Aktualności

29 maja 2024 r.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Obchody Jubileuszowe 25 -lecia pobytu Jana Pawła II w Pokamedulskim Klasztorze na Wigrach.”

 

Pod linkiem:

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/5e3e5434a0d8756/ogloszenia-od-2023_1/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-art-19-a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-obchody-jubileuszowe-25–lecia-pobytu-ja.html

24 maja 2024 r.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024.

Pod linkiem:

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/5e3e5434a0d8756/ogloszenia-od-2023_1/wojt-gminy-suwalki-w-sprawie-ogloszenia-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-w-roku-2024.html

25 kwietnia 2024 r.

Wójt Gminy Suwałki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024.

Pod linkiem:

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/5e3e5434a0d8756/ogloszenia-od-2023_1/wojt-gminy-suwalki-w-sprawie-ogloszenia-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-w-roku-2024.html

Wójta Gminy Suwałki ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz na lokalną międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w roku 2024.

Pełna treść ogłoszenia:

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/5e3e5434a0d8756/ogloszenia-od-2023_1/wojta-gminy-suwalki-oglasza-otwarty-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-ochrony-i-promocji-zdrowia-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-oraz-na-lokalna-miedzysektorowa-polityke-przeciwdzialani.html?vid=1155208

29 grudnia 2023 r.

Wójt Gminy Suwałki działając w oparciu o art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suwałki ogłoszonego 29 listopada 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia:

https://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/5e3e5434a0d8756/ogloszenia-od-2023_1/wojt-gminy-suwalki-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-prowadzenia-schroniska-dla-bezdomnych-zwierzat-z-terenu-gminy-suwalki.html?vid=1154974

21 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Abstynencja+zmiana- Program dla osób uzależnionych”

Pełna treść ogłoszenia:

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/5e3e5434a0d8756/ogloszenia-od-2023_1/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-art-19-a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-abstynencja–zmiana—program-dla-osob-u.htm

29 listopada 2023 r.

Wójt Gminy Suwałki ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suwałki
 

Pełna treść ogłoszenia:

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/5e3e5434a0d8756/ogloszenia-od-2023_1/wojt-gminy-suwalki-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-prowadzenia-schroniska-dla-bezdomnych-zwierzat-z-terenu-gminy-suwalki.html

21 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Szansa na lepsze jutro- Program profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży trudnej z rodzin z problemem uzależnień”

Pełna treść ogłoszenia:

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/5e3e5434a0d8756/ogloszenia-od-2023_1/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-art-19-a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-szansa-na-lepsze-jutro–program-profilak.html

25 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Jarmark Kamedulski Na styku kultur – koncert Rafała Brzozowskiego”

Pełna treść ogłoszenia:

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/5e3e5434a0d8756/ogloszenia-od-2023_1/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-art-19-a-ustawy-z-dnia-24-kwiietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-jarmark-kamedulski-na-styku-kultur—ko.html

05 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Poszukiwanie nowego porządku osobistego w sferze wartości i drogowskazów życiowych”

Pełna treść ogłoszenia:

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/5e3e5434a0d8756/ogloszenia-od-2023_1/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-art-19-a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-poszukiwanie-nowego-porzadku-osobistego-.html

22 maja 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „CROSS – podejmij wyzwanie, III edycja międzyszkolnego biegu”

Pełna treść ogłoszenia:

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/5e3e5434a0d8756/ogloszenia-od-2023_1/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-art-19-a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-cross–podejmij-wyzwanie-iii-edycja-mied.html?vid=1154380

28 kwietnia 2023 r.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Poznawanie historii szlakiem papieskim i kamedulskim”

Pełna treść ogłoszenia:

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/5e3e5434a0d8756/ogloszenia-od-2023_1/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-art-19-a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-poznawanie-historii-szlakiem-papieskim-i.html

 

20 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w roku 2023..

Pełna treść ogłoszenia:

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/5e3e5434a0d8756/ogloszenia-od-2023_1/w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-upowszechniania-turystyki-i-krajoznawstwa-w-roku-2023.html

03 kwietnia 2023 r.

Nabór na członka komisji konkursowej.

Pełna treść ogłoszenia:

https://gmina.suwalki.pl/wp-content/uploads/2023/04/Ogloszenie-nabor-na-czlonka-komisji.docx

01 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suwałki

Pełna treść ogłoszenia: pod linkiem:

https://gmina.suwalki.pl/?p=7289

13 października 2022 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu samopomocy społecznej na terenie gminy Suwałki

Pełna treść ogłoszenia: pod linkiem:

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/5e3e5434a0d8756/ogloszenia.html?vid=1153799https://gmina.suwalki.pl/?p=7289

10 października 2022 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: ,,Igrzyska Maluchów”

Pełna treść ogłoszenia: pod linkiem:

https://gmina.suwalki.pl/?p=7289

15 lutego 2022 r.

Wójt Gminy Suwałki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz na lokalną międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2022.

Pełna treść ogłoszenia: pod linkiem

08.04.2022 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Suwałki 15 lutego 2022 r.

Pełna treść ogłoszenia: pod linkiem

Przewiń do góry
Skip to content