Obwieszczenie BUM.6220.2.2023.SR z dnia: 23 maja 2023 roku

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. Dubowo Drugie I, na terenie działki nr ew. 201/8 w m. Dubowo Drugie, o mocy do 4,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania”.

Obwieszczenie BUM.6220.2.2023.SR z dnia: 23 maja 2023 roku
Przewiń do góry
Skip to content