Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki

Gmina Suwałki 16 lutego 2021 roku podpisała z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę na realizację projektu pn. „Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Suwałki na bieżące potrzeby ich gospodarstw domowych.

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP) planuje się objąć dofinansowaniem 71 gospodarstw domowych w celu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Suwałki.

Wsparcie odbywać się będzie poprzez udzielenie grantu przekazywanego mieszkańcom w formie refundacji poniesionych kosztów, po zakończeniu montażu instalacji i przedstawieniu rozliczenia z przeprowadzonego przedsięwzięcia. W przypadku oszczędności powstałych w projekcie za zgodą Urzędu Marszałkowskiego liczba mieszkańców objętych dofinansowaniem może ulec zwiększeniu.

Całkowita wartość projektu: 1 998 005,00 zł.

Wartość dofinansowania ze środków UE: 1 298 703,25 zł

Planowane zakończenie realizacji: 31 grudnia 2021 roku / decyzja IZ ROPWP z 6 października 2021 r. – wydłużenie projektu do 30 czerwca 2022 roku

Inne informacje publikowane na stronie internetowej dotyczącej projektu:
 1. Ważne informacje dla uczestników projektu – wzory dokumentów – link
 2. Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie z 25.10.2021 r. – link

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 roku

“Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 roku”

Gmina Suwałki informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przyznał Gminie Suwałki dotację kwocie do 9.000,51 zł na dofinansowanie zadania: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki”. Gmina Suwałki podjęła czynności zmierzające do zawarcia umowy na podstawie ww. Uchwały.

W ramach realizacji przedsięwzięcia szacuje się, że na terenie gminy zostanie zutylizowanych 110 ton azbestu do końca listopada 2021 r.  Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie  55,8 tysięcy złotych.

Przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 r.” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla programu “Czyste Powietrze”

W lipcu 2021 roku Gmina Suwałki zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze”. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Więcej o programie “Czyste powietrze” pod linkiem.


Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.
W ramach ww. porozumienia w Urzędzie Gminy Suwałki powstał punkt konsultacyjno-informacyjny, który służy mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z Programu, wsparcia w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, rozliczenia przyznanego dofinansowania, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego jest bezpłatne.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze” mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:
• osobiście w Punkcie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Suwałki, pokój 113 (I piętro),
• telefonicznie – 87 565 93 87 w godzinach pracy punktu
• e-mail: oze@gmina.suwalki.pl

Punkt informacyjny działa:
Poniedziałek: 8.00-16.00
Środa: 7.30-15.30

Pomoc przy wypełnieniu wniosku możliwa będzie jedynie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny.

Projekt pn. „Zdrowe sąsiedztwo–Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.

Celem projektu jest rozwiązywanie problemu społecznego związanego z dostępem oraz jakością usług socjalnych i zdrowotnych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminach: Ełk, Varena, Suwałki, poprzez integrację społeczności lokalnej z osobami wymagającymi specjalnego traktowania ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Wspólne warsztaty upowszechnią aktywny tryb życia, przybliżą problemy wieku starczego, przełamią bariery wstydu, lęku pomiędzy społecznością a osobami chorymi i ich rodzinami. Organizacje pozarządowe zaangażowane będą we współpracę transgraniczną promującą aktywność intelektualną, społeczną i fizyczną, tworzenie warunków dla zdrowego starzenia się. Główne działania: rajd pieszy, rowerowy, spływ kajakowy, cykl warsztatów, festiwale promujące aktywny tryb życia jako sposób walki z chorobami starczymi, opracowanie metodyki dla osób starszych, konferencja końcowa na temat starzejącego się społeczeństwa. Grupa docelowa: 3 społeczności – Gminy Ełk, Rejonu Varena, Gmina Suwałki. Grupa docelowa projektu otrzyma długoterminową korzyść z projektu – infrastrukturę zewnętrznych przestrzeni aktywności fizycznej oraz sprzęt wewnątrz o podobnych funkcjach jak ten na zewnątrz: siłownie na powietrzu, sprzęt do fizjoterapii oraz ogólnodostępna metodyka dla osób w podeszłym wieku. Realizacja programu przyczyni się do integracji społeczności przygranicznej poprzez zdrowy, aktywny tryb życia.

Współpraca Gminy Suwałki z Samorządem rejonu Solecznickiego na Litwie w ramach projektu “Współpraca Litwy i Polski w zakresie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki

23 lutego 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. “Współpraca Litwy i Polski  w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie polsko-litewskim, po dwóch partnerów z każdego kraju. Partnerem Wiodącym Projektu jest Administracja samorządu rejonu Solecznickiego. Pozostali partnerzy projektu to: Gmina Suwałki (Partner 2), Wigierski Park Narodowy (Partner 3) oraz Centrum Kultury rejonu Solecznickiego.

Celem projektu jest dialog międzykulturowy i zwiększenie aktywności obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w regionie transgranicznym poprzez rozwój bliższych powiązań kulturowych i zrównoważonego podejścia do turystyki.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Gmina Suwałki od 2020 roku realizuje inwestycję polegająca na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi.
Rzeczowe efekty: Sala gimnastyczna – zaprojektowano jednonawową salę gimnastyczną o wymiarach wewnętrznych (w świetle): szerokość – 14,75 m, długość – 22,55 m.
Boiska sportowe:

 • piłka siatkowa – dł. 18,0 m, szer. 9,0 m (boisko standardowe, pełnowymiarowe)
 • badminton (3 szt.) – dł. 13,4 m, szer. 6,1 m (boisko standardowe, pełnowymiarowe)
 • piłka koszykowa – (boisko niestandardowe, niepełnowymiarowe)
 • piłka ręczna – (boisko niestandardowe, niepełnowymiarowe)

  Zaplecze sportowe:
  Na parterze, w części zaplecza sportowego, zaprojektowano węzły higieniczno – sanitarne z zespołami szatniowymi o chłonności 2×15 osób, ogólnodostępną toaletę dla osób niepełnosprawnych, pokój trenerski, magazyn sprzętu sportowego dostępny z sali gimnastycznej oraz pomieszczenie administracyjne, powiązane funkcjonalnie z sekretariatem w istniejącym budynku szkolnym. Projektowany układ i założenia komunikacji poziomej i pionowej umożliwia funkcjonale powiązanie istniejącego budynku szkoły z budynkiem projektowanym w obrębie każdej kondygnacji użytkowej budynków.
  Budynek sali gimnastycznej będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępne pomieszczenia będą pozbawione barier architektonicznych. Na zewnątrz obiektu zaprojektowano dwa stanowiska postojowe przeznaczone do użytku osób niepełnosprawnych.
  Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 882 674,66 zł
  Całkowita wartość zadania: 2 647 771,70 zł
  Planuje się, że zakończenie finansowe zadania i oddanie budynku do użytku nastąpi do końca lipca 2021 r.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
W ramach programu: ,,Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019”
Zadanie: ,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”

Utworzenie miejsca integracji kulturowej w m. Krzywe na potrzeby społeczności lokalnej gminy Suwałki”

„Utworzenie miejsca integracji kulturowej w m. Krzywe na potrzeby społeczności lokalnej gminy Suwałki” to zdanie realizowane z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 9 czerwca 2021 roku z Województwem Podlaskim.

W ramach realizacji zadania Gmina Suwałki wyremontuje i wyposaży pomieszczenie w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w miejscowości Krzywe.

Niewykorzystywane z powodu jego niezadowalającego stanu pomieszczenie w piwnicy ośrodka kultury zyska nowe oblicze i będzie udostępnione na potrzeby kulturalne, rekreacyjne i integracyjne mieszkańców. Pomieszczenie zostanie dostosowane do roli wystawienniczej, dzięki czemu zrodzi się możliwość organizacji wystaw o różnorodnej tematyce.

Na realizację przedsięwzięcia składają się następujące składowe:

 1. Modernizacja – remont pomieszczenia w piwnicy budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury.
 2. Zakup systemu oświetleniowego.
 3. Zakup systemu wystawienniczego.
 4. Zakup 2 szaf do przechowywania sprzętu.

Dotacja Województwa Podlaskiego pokryje 50% kosztów zadania i wyniesie 14 920 złotych. Realizacja zadania potrwa do do 30 września 2021 roku.

Przewiń do góry
Skip to content