„Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Wójt Gminy Suwałki 21 marca 2022 roku zawarł umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa działającemu w imieniu Skarbu Państwa na realizację projektu ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach realizacji projektu uprawnieni mieszkańcy gminy Suwałki, tj. dzieci i wnuki pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, którzy poprawnie przeszli weryfikację otrzymają na własność sprzęt komputerowy zgodnie z wcześniejszą deklaracją. W ramach projektu wsparcie otrzyma 87 dzieci z terenu gminy.

Wartość projektu: 216.936,00 zł, poziom dofinansowania 100%.

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Informujemy, że wniosek Gminy Suwałki pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” został rozpatrzony pozytywnie. Tym samym 87 dzieci z gminy Suwałki, będących członkami rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, otrzyma sprzęt komputerowy do nauki. Przyznana Gminie wartość dotacji na 1 komputer stacjonarny/ laptop wynosi 2500 zł, a na tablet 1000 zł.

W chwili obecnej Urząd Gminy Suwałki przygotowuje się do podpisania umowy o powierzenie grantu, a w dalszej kolejności do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego. Dopiero kolejnym etapem będzie podpisanie umów i przekazanie sprzętu komputerowego mieszkańcom.

Osoby, które w 2021 roku złożyły stosowne oświadczenia otrzymają korespondencję w najbliższym czasie. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja została zamknięta i Urząd Gminy nie ma możliwości przyjęcia nowych wniosków na sprzęt komputerowy. W przypadku chęci rezygnacji ze wsparcia należy niezwłocznie powiadomić na piśmie Urząd Gminy Suwałki – realizatora projektu.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Inkubator przetwórstwa lokalnego otwarty

30 listopada 2021 roku odbyło się otwarcie pierwszego w regionie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego. Inkubator znajduje się w miejscowości Sobolewo w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej i remizy OSP Sobolewo.
W uroczystym otwarciu udział wzięły władze Gminy Suwałki na czele z Wójtem Zbigniewem Mackiewiczem, Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Jeromin oraz Radnymi Gminy. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowała Wicemarszałek Wiesława Burnos. Ponadto w uroczystościach uczestniczyła Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku Jadwiga Zabielska, Starosta Suwalski Witold Kowalewski wraz z Wicestarostą Arturem Łuniewskim, radni powiatowi, zaprzyjaźnieni samorządowcy z sąsiednich gminy, Prezes Suwalsko-Sejneńskiej LGD Jarosław Rżany oraz panie z kół gospodyń wiejskich i mieszkańcy Gminy Suwałki.

Inkubator jest obiektem w, w którym można np. wysuszyć warzywa, owoce, wytłoczyć olej czy nawet upiec chleb. Wszystko za drobną opłatą, która ma pokryć koszty energii i utrzymania obiektu. Inkubator pozwoli mieszkańcom gminy Suwałki na bezpośrednie przetwarzanie płodów rolnych, a kołom gospodyń wiejskich na szerszy rozwój.

Koszt budowy i wyposażenia Inkubatora to 760 000 złotych, z czego 260 697,00 złotych stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

kogotypy prow

Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki

Gmina Suwałki 8 kwietnia 2020 roku zawarła umowę z Województwem Podlaskim na realizację projektu pn. „Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” (nr umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0592/19-00).

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Suwałki poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej.

W ramach projektu zostało zamontowanych 7 instalacji fotowoltaicznych na:

 • Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak;
 • Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie;
 • Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku;
 • 3 stacjach uzdatniania wody w: Nowej Wsi, Płocicznie-Osiedlu, Turówce Starej.
 • budynku Urzędu Gminy Suwałki;

Inwestycja mogła zostać zrealizowana dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Całkowita wartość wykonania inwestycji wynosi: 946 814,16 zł,
Środki z Unii Europejskiej wynoszą – 657 915,32 zł (80% wydatków kwalifikowanych)

Okres realizacji projektu: 31 maja 2019 r – 31 października 2021 r.

Realizowana inwestycja to jedna z pięciu realizowanych obecnie i zakończonych w latach ubiegłych w Gminie Suwałki inwestycji OZE, dla których Gmina pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej.

Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki

Gmina Suwałki 16 lutego 2021 roku podpisała z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę na realizację projektu pn. „Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Suwałki na bieżące potrzeby ich gospodarstw domowych.

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP) planuje się objąć dofinansowaniem 71 gospodarstw domowych w celu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Suwałki.

Wsparcie odbywać się będzie poprzez udzielenie grantu przekazywanego mieszkańcom w formie refundacji poniesionych kosztów, po zakończeniu montażu instalacji i przedstawieniu rozliczenia z przeprowadzonego przedsięwzięcia. W przypadku oszczędności powstałych w projekcie za zgodą Urzędu Marszałkowskiego liczba mieszkańców objętych dofinansowaniem może ulec zwiększeniu.

Całkowita wartość projektu: 1 998 005,00 zł.

Wartość dofinansowania ze środków UE: 1 298 703,25 zł

Planowane zakończenie realizacji: 31 grudnia 2021 roku / decyzja IZ ROPWP z 6 października 2021 r. – wydłużenie projektu do 30 czerwca 2022 roku

Inne informacje publikowane na stronie internetowej dotyczącej projektu:
 1. Ważne informacje dla uczestników projektu – wzory dokumentów – link
 2. Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie z 25.10.2021 r. – link

“Kultura łączy narody”

Nazwa projektu: „Kultura łączy narody”, numer: PBU2/0856/18

Cel tematyczny: Dziedzictwo

Partnerstwo: PL-BY

Beneficjent wiodący: Gmina Suwałki ( Województwo podlaskie, Polska)

Beneficjent 1 – Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego (Rejon grodzieński, Białoruś)

Beneficjent 2 – Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Łączny budżet: 65 487,00 EUR
Dofinansowanie: 58 938,30 EUR

Czas trwania: 21 miesięcy

Cel projektu: poprawa wizerunku i atrakcyjności gminy Suwałki i Rejonu Ashmiany poprzez współpracę lokalnych społeczności i instytucji w zakresie kultywowania lokalnej tradycji i kultury.

Grupą docelową projektu są: młodzież gminy Suwałki i rejonu Ashmiany, pracownicy kultury, pracownicy administracji, członkowie lokalnych zespołów folklorystycznych
Beneficjentami projektu są: mieszkańcy gminy Suwałki, rejonu Ashmiany oraz turyści

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

1) Wymiana doświadczeń personelu zarządzającego kulturą w gminie Suwałki i Rejonie Ashmiany;
2) Organizacja warsztatów rzemiosła i muzyki w Rejonie Ashmiany, w tym udział w warsztatach on-line młodzieży z gminy Suwałki;
3) Organizacja warsztatów z muzyki i plastyki w gminie Suwałki, w tym udział w warsztatach on-line młodzieży z Rejonu Ashmiany;
4) Promocja kultury i tradycji pogranicza polsko-białoruskiego poprzez festyn „Noc Kupały” w gminie Suwałki;
5) Seminarium o kulturze pogranicza polska-białoruskiego pn.”Spadek kultury regionu” w Rejonie Ashmiany;
6) Wspólne przygotowanie programu dalszej współpracy partnerów po zakończeniu projektu;
7) Zarządzanie projektem;
8) Promocja projektu.

logotypy programu
logotypy programu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji

W dniu 29 września 2021 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Celem projektu jest: poprawa jakości życia mieszkańców LSR, poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Całkowita wartość projektu: 173 890,40 zł

Wartość dofinansowania: 130 417,76 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Planowany rezultat:

W ramach realizacji operacji zaplanowano:

 1. wykonanie pomostu pływającego w kształcie litery ,,T”, pomost wyposażony będzie m. in. ławeczkę, drabinki, knagi do cumowania, stojak na wędki;
 2. zagospodarowanie terenu położnego w sąsiedztwie projektowanego pomostu poprzez m. in.:
  – montaż drewnianego ławostołu, oddzielonego od drogi ogrodzeniem typu farmerskiego;
  – utworzenie miejsc parkingowych;
  – montaż tablicy informacyjnej z opisem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Suwalszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Osowa;
  – montaż elementów małej architektury tj. stojaki na rowery, kosze na śmieci.

Planowany okres realizacji projektu: do 30.06.2022 r.

Po realizacji projektu planuje się zatrudnienie 2 pracowników na okres 2 miesięcy w skali roku (VII-VIII) w latach 2022-2026, którzy będą odpowiedzialni za utrzymanie czystości  i porządku na trenie objętym projektem.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 roku

“Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 roku”

Gmina Suwałki informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przyznał Gminie Suwałki dotację kwocie do 9.000,51 zł na dofinansowanie zadania: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki”. Gmina Suwałki podjęła czynności zmierzające do zawarcia umowy na podstawie ww. Uchwały.

W ramach realizacji przedsięwzięcia szacuje się, że na terenie gminy zostanie zutylizowanych 110 ton azbestu do końca listopada 2021 r.  Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie  55,8 tysięcy złotych.

Przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 r.” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla programu “Czyste Powietrze”

 

W lipcu 2021 roku Gmina Suwałki zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze”. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Więcej o programie “Czyste powietrze” pod linkiem.


Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.
W ramach ww. porozumienia w Urzędzie Gminy Suwałki powstał punkt konsultacyjno-informacyjny, który służy mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z Programu, wsparcia w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, rozliczenia przyznanego dofinansowania, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego jest bezpłatne.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze” mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:

• osobiście w Punkcie mieszczącym się w budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, I piętro

•telefonicznie -451 165 706 w godzinach pracy

• e-mail: oze@gmina.suwalki.pl

Punkt informacyjny działa:
Punkt informacyjny działa:

Poniedziałek, Środa: 8:00-16:00

Pomoc przy wypełnieniu wniosku możliwa będzie jedynie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny.

 

“Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”

Projekt pn. „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”
(umowa nr RPPD.09.01.00-20-0344/19-00) współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 –2020.

Od 1 lipca 2020 r. Gmina rozpoczyna realizację projektu pn. „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”. Przedsięwzięcie o wartości 429.500 zł, dofinansowane w wysokości 94% z  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020  (w ramach naboru Suwalski – Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania) potrwa 12 miesięcy.

Celem projektu, który jest odpowiedzią na trudności opiekuńczo-wychowawcze rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży od 6 do 17 roku życia w gminie Suwałki.  Projekt polega na uruchomieniu alternatywnej formy wsparcia dla 45 młodych osób i ich rodziców/opiekunów poprzez tworzenie sieci 3 świetlic środowiskowych (15 os. w każdej świetlicy) w miejscowościach: Płociczno – Tartak, Nowa Wieś i Przebród. Pomieszczenia placówek zostaną w ramach projektu dostosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, zabawki itd. niezbędne do sprawnego ich funkcjonowania.

Świetlice będą świadczyć następujące formy wsparcia:  pomoc w nauce, organizacja  czasu  wolnego,  zabawa oraz  rozwój zainteresowań, opieka i wychowanie. Utworzone świetlice środowiskowe będą funkcjonowały co najmniej 2 lata po zakończeniu realizacji projektu. Świetlice będą prowadzone przez Gminę Suwałki, a tym samym posiadać będą zgodę wójta na ich prowadzenie zgodnie z w/w ustawą.

Świetlice środowiskowe rozpoczną swoją działalność od 1 września br. natomiast w dwumiesięcznym okresie przygotowawczym tj. lipiec – sierpień dostosowane zostaną obiekty do potrzeb funkcjonowania placówki oraz zostanie wyłoniona kadra dydaktyczno – opiekuńcza placówek (częściowo w drodze przetargu nieograniczonego).

Świetlica środowiskowa z definicji  jest placówką wsparcia dziennego i jej funkcjonowanie musi być realizowanie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tym samym winno funkcjonować w strukturze GOPS o czym mówi art. 18c ust. 1 ww. ustawy.

UWAGA!

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z COVID-19 zmienił się okres realizacji projektu, zajęcia w świetlicach środowiskowych odbywać się będą od 1 marca 2021 do 28 lutego 2022 roku.

Zapraszamy na profil świetlic środowiskowych na FB

https://www.facebook.com/%C5%9Awietlice-%C5%9Brodowiskowe-w-gm-Suwa%C5%82ki-109534541377543
Przewiń do góry
Skip to content