m i łącznej długości ok. 340 m, z oświetleniem, obustronnymi chodnikami oraz 2 wyniesionymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
Całkowita wartość inwestycji: 842 153,97 zł brutto.
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.

Wykonawca – REM-BUD Sp. z o.o. Z/S Suwałki
Podpisanie umowy – 12.12.2021 r.
Odbiór końcowy – 30.11.2022 r.

8. Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Dubowo Drugie, gm. Suwałki – zadanie formule „zaprojektuj i wybuduj”
Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 10G/IIU/BRD-RFRD/2021 z dnia 29.12.2021 r.

Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m i łącznej długości ok. 500m, z oświetleniem ulicznym, jednostronnym chodnikiem i 4 bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
Całkowita wartość inwestycji: 1 666 926,59 zł brutto.
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 800 000,00 zł.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z/s w Suwałkach
Podpisanie umowy – 13.12.2021 r.
Odbiór końcowy – 6.12.2022 r.

9. Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek, gm. Suwałki – zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 9G/IIU/BRD-RFRD/2021 z dnia 29.12.2021 r.

Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości 520m, z oświetleniem ulicznym, jednostronnym chodnikiem i 4 przejściami bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
Całkowita wartość inwestycji: 1 639 900 zł brutto.
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 800 000,00 zł.

Wykonawca – REM-BUD Sp.z.o.o. z/s Suwałki
Podpisanie umowy – 13.12.2021 r.
Odbiór końcowy – 09.12.2022 r.Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – EDYCJA 2021

Przewiń do góry
Skip to content