Zajęcia sportowe dla uczniów

Gmina Suwałki serdecznie zaprasza uczniów klas I-VI (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego):

  1. Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi
  2. Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
  3. Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie
  4. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Folwarku

do uczestnictwa w projekcie ,,Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Gminę Suwałki.

Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka i korygowanie wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 60 minut na terenie poszczególnych szkół w okresie: 01 maj-8 grudnia 2022 r. (z wyłączeniem lipca i sierpnia). Uczestnicy zajęć będą wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz odpowiednie do korygowanych wad postawy. Program zajęć dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do udziału w projekcie. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się m. in. prawidłowego oddychania torem piersiowym i brzusznym oraz będą utrwalać prawidłowe nawyki w zachowaniu odpowiedniej postawy. Zajęcia  prowadzone będą formie atrakcyjnej dla uczniów, z nastawieniem na gry i zabawy ruchowe, przestrzenno-orientacyjne kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie Deklaracji uczestnictwa przez Rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2022 r.

Kryteria rekrutacji:

  1. uczniowie ze wskazaniami lekarskimi, np. posiadający testy przesiewowe, aktualne badania lekarskie, z których wynika potrzeba uczestnictwa w zajęciach,
  2. uczniowie z obniżoną sprawnością fizyczną wynikającą np. z zaburzeń  lub dysharmonii rozwoju somatycznego lub motorycznego, przewlekłych zaburzeń stanu zdrowia, a także korzystający z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego z powodu przebytych chorób i urazów;
  3. pozostali uczniowie, dla których zajęcia będą profilaktyką i wzmocnieniem oraz poprawą rozwoju fizycznego.

Uwaga! Pierwszeństwo przysługuje uczniom spełniającym kryterium określone w pkt 1.

Zajęcia sportowe dla uczniów
Przewiń do góry
Skip to content