Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 /Gmina Suwałki

Gmina Suwałki informuje, iż przystąpiła do Programu Resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Realizatorem zadania publicznego AOON-2023 wyłonionym przez Gminę Suwałki jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Suwałkach .

 W związku z tym  PSONI Koło w Suwałkach ogłasza nabór do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania – 97.512,00 zł  – kwota dotacji celowej w 100%  finansowana z Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Planujemy  wsparcie asystenta osobistego dla 8 osób niepełnosprawnych  z terenu Gminy Suwałki ,w tym  2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz dla 3 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności , 1 osoby ze znaczną niepełnosprawnością ze sprzężeniami albo orzeczeniami traktowanymi na równi wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będące mieszkańcami Gminy Suwałki.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu:

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

– Karta zgłoszenia do Programu.

– Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności.

– Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.

– Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

– Oświadczenie uczestnika Programu dotyczące wskazania asystenta.

– W przypadku wskazania asystenta – oświadczenie asystenta.

 W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, w późniejszym etapie wymagane będą również:

-Zaświadczenie o niekaralności.

-Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.

-Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zwróć uwagę!

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma. Wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystent musi spełniać przynajmniej jeden z warunków, o których mowa poniżej:

„Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1)        posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2)        posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3)        wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym „

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Dokumenty należy dostarczyć do biura Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Jurewicz – 509 093 960

Do pobrania :

Uczestnik :

Oświadczenie-uczestnika-Programu-2023.pdf

Zakres czynności – Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST.pdf

Klauzula RODO dla uczestnika.pdf

Klauzula RODO Zalacznik-nr-12-do-Programu-AOON-JST-Ministerstwo.pdf

Karta zgłoszenia Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON.pdf

Asystent :

Klauzula RODO

Oświadczenie Asystenta

Ewidencja czasu pracy

LINK DO PROGRAMU I ZAŁĄCZNIKÓW:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 /Gmina Suwałki
Przewiń do góry
Skip to content