Współpraca

Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki)

Wykonawca: MEGA-KOP Emilia Jankowska, ul. Leśna 14, 16-400 Suwałki

Podpisanie umowy: 30.11.2023 r. (umowa nr 28/ZP/2023)

Odbiór końcowy: 27.03.2024 r.

W ramach inwestycji wybudowano drogę dla pieszych o łącznej długości ok. 490 m i szerokości 1,5-2,3 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wraz ze zjazdami oraz odwodnieniem, a także uzupełniono brak masy bitumicznej pomiędzy istniejącym asfaltem a nowo wybudowanym chodnikiem.

Całkowita wartość inwestycji: 717 680,94 zł brutto

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 205 280,00 zł brutto (wg umowy 50G/BRD/RFRD/2023)

Fundusz Rozwoju Dróg- EDYCJA 2023

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły”.

Przez realizację projektu zostaną podniesione kompetencje zawodowe nauczycieli, którzy wzbogacą swój warsztat pracy, sięgając do materiałów i wzorców szkół europejskich. Realizacja projektu podniesie prestiż i atrakcyjność szkoły w środowisku lokalnym oraz wzmocni jej europejski wymiar. Pozwoli to postrzegać placówkę jako aktywną, innowacyjną, zaangażowaną w podnoszenie jakości kształcenia i dynamicznie rozwijającą się. Zwiększenie znajomości języka angielskiego u 9 nauczycieli oraz bezpośrednie poznanie kultury kraju mobilności usprawni pracę nauczycieli wspomagających ucznia z niepełnosprawnością podczas lekcji. Pozwoli też uzyskać swobodę w zakresie języka mówionego i pisanego, co jest istotne ze względu na nowe możliwości doskonalenia.

W projekcie zostanie przeszkolonych 9 nauczycieli, którzy wezmą udział w 10 dniowej mobilności w Hiszpanii. Poprzez podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, kompetencji dydaktycznych i nowatorskiego podejścia do edukacji wzbogacą swój warsztat dydaktyczny oraz przeniosą zdobytą wiedzę do pracy z uczniami.

Efektem projektu będzie wprowadzenie zdobytej podczas mobilności wiedzy do bezpośredniej pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Poprzez nowatorskie zastosowanie TIK i wprowadzenia elementów metody CLIL zwiększymy zaangażowanie uczniów w zajęciach oraz poszerzymy ich horyzonty.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Wartość projektu: 118 962,81 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 118 962,81 zł

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły”.

W dniu 28 marca 2024 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. ,,Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki”.
W ramach projektu zostanie zagospodarowana na cele rekreacyjno – integracyjne lokalna przestrzeń publiczna w msc. Okuniowiec (działka nr 91/17).
Działania projektowe obejmują budowę wiaty rekreacyjnej, wyposażonej w 4 ławostoły. Teren przed wiatą będzie oświetlała lampa hybrydowa wyposażona w panel fotowoltaiczny i turbinę wiatrową.
Projekt zostanie zrealizowany do 30.09.2024 r.
Z efektów realizacji projektu korzystać będzie głównie lokalna społeczność, zarówno dzieci jak i dorośli oraz turyści uczestniczący w wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych, organizowanych na zagospodarowanej w ramach niniejszego zadania przestrzeni.

Całkowita wartość projektu: 111 267,00 zł
Dofinansowanie: 30 000,00 zł
Środki własne gminy: 81 267,00 zł

Zadanie ,,Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Dofinansowanie zadania „Utworzenie miejsca integracji w miejscowości Okuniowiec”

W dniu 28 marca 2024 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę z samorządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu ,,Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu.

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie ryzyka oddziaływania negatywnych skutków zmiany klimatu na ludność gminy Suwałki. Natomiast główny cel szczegółowy to zwiększenie zdolności operacyjnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Płocicznie i Potaszni do podejmowania akcji związanych z usuwaniem zagrożeń powodowanych zmianami klimatu.
Grupy docelowe:
Grupą docelową na poziomie produktu projektu stanowią: Ochotnicza Straż Pożarna w Płocicznie, Ochotnicza Straż Pożarna w Potaszni, zaś na poziomie rezultatów i efektów projektu grupą docelową jest społeczność gminy Suwałki.

Działania projektowe;
1. OSP Potasznia zostanie doposażona w następujący sprzęt:
• specjalistyczny samochód ratowniczy z podnośnikiem (1 szt.)
• bezzałogowy statek powietrzny – dron (1 szt.)
• łódź płaskodenna (1 szt.) z przyczepą transportową (1 szt.)
• lekki samochód operacyjny służący do transportu łodzi (1 szt.)
• dron podwodny (1 szt.) z sonarem (1 szt.)
2. OSP Płociczno zostanie doposażona w następujący sprzęt:
• bezzałogowy statek powietrzny – dron (1 szt.)
• łódź płaskodenna (1 szt.) z przyczepą transportową (1 szt.)
• dron podwodny (1 szt.) z sonarem (1 szt.)
3. Szkolenie z zakresu prowadzenia działań poszukiwawczo – ratowniczych dla 24 strażaków z OSP Potasznia (12 strażaków) i OSP Płociczno (12 strażaków).
4. Szkolenie z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w trakcie prowadzenia działań rozpoznawczych i poszukiwawczo – ratowniczych dla 4 strażaków (2 strażaków z OSP Potasznia, 2 strażaków z OSP Płociczno)
Całkowita wartość projektu: 3 908 246,01 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 931 184,52 zł
Realizacja projektu przyczyni się do przygotowania systemu ratowniczo – gaśniczego funkcjonującego na terenie gminy Suwałki do podejmowania walki z zagrożeniami, w tym wynikającymi ze zmian klimatycznych. Odpowiednio przygotowane jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie gminy Suwałki pozwolą na szybkie i skuteczne ograniczanie zagrożeń.
Planowany okres realizacji projektu: 2024-2025.

Dofinansowanie projektu „Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy”

02 kwietnia 2024 roku Wójt Gminy Suwałki- Zbigniew Mackiewicz w Urzędzie Marszałkowskim otrzymał symboliczny czek w kwocie 500 000, 00 zł. Pozyskane środki pozwolą zmodernizować 15 przepompowni ścieków w kilku miejscowościach gminnych tj. Gawrych Ruda (5 szt.), Krzywe (4 szt.), Leszczewo (1 szt.), Mała Huta (1 szt.), Płociczno – Tartak (1 szt.), Płociczno – Osiedle (2 szt.), Sobolewo (1 szt.). Planowany zakres prac modernizacyjnych jest różny w zależności od stanu technicznego konkretnego obiektu. I tak począwszy od konieczności kompleksowej wymiany urządzeń wraz z instalacją elektryczną i szafą sterowniczą w jednych, po wymianę samych pomp, skończywszy na montażu wyłącznie systemu monitoringu do kontroli i nadzoru. 

Środki na zadanie „Modernizacja przepompowni ścieków w gminie Suwałki” pochodzić będą z Funduszu wsparcia Gmin i Powiatów Samorządu Województwa Podlaskiego

Dofinansowanie zadania „Modernizacja przepompowni ścieków w gminie Suwałki”

W dniu 8 lutego 2024 roku Wójt Gminy Suwałki -Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania w formie przekazania dotacji właścicielowi zabytku:

Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach (beneficjent) na zadanie pn. „Wymiana dachu Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach”

Realizacja inwestycji ma na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa kultury, którym jest zespół pokamedulski w Wigrach, wpisany do woj. rejestru zabytków pod nr KL.WKZ 534/3/d/79. W ramach zadania zostanie wykonana wymiana dachu, orynnowania i pozostałej blacharki na nowe obróbki budynku Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach.

Wartość inwestycji: 400 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 392 000,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Suwałki: 8 000,00 zł

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

1. „ Przebudowa drogi gminnej nr 166505B Zielone Kamedulskie – Wychodne”

Wykonawca: PPMD KRUSZBET S.A.

Podpisanie umowy: 07.06.2023 r. (nr umowy 12/ZP/2023)

Odbiór końcowy: 15.12.2023 r.

W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni z betonu cementowego o łącznej długości ok. 1,85 km i szerokości 5,0 m wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych, które zostało doświetlone lampą hybrydową, oraz dwa progi zwalniające.

Całkowita wartość inwestycji: 2 452 034,52 zł brutto

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 249 560,00 zł brutto (wg umowy 38G/RFRD/2023)

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – EDYCJA 2023

W dniu 23 listopada 2023 r. Gmina Suwałki dokonała odbioru ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym składającej się z:

  • ogrodzonego boiska do gry w piłkę nożną, siatkową i inne gry zespołowe;
  • boiska do koszykówki;
  • obiektów małej architektury tj. 2 edukacyjne ławostoły, stojaki na rowery.

Realizacja projektu jest współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

,,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym”

9 listopada 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zawarło umowę z Gminą Suwałki przyznając tym samym dotację w wysokości 500.000,00 zł w ramach programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.

Dzięki wsparciu Ministerstwa w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak” realizowanego przez Gminę Suwałki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II samorząd będzie mógł zrealizować następujące roboty dodatkowe, nie ujęte w pierwotnym zakresie inwestycji:

  • modernizacja boiska szkolnego,
  • częściowa wymiana ogrodzenia terenu szkoły,
  • wykonanie drogi dojazdowej do szkoły.

Wartość inwestycji: 6.336.474,00 zł, z tego finansowanie:

  • Budżet Państwa – Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.921.500,00 zł
  • Budżet Państwa – Ministerstwo Edukacji i Nauki – 500.000,00 zł
  • Gmina Suwałki –  914.974,00 zł

„Inwestycje w oświacie” – dotacja MEiN dla Gminy Suwałki

W dniu 20 października 2023 r. Gmina Suwałki dokonała odbioru inwestycji polegającej na kompleksowym zagospodarowaniu ogólnodostępnego placu gminnego w miejscowości Sobolewo.
W ramach przedsięwzięcia dokonano montażu zadaszonego ławostołu, ławek, lamp solarnych oraz wykonano tzw. palenisko (miejsce na ognisko). Ponadto działania projektowe obejmowały montaż skrzynki elektrycznej wraz z przyłączem kablowym i budową linii kablowej.

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.


Całkowita wartość zadania: 96 485,00 zł
Dofinansowanie budżetu Województwa Podlaskiego: 30 000,00 zł
Środki własne gminy: 66 485,00 zł

 

Zakończenie inwestycji pn.,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki”

Przewiń do góry
Skip to content