Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku

Zarządzenie nr 496/23
Wójta Gminy Suwałki

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w roku 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, z póź. zm), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) oraz Uchwały XLVII/496/22 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022r. poz. 5533) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w zakresie:

1) patrolowania przez wykwalifikowane służby wodne miejsc wykorzystywanych do kąpieli, m. in. na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne na terenie gminy Suwałki;

 1. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie upublicznione w terminie od dnia 23 lutego 2023 r. do dnia 17 marca 2023 r. poprzez zamieszczenie:
  a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki;
  b) na stronie internetowej Gminy Suwałki;
  c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 15.30.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Suwałki

Zbigniew Mackiewicz

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku
Przewiń do góry
Skip to content