8 maja 2023 roku Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Pomoc finansowa z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w wysokości 200 tysięcy złotych przeznaczona zostanie na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wieś i Okuniowiec o łącznej długości 1,1 km.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2023 roku.

Budowa sieci wodociągowej w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego

W dniu 8 maja 2023 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. ,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki”.
W ramach projektu zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne plac gminny w msc. Sobolewo, zlokalizowany bezpośrednio przy rzece Czarna Hańcza. Działania projektowe obejmują zakup i montaż: zadaszonego ławostołu, ławek (6 szt.), lamp solarnych (3 szt.), budowę miejsca na ognisko tzw. palenisko oraz montaż skrzynki elektrycznej umożliwiającej m.in. organizację wydarzeń z użyciem sprzętu nagłośnieniowego/ scenicznego i oświetleniowego bez konieczności wynajmu agregatu prądotwórczego.

Z efektów realizacji projektu korzystać będzie głównie lokalna społeczność, zarówno dzieci jak i dorośli oraz turyści uczestniczący w wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych, organizowanych na zagospodarowanym w ramach niniejszego zadania placu.

Całkowita wartość projektu: 68 500,00
Dofinansowanie: 30 000,00 zł
Środki własne gminy: 38 500,00 zł

Zadanie ,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo

5 maja 2023 roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie otrzymali nowy samochód. W oficjalnym przekazaniu pojazdu Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Suwałkach, uczestniczył Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz, radni Rady Gminy Piotr Tomaszewski i Janusz Bałtrukanis oraz Starosta Suwalski Witold Kowalewski. Kluczyki do długo wyczekiwanego pojazdu i niezbędnego do codziennego funkcjonowania ŚDS odebrał Przewodniczący Koła PSONI w Suwałkach Krzysztof Jurewicz.

Zakup busa to wynik projektu pn. „Zakup pojazdu samochodowego bus na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie”. Dofinansowanie pozyskano za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie umowy z Powiatem Suwalskim, który realizował Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wartość przedsięwzięcia wyniosła 223 983,00 zł brutto, z tego dotacja z PFRON: 120 000,00 zł, natomiast pozostała kwota 103 983,00 zł została pokryta z budżetu Gminy Suwałki.

Nowy bus na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie

17 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Maciej Borzyszkowski i Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisali umowę na dofinansowanie projektu Gminy Suwałki pn. ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”.
W ramach działań projektowych jeszcze w 2023 r. zostaną zorganizowane:
1) warsztaty ekologiczne dla uczniów szkoły podstawowej w: Przebrodzie, Starym Folwarku, Płocicznie-Tartak i Nowej Wsi;
2) gminny konkurs plastyczny dla uczestników warsztatów ekologicznych;
3) pikniki ekologiczne w 8 miejscowościach na terenie gminy Suwałki, tj. Żyliny, Mała Huta, Krzywe, Sobolewo, Stary Folwark, Nowa Wieś, Gawrych Ruda, Osinki;
4) kampania promocyjna z zakresu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) wśród mieszkańców Gminy Suwałki, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
Całkowita wartość projektu: 133 280,00 zł
Wartość dofinasowania: 126 616,00 zł


Projekt pn. ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!” z obszaru tematycznego: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna jest dofinansowany ze środków NFOŚiGW udostępnionych WFOŚiGW w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.


Ekologia – znam, stosuję i popieram!

W dniu 13 marca 2023 r. Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie operacji pn. ,,Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w msc. Gawrych Ruda”. Operacja będzie dofinansowana w kwocie: 90 000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Zadanie w całości zostało zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. W wyniku realizacji operacji powstała wielofunkcyjna, ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna składającą się z dwóch pomostów całorocznych o konstrukcji metalowo-drewnianej w kształcie zbliżonym do litery ,,L” o długości całkowitej 28 m (22 m – ciąg spacerowy prostopadły do linii brzegowej + 6 m ciąg spacerowy równoległy do linii brzegowej) i szerokości 2,4 m każdy. Na każdym z dwóch pomostów znajduje się ścieżka edukacyjna ,,Tropy zwierząt”. Pierwsza ścieżka to wykonane w deskach pomostu ślady ptaków wodnych żyjących nad wodami jeziora Wigry tj. czapla siwa, łabędź, kaczka krzyżówka. Natomiast druga ścieżka utworzona na drugim z pomostów zawiera ślady zwierząt żyjących w Wigierskim Parku Narodowym tj. wilk, bóbr, wydra.
Główny cel operacji to: budowa dwóch całorocznych pomostów pływających na jez. Wigry, obręb Magdalenowo i Wigry w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom obszaru LSR infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Dofinansowanie operacji pn. ,,Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w msc. Gawrych Ruda”

W dniach 8-9 grudnia 2022 r. odbyła się konferencja podsumowująca wspólny polsko-litewski projekt „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju turystyki”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich czterech partnerów realizujących projekt, tj.: Administracja samorządu Rejonu Solecznickiego (LT) – Partner Wiodący, Gmina Suwałki – Partner 2, Wigierski Park Narodowy – Partner 3 oraz Ośrodek Kultury Rejonu Solecznicki (LT) – Partner 4. Mer Rejonu Solecznickiego – Zdzisław Palewicz, Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz oraz Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego -Tomasz Huszcza zgodnie uznali, że projekt wniósł bardzo wiele w ochronę dziedzictwa kulturowego współpracujących regionów, a odnowione w ramach projektu obiekty będą służyć rozwojowi turystyki w Rejonie Solecznickim i na Suwalszczyźnie.


Najbardziej widoczne efekty projektu to odnowione w ramach projektu obiekty, tj.: po stronie litewskiej najstarszy obiekt zespołu pałacowego Balińskich w Jaszunach, a po stronie polskiej budynek i wystawa „Ocalić od zapomnienia” w Wigierskim Parku Narodowym w Krzywem oraz odnowienie placu wraz ze sceną w Starym Folwarku. W ramach projektu powstał też mural na ścianie Ośrodka Czytelnictwa i Kultury w msc. Krzywe przy szlaku rowerowym Green Velo. Jest on jest miłym akcentem przypominającym o współpracy polsko-litewskiej.
Podczas konferencji uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na temat potencjału turystycznego przygranicznych regionów, podsumować dotychczasową współpracę i dowiedzieć się jakie nowe możliwości współpracy czekają w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.
Partnerzy projektu zapewnili o woli dalszej współpracy na rzecz rozwoju Regionu Solecznickiego i Suwalszczyzny.


Dodatkowym elementem konferencji były wizyty studyjne w odnowionych obiektach w ramach projektu oraz warsztaty rękodzieła lokalnego, tkactwa i kuchni regionalnej Suwalszczyzny. Podczas warsztatów uczestnicy konferencji mogli poznać tajniki produkcji zabawek z drewna, kunsztu pracy tkackiej i posmakować kamedulskich soczewiaków, pierogów z kaczką i innych smakołyków.
Wszystkim partnerom serdecznie dziękujemy za współpracę!

Konferencja zamykająca projekt „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju turystyki”

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 02.10.2020 – 31.07.2023

Wartość Projektu: 14 287 293,12 PLN, EFRR: 12 144 198,96 PLN

Lider: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Partnerzy: Miasto Brańsk, Gmina Jasionówka, Gmina Augustów, Gmina Grajewo, Gmina Nowinka, Gmina Wyszki, Gmina Rutki, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Raczki, Gmina Klukowo, Gmina Mońki, Gmina Narewka, Gmina Szczuczyn, Gmina Szepietowo, Gmina Piątnica, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Wąsosz, Gmina Rudka, Gmina Suwałki, Gmina Przytuły, Gmina Gródek, Gmina Śniadowo, Gmina Zbójna, Gmina Szudziałowo, Gmina Michałowo, Gmina Wysokie Mazowieckie, Gmina Orla, Gmina Brańsk, Gmina Mały Płock, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Stawiski, Gmina Tykocin, Gmina Zabłudów, Gmina Czyżew, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Zambrów

Projekt realizowany jest przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gmin – Partnerów oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o stopniu dojrzałości cyfrowej na poziomie 5 i 4, a także podniesienie ich bezpieczeństwa. 

Rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej na terenie województwa podlaskiego w 36 gminach wchodzących w skład Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest możliwy poprzez cele szczegółowe Projektu, w tym:

1. Wdrożenie 20 e-usług, w tym 13 usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 7 usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Projektu (łącznie 582 e-usług, w tym 447 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 135 e-usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Partnerów),

2. Wdrożenie 14 nowych e-usług, w tym 6 nowych e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej wraz z budową systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych, a także 5 nowych e-usług związanych z portalem mieszkańca, 

3. Podniesienie dojrzałości cyfrowej 7 istniejących e-usług,

4. Integracja e-usług z platformą e-puap i Węzłem Krajowym,

5. Dostawa i uruchomienie platformy informatycznej gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych niezbędnych do realizacji e-usług,

6. Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

7. Zaplanowano szeroką kampanię reklamową promocyjną e-usług obejmującą popularyzację e-usług wśród mieszkańców gmin partnerskich. Przeszkolonych zostanie 478 pracowników jednostek samorządów terytorialnych. 

Długoterminowymi korzyściami wynikającymi z realizacji Projektu będą m.in.:

–  Łatwiejszy dostęp do usług publicznych, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną (dostęp 24/h),

–  Zniesienie geograficznych i infrastrukturalnych barier w dotarciu do świadczonych usług przez 36 urzędów,

–  Zmniejszenie o 50% ilości wizyt klientów w urzędach wynikających z błędów systemu lub pomyłek,

–  Obniżenie kosztów administracji poprzez wprowadzenie elektronicznych usług na poziomie 5 i 4,

–  Zwiększenie efektywności działania urzędów o 23%,

–  Podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację samorządową,

–  Podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych w szczególności terenów gmin wiejskich,

–  Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Polski w sytuacji pandemii typu COVID-19,

–  Pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia papieru oraz zmniejszenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Z efektów realizacji Projektu skorzystają mieszkańcy Gmin, przedsiębiorcy i pracownicy urzędów. 36 urzędów uzyska awans cyfrowy. W rezultacie Projektu osiągnięta zostanie wartość 114 750 pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego w 2024 r.

Gmina Suwałki realizuje Projekt w zakresie następujących zadań:

 • Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług (podatki i opłaty lokalne) w Gminie Suwałki,
 • Dostawa i uruchomienie platform informatycznych niezbędnych dla realizacji e-usług w Gminie Suwałki,
 • Szkolenia w Gminie Suwałki.

Wartość Projektu: 159 303,84 PLNEFRR: 135 408,26 PLN

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Zestawienie inwestycji drogowych zrealizowanych przez Gminę Suwałki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (więcej o funduszu) w 2022 i 2023 roku.

 1. Budowa drogi gminnej nr 102038B Krzywe – Mała Huta, gm. Suwałki
  Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 58G/RFRD/2022 z dnia 20.07.2022 r.

  Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości ok. 500m, z oświetleniem ulicznym, chodnikiem oraz 2 bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 644 340,83 zł brutto. Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 700 800,00 zł

  Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z/s w Suwałkach
  Podpisanie umowy – 31.05.2022 r. Odbiór końcowy – 13.12.2022 r.

 2. „Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – Etap II
  Umowa z Wojewodą podlaskim nr 128G/RFRD/2022 z dnia 29.11.2022 r.

  Wartość robót budowlanych: 2 282 850,78 zł brutto
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 1 128 079,20 zł
  Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 6 m i łącznej długości ok. 862,5 m, z oświetleniem ulicznym oraz ciągiem pieszo-rowerowym o szer. 2,5 m.

  Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z/s w Suwałkach
  Podpisanie umowy – 03.11.2022 r.
  Termin wykonania 10 miesięcy tj. do 03.09.2023 r.

 3. „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki”
  Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 82G/RFRD/2022 z dnia 18.11.2022 r.

  Wartość robót budowlanych: 1 077 271,77 zł brutto
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 394 000,00 zł

  Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej składająca się z dwóch odcinków (odcinek stanowiący kontynuację istniejącej nawierzchni bitumicznej do końca działki drogowej ok. 290 m oraz odcinek dojazdu do skrzyżowania drogi powiatowej ok. 93 m) o szer. 5 m, jednostronny chodnik o szer. 2,5 m oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.

  Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z/s w Suwałkach
  Podpisanie umowy –26.09.2022 r.
  Termin wykonania – 26.07.2023 r.

Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych – EDYCJA 2022

31 marca 2022 roku samorząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Suwałki dotację w wysokości 750 tysięcy złotych na zakup autobusu do przewozu dzieci z gminy. (Umowa nr DIT.-I.8031.60.2021).

Dzięki wsparciu Województwa 30 września 2022 roku Gmina Suwałki odebrała od producenta nowy, komfortowy autobus szkolny, który posłuży do transportu uczniów, głównie Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie. Nowy pojazd marki MMI typu IVECO 72C URBY zastąpił stary, wyeksploatowany gminny autobus.

Wartość umowna zakupu: 689 753,25 złotych.

Informacja z uroczystego przekazania autobusu w dn. 26 października 2022 r.

Zakup autobusu do przewozu dzieci z gminy

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I

 

Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle”

Zakres inwestycji:
Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Budowa podpiwniczonego, dwu kondycyjnego budynku na potrzeby biblioteczne i działalność kulturalną, w tym: biblioteka wraz z czytelnią, sala widowiskowa z zapleczem, sale warsztatowe i edukacyjne, zaplecze administracyjne, toalety, zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze i inne na potrzeby funkcjonowania ośrodka, wyposażenie obiektu. Zaplanowano również zagospodarowanie terenu, w tym drogi wewnętrzne i parkingi, ogrodzenie, nasadzenia.
Inspektor nadzoru nad inwestycją, dokumentacja  techniczna.
Wartość inwestycji: 9 948 000,00 zł, z tego finansowanie:
Budżet Państwa: 8 100 000,00 zł
Gmina Suwałki: 1 848 000,00 zł
Wykonawca inwestycji: „REM-BUD” Sp. z o.o. , ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki
Podpisanie umowy z wykonawcą: 12.08.2022 r.
Termin zakończenia inwestycji: 12.10.2024 r.

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II

„Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą w msc. Gawrych Ruda”

Zakres inwestycji:
Realizacja inwestycji planowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie budowy drogi gminnej nr 102031B do drogi powiatowej Nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno-Gawrych Ruda – Słupie o długości ok. 2,5 km.

Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie wszelkich wymagań, opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano:

 • poprawę parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi gminnej oraz powiązanie przedsięwzięcia z sąsiadującymi drogami gminnymi w jeden ciąg komunikacyjny;
 • korektę geometryczną przebiegu istniejącej drogi poprzez nadanie jej właściwego profilu,
 • wykonanie nawierzchni utwardzonej,
 • wykonanie poboczy,
 •  budowę chodników/ciągów pieszo-rowerowych ,
 • przebudowę istniejących/budowa nowych zjazdów indywidualnych,
 • przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą,
 • wykonanie niezbędnego oznakowania
 • oświetlenie drogi w miejscach gdzie jest to niezbędne dla bezpieczeństwa użytkowników.

Ogłoszenie postępowania przetargowego: 06.02.2023 r.

Wartość inwestycji: 4 736 500,00 zł, z tego finansowanie:

 • Budżet Państwa – 4 699 645,00 zł
 • Gmina Suwałki: 236  855,00 zł

„Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak”

Inwestycja przewidziana do realizacji w systemie „zaprojektuj i buduj” i dotyczy  budynku głównego oraz pomocniczego Szkoły Podstawowej w Płocicznie – Tartak.

Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie wszelkich wymagań, opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.

Zakres zadania obejmuje:

 – wykonanie nadbudowy poddasza wraz robotami wykończeniowymi i wyposażeniem

technicznym ( wszystkie instalacje związane z funkcjonowaniem obiektu) w budynku głównym SP;

– wymiana dachu, więźby dachowej wraz z jego ociepleniem w budynku głównym szkoły;

– docieplenie ścian zewnętrznych istniejących w obu budynkach;

– wymiana stolarki okiennej wraz z wymiana parapetów i drzwiowej zewnętrznej w obu

budynkach;

– wymiana instalacji c.o. wraz z montażem instalacji grzewczych w obu budynkach

oraz montaż instalacji c.o. w części nadbudowywanego poddasza ;

– budowę źródła ciepła w oparciu o pompę ciepła wraz z instalacją dolnego źródła ciepła pod

potrzeby obu budynków szkoły;

– wymiana instalacji c.w.u. w obu budynkach szkoły

wraz z instalacją zimnej wody oraz z montażem instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w

części poddasza rozbudowywanego;

– wymiana instalacji hydrantowej przeciwpożarowej;

– wymiana oświetlenia w obu budynkach szkoły;

– wymiana instalacji elektrycznej w części istniejącej budynku głównym szkoły i montaż nowej

instalacji w części nadbudowywanej;

– wymiana instalacji teletechnicznych, tj. instalacji przeciwpożarowej, logicznej, telewizji CCTV i instalacji alarmowej;

– montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu wraz z instalacją odgromową na dachu budynku nr 2  w którym znajduje się sala edukacyjna i biblioteka;

– instalacja i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania zużyciem energii;

– zagospodarowanie terenu w zakresie oświetlenia zewnętrznego, utwardzenia terenu,

wykonania parkingów i drogi pożarowej dostosowanie do wymagań preciwpożarowych;

Przeprowadzenie wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania inwestycji.

Wartość inwestycji: 5 883 000,00 zł, z tego finansowanie:

 • Budżet Państwa – 5.000.000,00 zł
 • Gmina Suwałki –  883.000,00 zł

 

Ogłoszenie postępowania przetargowego: 21.12.2022 r.
Wykonawca inwestycji: procedura w trakcie rozstrzygnięcia

Termin zakończenia inwestycji: 10.09.2024 r.

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III

 

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą”

Inwestycja przewidziana do realizacji  w formule „zaprojektuj i wybuduj” i będzie polegała na budowie drogi gminnej nr 102007B przez wieś Krzywe oraz drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 102007B stanowiącej połączenie z drogą gminną, o łącznej długość ok. 2 km.
Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie wszelkich wymagań, opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.
W ramach inwestycji przewidziano poprawę parametrów technicznych i użytkowych, w tym:

 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz korektę geometryczną przebiegu istniejących dróg poprzez nadanie im właściwego profilu,
 •  wykonanie nawierzchni utwardzonej,
 • wykonanie poboczy,
 • budowę chodników lub /i ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowę istniejących/budowę nowych zjazdów indywidualnych,
 • przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą
 • wykonanie niezbędnego oznakowania;
 •  wykonanie oświetlenia drogowego w miejscach, gdzie jest to niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wartość inwestycji: 2 041 000,00 zł, z tego finansowanie:
Budżet Państwa – 2 000 000,00 zł
Gmina Suwałki – 41 000,00 zł

 
 

 

 

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Przewiń do góry
Skip to content