Obwieszczenie BUM.6220.31.2022.SR z dnia: 12 maja 2023 roku

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 25 i części 24, obręb Czarnakowizna, gmina Suwałki”.

Obwieszczenie BUM.6220.31.2022.SR z dnia: 12 maja 2023 roku
Przewiń do góry
Skip to content