Autor: Robert Ignatowicz

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Suwałki.

Ogloszenie o naborze wymiana zrodel ogrzewania 2024 (format pliku: docx, rozmiar pliku: 17KB)

Wniosek o dotację (format pliku: docx, rozmiar pliku: 24KB)

Uchwała Rady Gminy nr_XLII_436_22 (format pliku: docx, rozmiar pliku: 34KB)

załącznik nr 1 (format pliku: docx, rozmiar pliku: 13KB)

załącznik nr 2 (format pliku: docx, rozmiar pliku: 14KB)

załącznik nr 3 (format pliku: docx, rozmiar pliku: 13KB)

załącznik nr 4 (format pliku: docx, rozmiar pliku: 13KB)

Dotacje na proekologiczne źródła ogrzewania.

 

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków.

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków i przyłącza kanalizacyjne.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny z powiększonego złoża Kuków XIV gmina Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie na działkach o nr geod. 3 i 4 obręb Kuków. Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z decyzją i aktami sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Obwieszczenie BUM.6220.19.2023.SR z dn. 20.02.2024 (format pliku: docx, rozmiar pliku: 42KB)

decyzja BUM.6220.19.2023.SR z dn. 20.02.2024 (format pliku: docx, rozmiar pliku: 124KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.19.2023.SR z dnia: 20 luty 2023 roku.

Prosimy mieszkańców wsi o udostępnienie w powyższym terminie dostępu do wodomierza lub spisanie i podanie wskazań licznika Inkasentowi (istnieje możliwość wywieszenie karteczki z odczytem w widocznym i dostępnym miejscu lub podanie odczytu tel. 667-676-787-sms). W przypadku braku możliwości odczytu, zostanie wystawiony rachunek według średniego zużycia.
Dziękujemy. Gmina Suwałki

Informacja

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Stary Folwark gmina Suwałki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach informuje, iż wyniki badań jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony Folwark, Leszczewo, Leszcze wek, Magdalenowo, Stary Folwark, Piertanie, Tartak, Wigry w gminie Suwałki, powiat suwalski, nie wykazały przekroczeń wartości parametrycznych mętności, manganu oraz żelaza. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

 

Komunikat – wod. Stary Folwark (format pliku PDF, rozmiar: 57KB)

Ocena o przydatności wody – wod. Stary Folwark (format pliku PDF, rozmiar: 33KB)

Sprawozdanie z badań – wod. Stary Folwark (format pliku PDF, rozmiar 344KB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SUWAŁKACH

Przewiń do góry
Skip to content