Składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nie przekraczającej 1 megawata i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła nie przekraczających 1 megawata. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić. Zgłoszenia należy dokonać także w przypadku gdy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Każdy właściciel lub zarządca już użytkowanego i ogrzewanego budynku ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej do 30 czerwca 2022 roku. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje można składać w następujący sposób:

– w formie elektronicznej, czyli przez internet (profil zaufany, platforma epuap) na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.


– w formie papierowej- wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Suwałki. Deklarację można pobrać i wydrukować ze strony: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych tutaj.

Kampania edukacyjna „Planeta odpornych”

W imieniu Dyrekcji Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, miło nam poinformować, że 10 stycznia ruszyła kampania edukacyjna „Planeta odpornych” w ramach projektu Diagnoza-Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość (DINO-PL), który jest realizowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie w ramach zadania pn. “Monitorowanie, wczesna diagnoza i interwencja w zakresie występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi w populacji dzieci”  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Do kampanii przyłączyły się dwie gminne szkoły: Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.

Pismo_szkoly_kampaniaPobierz

Wysokie miejsce Gminy w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego

Miło nam poinformować, że Gmina Suwałki zdobyła podium w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. Wśród gmin wiejskich Województwa Podlaskiego Gmina Suwałki uplasowała się na III miejscu, natomiast wśród wszystkich 115 gmin w województwie zajęła również wysokie, bo VII miejsce.

Ranking Gmin to inicjatywa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy Województwa Podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiadał Urząd Statystyczny, patronatem wydarzenie objęli Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.

Miejsce w rankingu to wynik kilkunastu zróżnicowanych, syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie m.in. zadłużenia gminy, wysokości pozyskiwanych środków zewnętrznych, wydatków majątkowych, ilości podmiotów gospodarczych itd. Tym samym z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że znajdując się w czołówce rankingu Gmina Suwałki jest postrzegana jako samorząd, który efektywnie realizuje swoje zadania własne i wykorzystuje swój potencjał rozwojowy. 11 stycznia Wójt Gminy Suwałki uczestniczył w spotkaniu podsumowującym wydarzenie i odebrał dyplom i pamiątkową statuetkę.

Informacja na stronie internetowej organizatora: FRDL Białystok – link

Dodatek osłonowy – ważne informacje

Szanowni Państwo, informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków mieszkańców Gminy Suwałki zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. Świerkowa 45 w godzinach:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Wniosek do pobrania: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Wypełniony wniosek można złożyć również za pośrednictwem:
• Poczty Polskiej przesyłając na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki (z dopiskiem: Dodatek osłonowy)
• środków komunikacji elektronicznej – wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Zgodnie przepisami dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokości dodatku w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
• 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
• 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

Ważne!!!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:
• 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
• 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).
• rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 3 styczna 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2).

Życzenia świąteczne Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Suwałki,

mijający rok naszego życia i naszego wspólnotowego losu skłania do refleksji nad tym, co za nami i rodzi pytania o przyszłość. Nie był to łatwy rok – utrzymująca się epidemia koronawirusa, zagrożenie bezpieczeństwa polskiej granicy, problemy zdrowotne i ekonomiczne, które dotykają wielu z nas lub naszych najbliższych – to tylko niektóre znaki ostatniego czasu.

Ale mamy też wiele powodów do satysfakcji i radości. Jeżeli nie spotkało nas jakieś osobiste czy rodzinne nieszczęście, na pewno zauważymy, że w wielu aspektach życie naszego pokolenia zmienia się na lepsze. Coraz powszechniej możemy korzystać z dorobku i dóbr cywilizacji, także tutaj na naszym terenie, w północno – wschodniej Polsce, w Gminie Suwałki i Powiecie Suwalskim. Dzieje się tak w znacznej mierze dzięki wysiłkom Wójta, Rady Gminy Suwałki i samorządu Powiatu Suwalskiego, osób prowadzących działalność gospodarczą i mieszkańców Gminy oraz dzięki polityce zrównoważonego rozwoju realizowanej konsekwentnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Duże znaczenie ma współpraca rządowo – samorządowo – parlamentarna, dzięki której możemy więcej uczynić dla dobra publicznego. Za chwilę będziemy świadkami wielkich efektów inwestycyjnych w ramach rządowego programu #PolskiŁad. Pierwsze środki finansowe, w niespotykanej dotąd wysokości, zostały już przekazane Gminie Suwałki, powiatowi suwalskiemu i całemu województwu podlaskiemu.

W październiku 2021 roku minęło 18 lat sprawowania przeze mnie mandatu posła Rzeczypospolitej Polskiej. Pragnę podziękować wszystkim, z kim dane mi było w tym czasie współpracować na rzecz dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie, na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców, a jednocześnie prosić o dalszą wspólną aktywność, bo bój o Polskę i jej przyszłość nadal trwa. Przed nami jest jeszcze dużo do zrobienia.

Chcemy przeżyć Święta Bożego Narodzenia jak najgłębiej i jak najpiękniej. Z głębi serca życzę, aby ten święty czas, gdy Bóg porzuca szczęście swoje i przychodzi, żeby nas zbawić, umocnił naszą wiarę, dodał nam otuchy i zaowocował nową nadzieją, abyśmy mogli pokonać wszelkie życiowe trudności. Niech nadchodzące dni przyniosą wszystkim zdrowie, bezpieczeństwo, dobrobyt, wzajemną życzliwość i szacunek oraz miłość i szczęście. I niech pomyślnie ułożą się wszystkie polskie sprawy, o co zwracamy się do Nowonarodzonego:


„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą”.

Niech Bóg ma Polskę, Gminę Suwałki, Powiat Suwalski, nasze rodziny i nas wszystkich
w swojej opiece.

Boże Narodzenie 2021 roku

Ze świątecznymi i noworocznymi pozdrowieniami

Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 roku

W związku ze wzrostem ilości odpadów komunalnych i zwiększeniem kosztów ich odbioru, od 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Podstawa prawna: Uchwała Rady Gminy w Suwałkach z dnia 30 listopada 2021 r. Nr XXXV/360/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 4909, poz. 5121)).

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r. wynoszą:

  1. 23,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, w przypadku gdy mieszkańcy tej nieruchomości nie kompostują bioodpadów w kompostowniku;
  2. 20,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, w przypadku gdy mieszkańcy tej nieruchomości kompostują bioodpady w kompostowniku;
  3. 191 zł rocznie za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady i  dodatkowo popiół.

W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości trzykrotności wartości stawki podstawowej.

Odpady od Mieszkańców naszej Gminy w 2022 roku odbierać będzie PGK Sp. z o.o.

Przewiń do góry
Skip to content