Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

ul. Świerkowa 45

16-400 Suwałki

Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.15 – 15.15 

Irena Maria Walendzewicz – Kierownik

tel. : +48 87 565 93 59 – Kierownik

tel. : +48 87 565 93 57 do 60

E-mail: gzeas@gmina.suwalki.pl

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach działa od 1 stycznia 1996 roku. Powołany został uchwałą Rady Gminy w Suwałkach Nr XII/56/95 z dnia 30 listopada 1995r. w celu obsługi administracyjno-ekonomicznej i organizacyjnej szkół z terenu Gminy Suwałki.

W Zespole utworzone są następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik Zespołu
 • Główny Księgowy
 • 3 samodzielne stanowiska

Do zadań Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Suwałkach należy
w szczególności:

 • Prowadzenie zbiorczej obsługi finansowo- księgowej, organizowanie wypłat i wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
 • Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków z osobowego funduszu płac i funduszu świadczeń socjalnych;
 • Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych;
 • Opracowanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań
  i informacji z zakresu zadań oświaty;
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły;
 • Sygnalizowanie Wójtowi Gminy nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi przez szkoły;
 • Nadzorowanie spraw kadrowych;
 • Nadzorowanie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych;
 • Organizowanie dowożenia dzieci do szkół;
 • Nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół;
 • Współpraca z dyrektorami szkół w sprawach całokształtu funkcjonowania oświaty;
 • Nadzór nad realizacją obowiązku nauki przez dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Suwałki;
 • Egzekucja obowiązku nauki;
 • Prowadzenie baz danych Systemu Informacji Oświatowej;
 • Nadzorowanie ubezpieczeń składników majątku szkół.
Przewiń do góry
Skip to content