Wójt Gminy Suwałki
Zbigniew Mackiewicz
tel/fax: +48 87 565 93 00
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

Zastępca Wójta (Zw)
Krzysztof Andrzej Gwaj
tel/fax: +48 87 565 93 00
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

Skarbnik Gminy (Sk)
Danuta Małgorzata Bućko
tel/fax: +48 87 565 93 33
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

Referat ds. Organizacyjnych (Or)

Kierownik – Hanna Bagińska
tel: +48 87 565 93 55

 • Zadania z zakresu organizacji i funkcjonowania urzędu
 • Zadania zlecone z zakresu spraw wojskowych i obronnych
 • Zadania z zakresu obrony cywilnej
 • Zadania w zakresie spraw kadrowych
 • Zadania w zakresie administracyjno-gospodarczym
 • Zadania w zakresie obsługi Wójta oraz udostępniania informacji publicznej
 • Zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i innych spraw administracyjnych
 • Obsługa Rady Gminy i jej komisjiReferat ds. Finansowych (Fn)

Kierownik – Ewa Sienkiewicz
tel: +48 87 565 93 36 do 38

 • Zadania w zakresie spraw księgowości podatkowej
 • Zadania w zakresie wymiaru zobowiązań pieniężnych i podatków lokalnych
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej – płace
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej – kasa
 • Zadania w zakresie spraw księgowości budżetowej, wymiaru zobowiązań pieniężnych oraz zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym.

 

Referat ds. Inwestycyjnych (In)

Kierownik – Agnieszka Maziarz

tel. +48 87 565 93 86- kierownik, p. 141
tel. +48 87 565 93 52 – decyzje środowiskowe , decyzje na zajęcie pasa drogowego, utrzymanie i budowa dróg, zgłaszanie awarii oświetlenia, bieżące utrzymanie plaż i wiat przystankowych p. 141a (1 piętro)
tel. +48 87 565 93 53 –  odnawialne źródła energii, azbest, budowa i zarządzanie budynkami komunalnymi i obiektami małej architektury, budowa oświetlenia, budynki, obiekty małej architektury, p. 140 (1 piętro)
tel. +48 87 565 93 71 – zamówienia publiczne, p. 113 (1 piętro)

   * utrzymanie i zarządzanie drogami
   * oświetlenie uliczne
   * odnawialne źródła energii
   * ochrona środowiska
   * zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
   * inwestycje z zakresu: budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, dróg, oświetlenia ulicznego i źródeł odnawialnych
   * proces inwestycyjny obiektów budowlanych w szczególności: budowli, budynków kubaturowych i obiektów małej architektury
   * zamówienia publiczne
   * utrzymanie, zarządzanie i konserwacje: sieci wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, instalacji źródeł odnawialnych, budynków kubaturowych oraz obiektów małej architektury
   * wsparcie doradcze mieszkańców gminy w programie “Czyste powietrze” (punkt informacyjny pokój 140 – czynny we wtorki i czwartki w godz. 8.00-12.00)Referat ds. Mienia Komunalnego (MK)

Kierownik – Alicja Przekop
tel: +48 87 565 93 51

 • gospodarka gruntami
 • rolnictwo
 • publiczny transport drogowy
 • ochrona przyrody
 • ochrona zwierząt
 • organizacja systemu gospodarki odpadami
 • utrzymania czystości
 • podziałów i rozgraniczeń
 • naruszania stosunków wodnych

 
Referat ds. Polityki Społeczno – Gospodarczej (PSG)

Kierownik – Ilona Rżany
tel: +48 87 565 93 41 do 43

 • Zadania w zakresie planowania strategii i kierunków rozwoju, promocji Gminy
 • Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 • Zadania z zakresu kultury, oświaty, turystyki i sportu
 • Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej
 • Zadania w zakresie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, decyzje o cofnięciu, wygaśnięciu zezwoleń)
 • Zadanie w zakresie planowania strategii i kierunków rozwoju, pozyskiwania środków z UE, promocji Gminy

 

Referat ds. Planowania Przestrzennego (PP)

Kierownik – Bartłomiej Żuchowski
tel: +48 87 565 93 44, +48 87 565 93 46, +48 87 565 93 50

 • Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej
 • Zadania z zakresu zadań urbanistycznych

Samodzielne stanowiska:

 1. a) audytor wewnętrzny ( Au)
 2. b) radca prawny (RP)
 3. c) inspektor ochrony danych osobowych

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych-limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe
 • Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

 

Jednostki organizacyjne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik – Beata Skrocka
tel: +48 87 565 93 47 do 49, +48 87 565 93 61 do 63

 • Pomoc społeczna
 • Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
 • Dodatki mieszkaniowe


Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

Kierownik – Irena Walendzewicz
tel: +48 87 565 93 57 do 60

 • Prowadzenie zbiorczej obsługi finansowo – księgowej, organizowanie wpłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków z osobowego funduszu płac i funduszu świadczeń socjalnych.
 • Opracowanie planów dochodów i wydatków budżetowych.
 • Opracowanie zbiorcze projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań i informacji z zakresu zadań oświaty.
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły.
 • Sygnalizowanie Wójtowi Gminy nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi przez szkoły.
 • Nadzorowanie spraw kadrowych.
 • Nadzorowanie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych.
 • Organizowanie dowożenia dzieci do szkół.
 • Nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół.
 • Współpraca z dyrektorami w sprawach całokształtu funkcjonowania oświaty.
 • Wykonywanie innych zaleceń zleconych przez Wójta Gminy Suwałki.


Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem

Dyrektor – Aneta Barbara Perkowska
tel: +48 87 735 33 32,

tel: +48 87 735 33 35

 • Działalność społeczno-kulturalna.
 • Upowszechnianie i promowanie kultury
 • Organizacja edukacji kulturalnej
 • Popularyzowanie kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Suwałki.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak

Kierownik – Małgorzata Lewczuk

tel: +48 87 563 90 50

Przewiń do góry
Skip to content