Wnioski Do Pobrania – Drogi

Wnioski do pobrania

 1. Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, awarie

KARTA INFORMACYJNA

Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego, awarie

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
3.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
4.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.).
5.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).
6.    Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
7.    Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

Przy lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego obowiązuje następujący tryb postępowania: 

Etap I – zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 1. Wnioski o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki. Do wniosku należy załączyć:

–     kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,

–    kopię mapy dla danego terenu zawierającą informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich, naniesionym projektowanym urządzeniem i granicami działek,

–     opłatę skarbową w przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłata skarbowa: Zgodnie z częścią III ust. 44, kol. 4, pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) pozwolenie na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest zwolnione z opłaty skarbowej.

 1. Odpowiedź zostanie udzielona w drodze decyzji administracyjnej.

Etap II – uzgodnienie projektu budowlanego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 1. Wnioski o uzgodnienie projektu budowlanego urządzeń infrastruktury technicznej należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki. Do wniosku należy załączyć:

–     projekt budowlany,

–     w przypadku inwestycji liniowych, należy do wniosku dołączyć mapę ewidencyjną działki/działek, przez które przebiega inwestycja,

–     decyzja na lokalizację obiektów budowlanych, umieszczenia urządzeń itp. niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

–     opłatę skarbową w przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł.

 

 1. Odpowiedź zostanie udzielona pismem.

Etap III – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki.

 

Do wniosku należy załączyć:

–     szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

–     zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa lub ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

–     harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót,

–     oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Wykonawca zobowiązuje się:

–     przed przystąpieniem do robót uzgodnić z instytucjami, których urządzenia znajdują się w pasie projektowanych robót,

–     umożliwić dojazd w rejonie robót dla wszystkich pojazdów uprzywilejowanych,

–     oznakować rejon robót w znaki i zabezpieczenia zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego,

–    zgłosić i uzyskać zgodę na wszelkie zmiany w sprawie i terminie wykonania robót,

–    przystąpić do robót i zakończyć je w terminie określonym w pozwoleniu uzyskując potwierdzenie przyjęcia przez Urząd Gminy Suwałki (protokół przekazania odbioru).

 

 1. Odpowiedź zostanie udzielona w drodze decyzji administracyjnej.

Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r.

 

UWAGA:

–     w przypadku przekroczenia terminu wykonania robót lub zajęcie powierzchni większej niż deklarowana w niniejszym wniosku, zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości dziesięciokrotnej opłaty zajętego pasa,

–     wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za szkody mające związek z prowadzonymi robotami w czasie ich trwania oraz wskutek wad ujawnionych po ich zakończeniu,

–    wnioskodawca ponosi odpowiedzialność karno – administracyjną w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.

AWARIE

 

Zgodnie z art. 40, ust. 14 i 15 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm)

 

 1. Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.
 2. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki awaryjnego zajęcia pasa drogowego, oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty zgodnie z art. 40 ust. 4 w/w ustawy.
 3. Za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną zgodnie z art. 40, ust. 12 w/w ustawy.
 4. Zajmujący pas drogowy, obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.

Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), na podstawie uchwały Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku.

Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność:

–     prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,

–    niezwłoczne zgłoszenie terminu zakończenia robót i protokolarne przekazanie terenu do Urzędu Gminy Suwałki,

–     stan techniczny nawierzchni i urządzeń w miejscu robót w okresie rocznej gwarancji,

–     wszelkie szkody i straty osób trzecich wynikłe w trakcie robót jak i w okresie gwarancyjnym,

–     wniesienie należnych opłat na podstawie decyzji Urzędu Gminy Suwałki.

 

II  Budowa lub przebudowa zjazdu

KARTA INFORMACYJNA
Budowa lub przebudowa zjazdu

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
3.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
4.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.).
5.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).
6.    Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
7.    Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

Przy budowie i przebudowie zjazdu obowiązuje następujący tryb postępowania

ETAP I – zezwolenie na lokalizację nowego zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu

 1. Wnioski o wydanie zezwolenia na lokalizację nowego zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu należy składać w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki Do wniosku należy załączyć:

–     kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,

–    kopię mapy dla danego terenu zawierającą informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich, naniesionym zjazdem i granicami działek,

–     opłatę skarbową w przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł, Opłata skarbowa:

–     zgodnie z częścią III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 25, poz. 1635) zezwolenie na przebudowę lub budowę zjazdu z dróg publicznych, do celów innych niż mieszkalne podlegają opłacie skarbowej w wysokości – 82,00 zł,

–     nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) budowa lub przebudowa zjazdu związana z budownictwem mieszkaniowym.

 

 1. Odpowiedź zostanie udzielona w drodze decyzji administracyjnej.

Etap II – uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu

 1. Projekt budowlany zjazdu podlega uzgodnieniu w Urzędzie Gminy Suwałki. Do wniosku należy załączyć:

–     projekt budowlany,

–     decyzję na lokalizację zjazdu,

–     opłatę skarbową w przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł.

 1. Odpowiedź zostanie udzielona pismem.

Etap III – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym związanych z budową lub przebudową zjazdu

 1. Wnioski o zajęcie pasa drogowego na czas budowy lub przebudowy zjazdu należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki. Do wniosku należy załączyć:

–     szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

–     zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa lub ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

–     harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót,

–    oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1. Wykonawca zobowiązuje się:

–    przed przystąpieniem do robót uzgodnić z instytucjami, których urządzenia znajdują się w pasie projektowanych robót,

–    umożliwić dojazd w rejonie robót dla wszystkich pojazdów uprzywilejowanych,

–   oznakować rejon robót w znaki i zabezpieczenia zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego,

–    zgłosić i uzyskać zgodę na wszelkie zmiany w sprawie i terminie wykonania robót,

–   przystąpić do robót  i zakończyć je w terminie określonym w pozwoleniu uzyskując potwierdzenie przyjęcia przez Urząd Gminy Suwałki (protokół przekazania i odbioru).

 1. Odpowiedź zostanie udzielona w drodze decyzji administracyjnej.

Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)

oraz na podstawie Uchwały Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. i Uchwały Nr  XXII/101/1zmieniającej Uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

UWAGA:

–     w przypadku przekroczenia terminu wykonania robót lub zajęcie powierzchni większej niż deklarowana w niniejszym wniosku, zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości dziesięciokrotnej opłaty zajętego pasa,

–     wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za szkody mające związek z prowadzonymi robotami w czasie ich trwania oraz wskutek wad ujawnionych po ich zakończeniu,

–     wnioskodawca ponosi odpowiedzialność karno – administracyjną w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.

Przewiń do góry
Skip to content