Autor: Robert Ignatowicz

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda

Obwieszczenie BUM.6220.14.2023.SR z dnia: 22 września 2023 roku

Gmina Suwałki otrzymała dotację w wysokości 4000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2023 r.

Dotacja dla Gminy Suwałki

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej stacji regazyfikacji gazu LNG z uwagi na konieczność zwiększenia możliwości magazynowanych LNG” realizowanego na działce ew. 8/6 w obrębie Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki.

Obwieszczenie BUM.6220.10.2023.SR z dnia: 8 września 2023 roku

Obwieszczenie Nr PP.6730.34.2023.JM z dnia 01.09.2023r. owydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 1-8 instalacji fotowoltaicznych pn. Dubowo Drugie II o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania na działkach nr geod. 204/7 i 205/2 położonych w miejscowości Dubowo Drugie w gminie Suwałki.

Obwieszczenia PP.6730.34.2023.JM z dnia 01 września 2023 r.

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 229, 248, 251 w obrębie Korkliny w gminie Suwałki..

Obwieszczenie PP.6730.78.2022.ID z dnia 05 września 2023 r.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu w msc. Kropiwne Stare”.

Obwieszczenie BUM.6220.12.2023.SR z dnia: 4 września 2023 roku.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101999B przez wieś Kropiwne Nowe, gmina Suwałki”.

Obwieszczenie BUM.6220.13.2023.SR z dnia: 31 sierpnia 2023 roku

Przewiń do góry
Skip to content