Obwieszczenie BUM.6220.10.2023.SR z dnia: 26 czerwca 2023 roku

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16 maja 2023 roku (data wpływu do Urzędu 25 maja 2023 roku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji regazyfikacji gazu LNG z uwagi na konieczność zwiększenia możliwości magazynowania LNG na działce o nr geod. 8/6 w obrębie Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki.

Obwieszczenie BUM.6220.10.2023.SR z dnia: 26 czerwca 2023 roku
Przewiń do góry
Skip to content