Aktualności

Wójt Gminy Suwałki informuje o kontynuacji w latach 2022-2025 ,,Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki na lata 2019-2021”.
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Suwałki do telefonicznych zapisów na szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. W roku bieżącym przewidziana liczba objętych szczepieniem – 28 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy pod numerem:
Urząd Gminy Suwałki, Referat Polityki Społeczno – Gospodarczej, tel. 87 565 93 42
(pn.-pt., w godz. 8:00 -14.30).
                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                                  /-/
                                                                                                Zbigniew Mackiewicz

 

Zapraszamy do zapisów na szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

9 lutego 2024 roku Wójt Gminy Suwałki wręczył bezpłatną wyprawkę rodzicom pierwszego dziecka- Mieszkańca Gminy Suwałki urodzonego w 2024 roku.  Antonina urodziła się 2 stycznia 2024 roku,pochodzi z Sobolewa, a dziś przybyła do Urzędu Gminy.  Na dumnych rodziców, Joannę Daniłowicz i Macieja Wasilewskiego czekały kwiaty i pamiątkowa statuetka oraz wyprawka m.in. fotelik samochodowy. To już wieloletnia tradycja, że wójt gminy Suwałki wita pierwsze, narodzone dziecko prezentami. Jak mówi Zbigniew Mackiewicz, gmina czeka z wyprawką, bo mieszkanki rodzą w różnych szpitalach i mija trochę czasu, zanim spłyną pełne dane. Wójt podkreśla rownież, że od lat gmina Suwałki ma dodatni wskaźnik demograficzny. Wszystko za sprawą urodzin i dodatniej migracji.

Antonina pierwszą mieszkanką Gminy Suwałki urodzoną w 2024 roku

8 lutego 2024 roku w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki odbyła się 10. edycja konkursu o puchar Wójta za najsmaczniejszego pączka w Gminie Suwałki. Zwycięzcą została Pani Natalia Szymańska-  smaży najlepsze pączki w gminie Suwałki. Tak orzekła komisja Konkursu o puchar Wójta za najsmaczniejszy pączek w gminie Suwałki. Tuż za Panią Natalią uplasowała się Pani Janina Pietraszewska, a trzecie miejsce zajęła Pani Anna Wojciechowska. Zwyciężczyniom puchary i nagrody wręczył oraz złożył  gratulacje  Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki.
W sumie w dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu wzięło udział aż 19 uczestników z gminy Suwałki: między innymi z Gawrych Rudy, Sobolewa, Krzywego, Małej Huty, Zielonego Kamedulskiego i Okuniowca. Wszystkim uczestnikom gratulujemy kulinarnego kunsztu i zaangażowania.
Jubileuszową edycję konkursu uświetnił koncert zespołu wokalnego CANTO z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie pod kierownictwem Moniki Brezgieł, za co serdecznie dziekujemy.
Zapraszamy za rok!

X konkurs o puchar Wójta za najsmaczniejszego pączka w Gminie Suwałki

Informujemy, że w dniu 05.02.2024r. ( poniedziałek) od godziny 9:00 do godziny 16:00 nastąpi usuwanie awarii sieci wodociągowej. W związku z tym będzie przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Taciewo, Chmielówka Stara. Jednocześnie przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Przepraszamy za utrudnienie.

Awaria sieci w msc.: Taciewo i Chmielówka Stara

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach nr HK/2/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Stary Folwark informuję, że tut. Urząd podjął natychmiastowe kroki mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Pracownicy dokonali kontroli stacji wodociągowej w Starym Folwarku pod kątem sprawności urządzeń jak również wdrożyli działania naprawcze polegające między innymi na:

– czyszczeniu zbiorników retencyjnych,

– płukaniu sieci,

– płukaniu hydrantów,

– zwiększeniu częstotliwości płukania filtrów,

– prawidłowym napowietrzeniu wody.

W ramach kontroli wewnętrznej w dniu 31 stycznia 2024 roku zostały pobrane próbki wody na Hydroforni w Starym Folwarku jak również w mieszkaniu prywatnym w Starym Folwarku.

Informujemy, iż planowany termin zakończenia naprawy i poprawy jakości wody zgodnie z decyzją PPIS w Suwałkach wyznacza się do dnia 16 lutego 2024 roku.

INFORMACJA

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do oddziałów przedszkolnych.

 • 1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.);
  2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2431);
  3) Uchwały Nr XIV/147/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 6207);
  4) Zarządzenia 625/24Wójta Gminy Suwałki z dnia z 24 stycznia 2024 r w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2024/2025 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.


  Szanowni Państwo!

  Przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.), która potwierdziła dotychczasową zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2018-2021 mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki.
  Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej szkole podstawowej, czy też punkt przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.
  Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w danej szkole.

  Od dnia 1 września 2024 r. wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Suwałki będzie realizowane w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych funkcjonujących przy tych szkołach
  Ważne! Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych funkcjonujących przy tych szkołach nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego szkole podstawowej, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w szkole podstawowe, w której zorganizowano dany oddział przedszkolny lub przy której funkcjonuje punkt przedszkolny.
  Na wolne miejsca zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

  Definicje/ słowniczek
  Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
  Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy ( art. 26§ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn.zm.)

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych  i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2024/2025

 • 1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900z późn.zm.);
  2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2431);
  3) Uchwały Nr XXIX/238/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki.
  4) Zarządzenia Nr 626/24 Wójta Gminy Suwałki z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2024/2025 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

  Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Przebród, Kuków,Wasilczyki, Kropiwne Stare, Białe, Kropiwne Nowe, Żyliny

INFORMACJA

       Gmina Suwałki uprzejmie informuje, że w miejscowości: Przebród, Kuków, Wasilczyki, Kropiwne Stare, Białe, Kropiwne Nowe, Żyliny w dniach od 30.01.2024 r. do 09.02.2024 r w godzinach 7-15 będą odczytywane wodomierze. Prosimy mieszkańców wsi o udostępnienie w powyższym terminie dostępu do wodomierza lub spisanie i podanie wskazań licznika Inkasentowi (istnieje możliwość wywieszenie karteczki z odczytem w widocznym i dostępnym miejscu lub podanie odczytu tel. 667-676-787-sms). W przypadku braku możliwości odczytu, zostanie wystawiony rachunek według średniego zużycia.

                                                                          Dziękujemy. Gmina Suwałki

Informacja dotycząca odczytów wodomierzy

Przewiń do góry
Skip to content