Obwieszczenie BUM.6220.8.2023.SR z dnia: 26 czerwca 2023 roku.

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża zlokalizowanego na działkach nr 37/1 i 37/2 obręb Kuków – Folwark, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.

Obwieszczenie BUM.6220.8.2023.SR z dnia: 26 czerwca 2023 roku.
Przewiń do góry
Skip to content