W dniach 8-9 grudnia 2022 r. odbyła się konferencja podsumowująca wspólny polsko-litewski projekt „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju turystyki”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich czterech partnerów realizujących projekt, tj.: Administracja samorządu Rejonu Solecznickiego (LT) – Partner Wiodący, Gmina Suwałki – Partner 2, Wigierski Park Narodowy – Partner 3 oraz Ośrodek Kultury Rejonu Solecznicki (LT) – Partner 4. Mer Rejonu Solecznickiego – Zdzisław Palewicz, Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz oraz Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego -Tomasz Huszcza zgodnie uznali, że projekt wniósł bardzo wiele w ochronę dziedzictwa kulturowego współpracujących regionów, a odnowione w ramach projektu obiekty będą służyć rozwojowi turystyki w Rejonie Solecznickim i na Suwalszczyźnie.


Najbardziej widoczne efekty projektu to odnowione w ramach projektu obiekty, tj.: po stronie litewskiej najstarszy obiekt zespołu pałacowego Balińskich w Jaszunach, a po stronie polskiej budynek i wystawa „Ocalić od zapomnienia” w Wigierskim Parku Narodowym w Krzywem oraz odnowienie placu wraz ze sceną w Starym Folwarku. W ramach projektu powstał też mural na ścianie Ośrodka Czytelnictwa i Kultury w msc. Krzywe przy szlaku rowerowym Green Velo. Jest on jest miłym akcentem przypominającym o współpracy polsko-litewskiej.
Podczas konferencji uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na temat potencjału turystycznego przygranicznych regionów, podsumować dotychczasową współpracę i dowiedzieć się jakie nowe możliwości współpracy czekają w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.
Partnerzy projektu zapewnili o woli dalszej współpracy na rzecz rozwoju Regionu Solecznickiego i Suwalszczyzny.


Dodatkowym elementem konferencji były wizyty studyjne w odnowionych obiektach w ramach projektu oraz warsztaty rękodzieła lokalnego, tkactwa i kuchni regionalnej Suwalszczyzny. Podczas warsztatów uczestnicy konferencji mogli poznać tajniki produkcji zabawek z drewna, kunsztu pracy tkackiej i posmakować kamedulskich soczewiaków, pierogów z kaczką i innych smakołyków.
Wszystkim partnerom serdecznie dziękujemy za współpracę!

Konferencja zamykająca projekt „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju turystyki”

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 02.10.2020 – 31.07.2023

Wartość Projektu: 14 287 293,12 PLN, EFRR: 12 144 198,96 PLN

Lider: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Partnerzy: Miasto Brańsk, Gmina Jasionówka, Gmina Augustów, Gmina Grajewo, Gmina Nowinka, Gmina Wyszki, Gmina Rutki, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Raczki, Gmina Klukowo, Gmina Mońki, Gmina Narewka, Gmina Szczuczyn, Gmina Szepietowo, Gmina Piątnica, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Wąsosz, Gmina Rudka, Gmina Suwałki, Gmina Przytuły, Gmina Gródek, Gmina Śniadowo, Gmina Zbójna, Gmina Szudziałowo, Gmina Michałowo, Gmina Wysokie Mazowieckie, Gmina Orla, Gmina Brańsk, Gmina Mały Płock, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Stawiski, Gmina Tykocin, Gmina Zabłudów, Gmina Czyżew, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Zambrów

Projekt realizowany jest przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gmin – Partnerów oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o stopniu dojrzałości cyfrowej na poziomie 5 i 4, a także podniesienie ich bezpieczeństwa. 

Rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej na terenie województwa podlaskiego w 36 gminach wchodzących w skład Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest możliwy poprzez cele szczegółowe Projektu, w tym:

1. Wdrożenie 20 e-usług, w tym 13 usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 7 usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Projektu (łącznie 582 e-usług, w tym 447 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 135 e-usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Partnerów),

2. Wdrożenie 14 nowych e-usług, w tym 6 nowych e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej wraz z budową systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych, a także 5 nowych e-usług związanych z portalem mieszkańca, 

3. Podniesienie dojrzałości cyfrowej 7 istniejących e-usług,

4. Integracja e-usług z platformą e-puap i Węzłem Krajowym,

5. Dostawa i uruchomienie platformy informatycznej gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych niezbędnych do realizacji e-usług,

6. Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

7. Zaplanowano szeroką kampanię reklamową promocyjną e-usług obejmującą popularyzację e-usług wśród mieszkańców gmin partnerskich. Przeszkolonych zostanie 478 pracowników jednostek samorządów terytorialnych. 

Długoterminowymi korzyściami wynikającymi z realizacji Projektu będą m.in.:

–  Łatwiejszy dostęp do usług publicznych, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną (dostęp 24/h),

–  Zniesienie geograficznych i infrastrukturalnych barier w dotarciu do świadczonych usług przez 36 urzędów,

–  Zmniejszenie o 50% ilości wizyt klientów w urzędach wynikających z błędów systemu lub pomyłek,

–  Obniżenie kosztów administracji poprzez wprowadzenie elektronicznych usług na poziomie 5 i 4,

–  Zwiększenie efektywności działania urzędów o 23%,

–  Podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację samorządową,

–  Podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych w szczególności terenów gmin wiejskich,

–  Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Polski w sytuacji pandemii typu COVID-19,

–  Pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia papieru oraz zmniejszenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Z efektów realizacji Projektu skorzystają mieszkańcy Gmin, przedsiębiorcy i pracownicy urzędów. 36 urzędów uzyska awans cyfrowy. W rezultacie Projektu osiągnięta zostanie wartość 114 750 pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego w 2024 r.

Gmina Suwałki realizuje Projekt w zakresie następujących zadań:

  • Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług (podatki i opłaty lokalne) w Gminie Suwałki,
  • Dostawa i uruchomienie platform informatycznych niezbędnych dla realizacji e-usług w Gminie Suwałki,
  • Szkolenia w Gminie Suwałki.

Wartość Projektu: 159 303,84 PLNEFRR: 135 408,26 PLN

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

31 marca 2022 roku samorząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Suwałki dotację w wysokości 750 tysięcy złotych na zakup autobusu do przewozu dzieci z gminy. (Umowa nr DIT.-I.8031.60.2021).

Dzięki wsparciu Województwa 30 września 2022 roku Gmina Suwałki odebrała od producenta nowy, komfortowy autobus szkolny, który posłuży do transportu uczniów, głównie Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie. Nowy pojazd marki MMI typu IVECO 72C URBY zastąpił stary, wyeksploatowany gminny autobus.

Wartość umowna zakupu: 689 753,25 złotych.

Informacja z uroczystego przekazania autobusu w dn. 26 października 2022 r.

Zakup autobusu do przewozu dzieci z gminy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 lipca 2022 r. dokonano odbioru inwestycji: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji”
Inwestycja w kwocie 130 417,76 zł jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
W wyniku realizacji projektu:
1) wykonano pomost pływający w kształcie litery ,,T”, wyposażony m. in. ławeczkę, drabinki, knagi do cumowania, stojak na wędki;
2) zagospodarowano teren położny w sąsiedztwie pomostu poprzez m. in.:
a) montaż drewnianego ławostołu, oddzielonego od drogi ogrodzeniem typu farmerskiego;
b) utworzenie miejsc parkingowych;
c) montaż tablicy informacyjnej z opisem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Suwalszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Osowa;
d) montaż elementów małej architektury tj. stojaki na rowery, kosze na śmieci.

W latach 2023-2027 w okresie: lipiec-sierpień zostaną zatrudnione 2 osoby z 2 dwóch różnych grup defaworyzowanych, o których mowa w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD. Tzw. opiekunowie obiektu będą odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku na trenie objętym projektem.

Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy!

Zakończenie inwestycji ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji”

W dniu 8 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. ,,Modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie, gmina Suwałki”.

W ramach projektu na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobolewie zostanie zamontowana nowoczesna pompa ciepła typu powietrze-woda o mocy 16 kW. Ponadto zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 2 kW. Energia elektryczna wytworzona przez panele będzie zużywana na potrzeby bieżące świetlicy oraz funkcjonowanie zamontowanej pompy ciepła. Powyższe działania wykorzystujące odnawialne źródła energii  przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.

Z efektów realizacji zadania korzystać będzie przede wszystkim  lokalna społeczność i organizacje, w tym uczestnicy zajęć tematycznych chętnie korzystający z zasobów lokalowych i wyposażenia świetlicy.

Całkowita wartość projektu:  50 000,00 zł

Dofinansowanie: 25 000,00 zł

Środki własne gminy: 25 000,00 zł

Zadanie ,,Modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

24 października 2022 r. Gmina Suwałki dokonała odbioru inwestycji polegającej na  montażu pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy 16 kW wraz ze stacją uzdatniania wody oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 kW na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobolewie.

Dotychczasowe ogrzewanie awaryjnym i wyeksploatowanym piecem olejowym zostało zastąpione nowoczesnym i ekologicznym ogrzewaniem przy użyciu pompy ciepła.

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn.  ,,Modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Całkowita wartość zadania: 75 442,00 zł

Dofinansowanie budżetu Województwa Podlaskiego: 25 000,00 zł

Środki własne gminy: 50 442,00 zł

Dofinansowanie na „Modernizację źródeł ciepła w świetlicy w Sobolewie”

Wójt Gminy Suwałki 21 marca 2022 roku zawarł umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa działającemu w imieniu Skarbu Państwa na realizację projektu ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach realizacji projektu uprawnieni mieszkańcy gminy Suwałki, tj. dzieci i wnuki pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, którzy poprawnie przeszli weryfikację otrzymają na własność sprzęt komputerowy zgodnie z wcześniejszą deklaracją. W ramach projektu wsparcie otrzyma 87 dzieci z terenu gminy.

Wartość projektu: 216.936,00 zł, poziom dofinansowania 100%.

„Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Informujemy, że wniosek Gminy Suwałki pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” został rozpatrzony pozytywnie. Tym samym 87 dzieci z gminy Suwałki, będących członkami rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, otrzyma sprzęt komputerowy do nauki. Przyznana Gminie wartość dotacji na 1 komputer stacjonarny/ laptop wynosi 2500 zł, a na tablet 1000 zł.

W chwili obecnej Urząd Gminy Suwałki przygotowuje się do podpisania umowy o powierzenie grantu, a w dalszej kolejności do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego. Dopiero kolejnym etapem będzie podpisanie umów i przekazanie sprzętu komputerowego mieszkańcom.

Osoby, które w 2021 roku złożyły stosowne oświadczenia otrzymają korespondencję w najbliższym czasie. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja została zamknięta i Urząd Gminy nie ma możliwości przyjęcia nowych wniosków na sprzęt komputerowy. W przypadku chęci rezygnacji ze wsparcia należy niezwłocznie powiadomić na piśmie Urząd Gminy Suwałki – realizatora projektu.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

30 listopada 2021 roku odbyło się otwarcie pierwszego w regionie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego. Inkubator znajduje się w miejscowości Sobolewo w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej i remizy OSP Sobolewo.
W uroczystym otwarciu udział wzięły władze Gminy Suwałki na czele z Wójtem Zbigniewem Mackiewiczem, Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Jeromin oraz Radnymi Gminy. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowała Wicemarszałek Wiesława Burnos. Ponadto w uroczystościach uczestniczyła Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku Jadwiga Zabielska, Starosta Suwalski Witold Kowalewski wraz z Wicestarostą Arturem Łuniewskim, radni powiatowi, zaprzyjaźnieni samorządowcy z sąsiednich gminy, Prezes Suwalsko-Sejneńskiej LGD Jarosław Rżany oraz panie z kół gospodyń wiejskich i mieszkańcy Gminy Suwałki.

Inkubator jest obiektem w, w którym można np. wysuszyć warzywa, owoce, wytłoczyć olej czy nawet upiec chleb. Wszystko za drobną opłatą, która ma pokryć koszty energii i utrzymania obiektu. Inkubator pozwoli mieszkańcom gminy Suwałki na bezpośrednie przetwarzanie płodów rolnych, a kołom gospodyń wiejskich na szerszy rozwój.

Koszt budowy i wyposażenia Inkubatora to 760 000 złotych, z czego 260 697,00 złotych stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

kogotypy prow

Inkubator przetwórstwa lokalnego otwarty

Gmina Suwałki 8 kwietnia 2020 roku zawarła umowę z Województwem Podlaskim na realizację projektu pn. „Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” (nr umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0592/19-00).

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Suwałki poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej.

W ramach projektu zostało zamontowanych 7 instalacji fotowoltaicznych na:

  • Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak;
  • Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie;
  • Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku;
  • 3 stacjach uzdatniania wody w: Nowej Wsi, Płocicznie-Osiedlu, Turówce Starej.
  • budynku Urzędu Gminy Suwałki;

Inwestycja mogła zostać zrealizowana dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Całkowita wartość wykonania inwestycji wynosi: 946 814,16 zł,
Środki z Unii Europejskiej wynoszą – 657 915,32 zł (80% wydatków kwalifikowanych)

Okres realizacji projektu: 31 maja 2019 r – 31 października 2021 r.

Realizowana inwestycja to jedna z pięciu realizowanych obecnie i zakończonych w latach ubiegłych w Gminie Suwałki inwestycji OZE, dla których Gmina pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej.

Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki

Gmina Suwałki 16 lutego 2021 roku podpisała z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę na realizację projektu pn. „Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Suwałki na bieżące potrzeby ich gospodarstw domowych.

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP) planuje się objąć dofinansowaniem 71 gospodarstw domowych w celu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Suwałki.

Wsparcie odbywać się będzie poprzez udzielenie grantu przekazywanego mieszkańcom w formie refundacji poniesionych kosztów, po zakończeniu montażu instalacji i przedstawieniu rozliczenia z przeprowadzonego przedsięwzięcia. W przypadku oszczędności powstałych w projekcie za zgodą Urzędu Marszałkowskiego liczba mieszkańców objętych dofinansowaniem może ulec zwiększeniu.

Całkowita wartość projektu: 1 998 005,00 zł.

Wartość dofinansowania ze środków UE: 1 298 703,25 zł

Planowane zakończenie realizacji: 31 grudnia 2021 roku / decyzja IZ ROPWP z 6 października 2021 r. – wydłużenie projektu do 30 czerwca 2022 roku

Inne informacje publikowane na stronie internetowej dotyczącej projektu:
  1. Ważne informacje dla uczestników projektu – wzory dokumentów – link
  2. Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie z 25.10.2021 r. – link

Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki

Przewiń do góry
Skip to content