OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP.6730.48.2023.JM z dnia: 16 października 2023 roku

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą na działkach nr geod. 64/2 i 64/3 położonych w miejscowości Korobiec w Gminie Suwałki.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP.6730.48.2023.JM z dnia: 16 października 2023 roku
Przewiń do góry
Skip to content