Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego.

Informujemy, że – zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii – wymóg posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego zostaje przedłużony w zakresie tego odstępstwa w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

Po tej dacie spełnienie tego obowiązku będzie obligatoryjne.

W załączeniu ogólne informacje dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego.

Oferta pracy na stanowisko urzędnicze w referacie ds. Inwestycyjnych z dnia 2021-11-05

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Suwałki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie ds. inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45 16-400 Suwałki

O grobach żołnierzy poległych na Suwalszczyźnie pamiętały władze Gminy Suwałki.

Delegacja Gminy Suwałki na czele z zastępcą wójta – Krzysztofem Andrzejem Gwajem odwiedziła 29 października 2021 r. mogiły i pomniki poległych za Ojczyznę.

Samorządowcy zapalili znicze i złożyli kwiaty na mogile w pod suwalskiej miejscowości Krzywe, gdzie spoczywają członkowie oporu zamordowani w odwecie za zamach na Fritza Beninga, a także byli przy pomniku w Tartaku, upamiętniającym Mariana Daniłowicza i członków ruchu oporu z Gminy Suwałki, którzy zostali rozstrzelani 8 kwietnia 1944 roku.

Delegacja zapaliła też znicze na cmentarzu żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w czasie I Wojny Światowej w Płocicznie – Osiedle i na mogile w Leszczewku, gdzie spoczywa kilkudziesięciu żołnierzy niemieckich i rosyjskich oraz dwóch ułanów poległych podczas polsko-litewskich walk o Suwalszczyznę we wrześniu 1920 roku.

Ponadto Gmina Suwałki każdego roku porządkuje powyższe miejsca pamięci. Warto podkreślić, że  zostały odnowione litery na tablicy nagrobkowej znajdującej się na cmentarzu w Leszczewku.

Nabór uzupełniający uczestników projektu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 27 października 2021 roku

Na podstawie Rozdziału II pkt.9 „Regulaminu naboru uczestników do udziału w projekcie pn.”Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”,wykonując Uchwałę nr XXVI/266/21 z dnia 8 lutego 2021 r. Rady Gminy Suwałki

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór uzupełniający uczestników projektu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na własne potrzeby mieszkańców.

Niniejszy nabór dotyczy realizacji projektu pn. „Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna).

Wniosek o udzielenie Grantu tj. deklarację uczestnictwa w projekcie należy złożyć w wersji papierowej (osobiście lub listownie) lub w wersji elektronicznej przez platformę ePuap w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2021 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suwałki w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wnioski o Grant złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Gmina niezwłocznie dokona wyboru Grantobiorców w oparciu o kryteria określone w rozdziale V Regulaminu naboru uczestników – dokument w załączeniu.

Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V. Wytworzona energia może być przeznaczona na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, ogrzewanie prądem wody itp. Minimalna moc instalacji w ramach realizacji niniejszego projektu wynosi 2,5 kW, natomiast jej maksymalna moc elektryczna nie może przekroczyć 5 kW.

Moc instalacji fotowoltaicznej musi być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną Grantobiorcy, co oznacza, że ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym. W związku z powyższym moc planowanej instalacji fotowoltaicznej zostanie określona na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej Grantobiorcy potwierdzonego rachunkami (lub innym dokumentem potwierdzającym ilość zużytej energii) za energię za okres 12 miesięcy w latach 2019 – 2021.

Założenia dotyczące dofinansowania zakupu i montażu instalacji:
 1. Pozyskanie środków na dofinansowanie projektu pozwoli na pokrycie maksymalnie
  65% wartości instalacji brutto.
 2. Dofinansowanie dotyczy kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych i polega na refundacji poniesionych kosztów przez mieszkańca, zwanego Grantobiorcą, co oznacza, że to mieszkaniec (Grantobiorca) najpierw musi opłacić koszty zakupu i montażu instalacji i dopiero po weryfikacji złożonych dokumentów będzie mógł uzyskać częściowy zwrot poniesionych kosztów, zgodnie z określonym w umowie procentem dofinansowania.
 3. W celu rozliczenia Grantu – dofinansowania, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji fotowoltaicznej (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.)
 4. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji.
 5. Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji fotowoltaicznej, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
 6. Mieszkaniec przystępując do projektu zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wkład własny kosztów zakupu i montażu instalacji, który nie będzie sfinansowany ze środków europejskich;

Szczegółowych informacji w sprawie naboru wniosków udziela pracownik Urzędu Gminy Suwałki: tel. 87 565 9353, e-mail: m.zbroja@gmina.suwalki.pl w godzinach pracy urzędu.

Załączniki do ogłoszenia (do pobrania poniżej):
 1. Deklaracja przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznej.
 2. Regulaminu naboru uczestników do udziału w projekcie pn.”Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów odnośnie praw przysługującym konsumentom, szczególnie seniorom.

Seniorze, uważaj na pokazach

Umowy zawierane na pokazach to najczęściej umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa np.:
w wynajętych salach, hotelach, restauracjach czy świetlicach.

W takich spotkaniach najczęściej biorą udział osoby starsze, które obdarzając zaufaniem sprzedawców, często pochopnie podejmują decyzję o nabyciu danego towaru, zachęceni dodatkowo rzekomo okazyjną ceną bądź możliwością otrzymania prezentu. W efekcie nabywają oni kosztowny, często nieprzydatny towar, który w rzeczywistości można kupić za dużo niższą kwotę.

Pamiętajmy, że od tak zawartej umowy można odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej podpisania lub wydania towaru, bez podawania przyczyny. W niektórych wyjątkowych przypadkach (kiedy sprzedawca nie poinformował o prawie do odstąpienia) możliwość odstąpienia wydłuża się do 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Najważniejsze jest złożenie sprzedawcy oświadczenia woli o chęci rezygnacji – odstąpienie od umowy. Oświadczenie należy odesłać na adres siedziby sprzedawcy wskazany w umowie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zakupione produkty należy zwrócić na swój koszt przedsiębiorcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiliśmy od umowy, chyba, że przedsiębiorca zaproponował że sam je odbierze.

Poza umową sprzedaży, konsumenci często zawierają na pokazie także umowę kredytu konsumenckiego. Co do zasady samo odstąpienie od umowy sprzedaży jest skuteczne wobec odstąpienia od umowy kredytu, jednak z przezorności radzę wysłać również osobne odstąpienie do banku.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Oznacza to, że sprzedawca może obciążyć konsumenta kosztami przywrócenia rzeczy do stanu pierwotnego. Z zakupionego towaru można korzystać tak jak w sklepie stacjonarnym tzn. można przymierzyć kupione ubrania czy obuwie, natomiast nie powinniśmy używać kupionego materaca, naczyń kuchennych, bowiem w sklepie nie mamy takiej możliwości.

Często na poczet umowy w formie zaliczki konsument wpłaca jakieś kwoty. Wówczas w razie odstąpienie od umowy przedsiębiorca powinien, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze swym świadczeniem do chwili otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Lepiej zapobiegać…

 • Uważnie czytać umowy, nie działać pod presją czasu i naciskiem sprzedawcy
 • Uważać na „promocje” i wyjątkowe oferty
 • Nie udostępniać nikomu dowodu osobistego
 • Oceniać racjonalnie nasze potrzeby i analizować je z kimś bliskim
 • Pamiętać o 14 –dniowym prawie do odstąpienia od umowy

W razie pytań zachęcam do kontaktu: tel. 87 5659277, e-mail: prk@powiat.suwalski.pl

Anna Micielica

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Lista osób zakwalifikowanych do projektu pn.: „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych …”


Lista podstawowa wniosków zakwalifikowanych do projektu pn.: „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”.

W związku z uzyskaniem zgody od Instytucji Zarządzającej RPOWP na przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2022 r., wszystkie osoby z listy REZERWOWEJ zostały umieszczone na liście PODSTAWOWEJ i tym samym zostały zakwalifikowane do podpisania umowy o powierzenie grantu.

Jednocześnie informujemy, że w związku z tym, że wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie została wyczerpana, Gmina Suwałki planuje w najbliższym czasie przeprowadzić dodatkowy nabór deklaracji.

Szczegóły podamy wkrótce na naszej stronie internetowej.

Szukamy domu dla kotów

Gmina Suwałki szuka domu dla 5 młodych kociąt – 2 kotki i 3 kocury.

Kotki: ruda i biała z nielicznymi rudymi znaczeniami.

Kocury: rudy, szaro-biały, biały z nielicznymi szarymi znaczeniami.

Kocięta są do odbioru w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. Informacje pod numerem telefonu: 087 565 93 82.

Przewiń do góry
Skip to content