Projekt pn. „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”
(umowa nr RPPD.09.01.00-20-0344/19-00) współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 –2020.

Od 1 lipca 2020 r. Gmina rozpoczyna realizację projektu pn. „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”. Przedsięwzięcie o wartości 429.500 zł, dofinansowane w wysokości 94% z  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020  (w ramach naboru Suwalski – Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania) potrwa 12 miesięcy.

Celem projektu, który jest odpowiedzią na trudności opiekuńczo-wychowawcze rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży od 6 do 17 roku życia w gminie Suwałki.  Projekt polega na uruchomieniu alternatywnej formy wsparcia dla 45 młodych osób i ich rodziców/opiekunów poprzez tworzenie sieci 3 świetlic środowiskowych (15 os. w każdej świetlicy) w miejscowościach: Płociczno – Tartak, Nowa Wieś i Przebród. Pomieszczenia placówek zostaną w ramach projektu dostosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, zabawki itd. niezbędne do sprawnego ich funkcjonowania.

Świetlice będą świadczyć następujące formy wsparcia:  pomoc w nauce, organizacja  czasu  wolnego,  zabawa oraz  rozwój zainteresowań, opieka i wychowanie. Utworzone świetlice środowiskowe będą funkcjonowały co najmniej 2 lata po zakończeniu realizacji projektu. Świetlice będą prowadzone przez Gminę Suwałki, a tym samym posiadać będą zgodę wójta na ich prowadzenie zgodnie z w/w ustawą.

Świetlice środowiskowe rozpoczną swoją działalność od 1 września br. natomiast w dwumiesięcznym okresie przygotowawczym tj. lipiec – sierpień dostosowane zostaną obiekty do potrzeb funkcjonowania placówki oraz zostanie wyłoniona kadra dydaktyczno – opiekuńcza placówek (częściowo w drodze przetargu nieograniczonego).

Świetlica środowiskowa z definicji  jest placówką wsparcia dziennego i jej funkcjonowanie musi być realizowanie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tym samym winno funkcjonować w strukturze GOPS o czym mówi art. 18c ust. 1 ww. ustawy.

UWAGA!

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z COVID-19 zmienił się okres realizacji projektu, zajęcia w świetlicach środowiskowych odbywać się będą od 1 marca 2021 do 28 lutego 2022 roku.

Zapraszamy na profil świetlic środowiskowych na FB

https://www.facebook.com/%C5%9Awietlice-%C5%9Brodowiskowe-w-gm-Suwa%C5%82ki-109534541377543

„Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”

Przewiń do góry
Skip to content