Obwieszczenie BUM.6220.8.2023.SR z dnia: 26 maja 2023 roku

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 kwietnia 2023 roku (data wpływu do Urzędu 24 kwietnia 2023 roku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża zlokalizowanego na działkach nr 37/1 i 37/2 obręb Kuków – Folwark gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.

Obwieszczenie BUM.6220.8.2023.SR z dnia: 26 maja 2023 roku
Przewiń do góry
Skip to content