Autor: Robert Ignatowicz

Gmina Suwałki uprzejmie informuje, że w miejscowościach: Stary Folwark, Leszczewek, Leszczewo, Cimochowizna, Tartak, Piertanie w dniach od 15.07.2024r. do 22.07.2024 r. w godzinach 14.00 – 20.00 będą odczytywane wodomierze. Prosimy mieszkańców wsi o udostępnienie w powyższym terminie dostępu do wodomierza lub spisanie i podanie wskazań licznika Inkasentowi (istnieje możliwość wywieszenia karteczki z odczytem w widocznym i dostępnym miejscu lub podanie odczytu tel. 667-676-787-sms). W przypadku braku możliwości odczytu, zostanie wystawiony rachunek według średniego zużycia.  Dziękujemy. Gmina Suwałki

Informacja z dnia 15 lipca 2024 r. – odczyt wodomierzy.

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 w związku z przepisem art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały nr II/10/24 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Suwałki.

3_OBWIESZCZENIE BIP (rozmiar pliku: 37KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP. 6721.1.2.2024 z dnia: 15 lipca 2024 roku.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce 221/2 obręb Sobolewo gm. Suwałki.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.6.2024.SR z dnia: 11 lipca 2024 roku.

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 102034B na odc. Nowa Wieś – Lipniak, gmina Suwałki”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.7.2024.SR z dnia: 09 lipca 2024 roku.

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w miejscowości Trzciane wraz z niezbędną infrastrukturą”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.8.2024.SR z dnia: 09 lipca 2024 roku.

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 31 maja 2024 roku (data wpływu do Urzędu 19 czerwca 2024 roku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża Turówka Stara zlokalizowanego na działce nr 17/1 w obrębie Turówka Stara, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI UK.6220.9.2024.SR z dnia: 08 lipca 2024 roku.

Gmina Suwałki uprzejmie informuje, że w miejscowościach Nowa Wieś, Lipniak, Bobrowisko, Wiatrołuża Pierwsza w dniach od 09.07.2024 r. do 15.07.2024 r. w godzinach 08.00-14.00będą odczytywane wodomierze. Prosimy mieszkańców wsi o udostępnienie w powyższym terminie dostępu do wodomierza lub spisanie i podanie wskazań licznika Inkasentowi (istnieje możliwość wywieszenia karteczki z odczytem w widocznym i dostępnym miejscu lub podanie odczytu tel. 667-676-787-sms). W przypadku braku możliwości odczytu, zostanie wystawiony rachunek według średniego zużycia.

                                                                          Dziękujemy. Gmina Suwałki

Informacja z dnia 09 lipca 2024 r. – odczyt wodomierzy.

Informujemy, że w dniu 05.07.2024 r. (piątek)w związku z awarią sieci wodociągowej, w miejscowości Płociczno-Osiedle może wystąpić przerwa w dostawie wody.

Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu robót i ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Przepraszamy za utrudnienie.

Informacja – Przerwa w dostawie wody w m. Płociczno-Osiedle.

Przewiń do góry
Skip to content