OGŁOSZENIE – STYPENDIUM SZKOLNE 2023/2024

                                                                                                                                                                                                                   Suwałki, dnia 30 sierpnia 2023 r.
PSG. 4462.13.2023.WJ

                                                                    OGŁOSZENIE – STYPENDIUM SZKOLNE 2023/2024
W roku szkolnym 2023/2024 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w postaci stypendium szkolnego należy składać do 15 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 na formularzu zgodnym z załączonym wzorem.
Wnioski są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki pok. nr 116 piętro I lub pod linkiem: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub w pok. nr 116 piętro I, w terminie od 1 września do 15 września 2023 r. w godz. od 8.30 do godz. 14.30.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).
Obliczanie dochodu miesięcznego z gospodarstwa rolnego – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

                                                                                                                                                                                 Krzysztof Andrzej Gwaj

                                                                                                                                                                                               /-/

                                                                                                                                                                         Zastępca Wójta Gminy Suwałki

OGŁOSZENIE – STYPENDIUM SZKOLNE 2023/2024
Przewiń do góry
Skip to content