Autor: Ilona Rżany

Zapytanie ofertowe nr 2/2024 z 15 marca 2024 r.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza do składania ofert na inwestycję pn. „Zabezpieczenie i etap I rewitalizacji schroniska Nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia, z lat 1928-1929” dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Suwałki.

I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA
„Zabezpieczenie i etap I rewitalizacji schroniska Nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia, z lat 1928-1929″ wpisanego do rejestru zabytków, znak: rn-rs/4010-79/08 pod nr. rej. A-263, usytuowanego na działce nr ewid. 533, obręb: 0016 Leszczewek” dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2023/7612/PolskiLad.

II. ZAMAWIAJĄCY
Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko,
ul. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki
NIP: 844-000-29-12
REGON: 790001594

III. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Anna Renowicka
Tel. 513 757 103
e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl

IV. CEL ZAMÓWIENIA

  1. Wykonanie prac budowlanych mających za zadanie tymczasowego zabezpieczenia budynku schroniska przed postępującym zniszczeniem zgodnie z decyzją Podlaskiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Suwałkach z dnia 22.09.2023.
  2. Wykonanie pełnego zakresu wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego rewitalizacji budynku z przeznaczeniem na obiekt o funkcji gastronomiczno–usługowej wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacjami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
  Dopuszcza się składanie osobnych ofert na każdy z wymienionych powyżej zakresów robót.
  Lokalizacja obiektu: PTTK Stary Folwark, budynek schroniska I, działka nr 533, obręb 0016 Leszczewek, gm. Suwałki
  Główne Kody CPV zamówienia:
  74221000-4 – usługi projektowania architektonicznego
  45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne
  Dodatkowe kody CPV zamówienia:
  45420000-7 – roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
  45111212-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu,
  45111213-4 – roboty w zakresie oczyszczania terenu.

V. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA
Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego www.pttk.suwalki.pl i Wnioskodawcy: www.gmina.suwalki.pl

VI. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

  1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami).
 2. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) i Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane
  (Dz. Urz. Z 2023r poz. 682 z późn. zm.).

 4. VII. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiot zamówienia opisują 2 poniższe punkty, na każdy z obu niżej wymienionych zakresów można składać osobne zamówienie (dopuszczalne jest złożenie tylko jednego zamówienia).

Pierwszy zakres zamówienia obejmuje:

  1. Wykonanie prac budowlanych, mających za zadanie tymczasowe zabezpieczenie budynku schroniska przed postępującym uszkodzeniem, obejmujące:
   a. Zabezpieczenie dachu schroniska i tym samym jego wnętrz przed zalewaniem wodami opadowymi polegające na:
   1.a.i. Wykonaniu tymczasowych krokwi dachowych nad centralną częścią schroniska I (w części zawalonej), z zachowaniem odpowiedniego nachylenia połaci dachowych oraz odpowiedniej długości okapów
   w celu prawidłowego odprowadzenia wody opadowej/śniegu z dachu;
   1.a.ii. Pokryciu całego dachu budynku schroniska plandekami foliowymi mocowanymi do istniejącego pokrycia dachowego.
   b. Zabezpieczenie zawalonego fragmentu stropu nad parterem schroniska
   w części centralnej oraz południowo-wschodniej, poprzez podstemplowanie
   z zastosowaniem drewnianych lub systemowych stempli oraz drewnianych
   i metalowych belek;
   c. Usunięcie zalegającego gruzu i śmieci z pomieszczeń wewnątrz schroniska;
   d. Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych przed czynnikami zewnętrznymi, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego wietrzenia najbardziej zawilgoconych pomieszczeń;
   e. Oczyszczenie cokołu fundamentów schroniska, schodów, dachu i innych elementów architektonicznych budynku oraz jego najbliższego otoczenia
   z porastających chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów. WW. prace należy wykonać niezwłocznie, w trybie konieczności natychmiastowego zabezpieczenia budynku przed dalszą destrukcja i wzrostu zagrożenia zawalenia się obiektu.
   W trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca robót zabezpieczających zapewni nadzór nad realizowanymi robotami oraz uzgodni wykonane roboty z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ww. roboty zabezpieczające należy wykonać do 20.10.2024 r.

Drugi zakres zakres zamówienia obejmuje:

  1. Wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji – pełnego zakresu wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego modernizacji i przebudowy budynku z przeznaczeniem na obiekt ogólnodostępny o funkcji gastronomiczno–usługowej, uzgodnionej z PTTK i PWKZ, wraz z branżowymi kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacjami technicznymi.
   W zakres opracowania wchodzą w szczególności:
   a. Pełny zakres projektu architektoniczno-budowlanego, wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektem technicznym, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy,
   b. Związane z projektem wszystkie konieczne opracowania branżowe,
   w szczególności inwentaryzacje, mapy, badania geotechniczne podłoża gruntowego, ekspertyzy, badania konserwatorskie substancji zabytkowej schroniska,
   c. Kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne.
   W zakres obowiązków projektanta wchodzą: wszelkie niezbędne uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami, w tym w szczególności z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wigierskim Parkiem Narodowym, Starostwem Powiatowym, uzyskanie wszelkich zezwoleń i ew. odstępstw, a także poniesienie związanych z tym kosztów.
  2. Ww. zakres dokumentacji technicznej należy wykonać do 30.06.2025 r. 

2. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.

3. Okres gwarancji
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 24 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane, objęte niniejszym zamówieniem.

4. Odbiór robót (częściowy i ostateczny) dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego i Gminy Suwałki przy udziale Wykonawcy.
5. Nieruchomość, której dotyczy zamówienie zlokalizowana jest w Starym Folwarku, na działce nr ewid. 533, obręb 0016 Leszczewek. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu zobowiązane są do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem, celem poznania specyfiki zamówienia, po wcześniejszym umówieniu z Zamawiającym. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy o kontakt z Zamawiającym.

6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pojedyncze zakresy robót (tylko projektowanie lub tylko zabezpieczenie), nie dopuszcza się natomiast składanie ofert jedynie na wybrane części ww. zakresów.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

• Termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia dla zakresu 1: 20.10.2024 r.
• Termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia dla zakresu 2: 30.06.2025 r.
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opisane w warunkach zmiany umowy.

IX. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Schronisko I PTTK Stary Fowark, gm. Suwałki, działka nr ewid. 533, obręb 0016 Leszczewek.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania niniejszego zamówienia.
Dla potwierdzenia tego warunku Wykonawca przedstawi wykaz adekwatnych robót (budowlanych lub projektowych) zgodnie z załącznikiem nr 5, wykonanych należycie w ostatnim okresie 5 lat na przynajmniej jednym obiekcie zabytkowym.
c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
we wskazanych terminach.
e. Zagwarantują, że okres gwarancji i rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia wynosi minimum 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
f. Zrealizują wizję lokalną miejsca objętego zamówieniem.
Powyższe warunki uznaje się za spełnione, jeśli Oferent złoży oświadczenie w powyższym zakresie.

XI. MINIMALNY ZAKRES OFERTY

  • formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego;

  • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

  • oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

  • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę i oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

  • parafowany projekt umowy – zgodnie z załącznikiem nr 2a/2b do zapytania ofertowego;

  • klauzula dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – zgodnie z załącznikiem nr 3
   do zapytania ofertowego

  • zaświadczenie o zrealizowanej obowiązkowej wizji lokalnej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego;

  • wykaz wykonanych robót w obiektach zabytkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5a/5b
   do zapytania ofertowego wraz z referencjami,

  • kopia polisy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł
   Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.
   Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem oferty (formularz ofertowy), stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

XII. KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka, która zostanie przedstawiona
w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia. Oferty złożone w zakresach ” tymczasowe zabezpieczenie obiektu” oraz „wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji” oceniane będą osobno.

2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
a) zostały złożone w terminie,
b) są zgodne z przedmiotem zamówienia,
c) spełniają warunki udziału w postępowaniu,
d) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.

3. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium cena – 100%, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.
Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:
1 – cena: 100%
Ocenie podlega cena brutto danej oferty. Maksymalna punktacja dla danej oferty z najniższą ceną brutto to 100 pkt. Kolejne oferty oceniane są proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru:
W = C (cena)
gdzie:
W – Wybrana oferta
C – najkorzystniejsza cena

4. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.

5. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego www.pttk.suwalki.pl i Wnioskodawcy: www.gmina.suwalki.pl

7. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

XIII. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1.Termin składania ofert do dnia 22.04.2024 r. do godz. 15.00.

2.Oferta powinna być złożona w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą zadania.

3. Miejsce składania ofert: siedziba Wnioskodawcy – Urząd Gminy Suwałki,
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki – Biuro Obsługi Interesanta.

4.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.

XIV. ZAKRES WYKLUCZENIA

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XV. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7,

2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty
w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:

− wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

− wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku
o dofinansowanie inwestycji;

− wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

− wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

− zmiany istotnych regulacji prawnych;

− wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

− wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający
z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności.

4. Wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie
po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych.

5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust.4 nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy.

6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3, i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy
i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVI. DODATKOWE WARUNKI

1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.

3. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny
z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),  to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. do podpisania oferty.

4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

7. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku braku odpowiedzi, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.

8. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna
z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. 

9. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne
dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy (a także przedstawione dowody).

11. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku
do Zamawiającego.

12. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne
do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna
przez cały okres obowiązywania umowy.

13. Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.

14. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć
w szczególności w oparciu o aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dane przedstawione w Ogłoszeniu, w tym wynikające
z istotnych postanowień umowy,
opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, obowiązkową wizję lokalną, koszty wykonania
w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty ubezpieczenia OC, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów. 

15. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

16. Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia.
W przypadku wystąpienia rozbieżności w podanej kwocie w liczbach oraz słownie,
za prawdziwą kwotę uznaje się wyrażoną słowne. 

17. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą,
a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana
przez Zamawiającego, przedstawiciela Gminy Suwałki i Wykonawcę.

18. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej oraz wymagają zgody Zamawiającego.

19. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów
i urządzeń, lecz za zgodą zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń, których zastosowanie nie wpłynie na pogorszenie jakości robót budowlanych.

20. Ewentualne roboty dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia mogą być przedmiotem zmiany wartości umowy, co zostało dokładnie opisane
w pkt. „Warunki zmiany umowy” niniejszego zapytania ofertowego.

21. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego
oraz objęte treścią zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć,
z zastrzeżeniem pkt. 23 i 24. Zakres wskazanych robót musi wynikać ze sporządzonego
i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.

22. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym
z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego
i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że wykonawca robót dysponując opis przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane
z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.

23. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, niż to wynika z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie
to roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności które mogą mieć wpływ na cenę.
Takie roboty Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.

24. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapie przygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy.

25. Zapłata wynagrodzenia:

1) Ustala się wypłatę wynagrodzenia  po wykonaniu osobnych zakresów (wg p. VII) zamówienia:
– po wykonaniu pełnego zakresu robót zabezpieczających objętych umową – po dokonaniu protokolarnego odbioru całości robót przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Urzędu Gminy Suwałki i Wykonawcy,

– po protokolarnym przekazaniu kompletu pełnej dokumentacji projektowej i technicznej rewitalizacji oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego wymaganych zezwoleń i pozwolenia
na budowę.

2) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w całości po wykonaniu i odbiorze odpowiedniego zakresu robót, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dostarczenia odpowiedniej faktury przez Wykonawcę.

26. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:

1) Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą.

2) Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.

XVII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY.

1. Formularz ofertowy  nr 1 – złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1
do zapytania ofertowego .

2. Wzór umowy – wzór stanowi załącznik nr 2a i/lub 2b do zapytania ofertowego.

3. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego .

4. Zaświadczenie o zrealizowanej obowiązkowej wizji lokalnej – wzór stanowi
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

5. Wykaz wykonanych robót lub prac projektowych  – wzór stanowi załącznik nr 5a i/lub 5b    do zapytania ofertowego,

6. Kopia polisy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.000.000,00 złotych.

Dokumenty z pozycji nr  2, 5 na każdy z obu zakresów zamówienia wg p. VII należy składać osobno – na odrębnych wariantach formularzy oznaczonych literkami „a” lub „b”.
Możliwe jest składanie oferty tylko na jeden wybrany zakres zamówienia.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz załącznikami do zapytania ofertowego znajduje się na stronie internetowej właściciela zabytku tj. PTTK Oddział w Suwałkach – kliknij tutaj

Zaproszenie do składania ofert PTTK o/Suwałki

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza do składania ofert na inwestycję pn. „Zabezpieczenie i 1 etap rewitalizacji schroniska Nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia, z lat 1928-29” dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Suwałki.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024
z dnia 26.01.2024 r.

I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

„Zabezpieczenie i 1 etap rewitalizacji schroniska Nr 1 PTTK w Starym Folwarku
im. Kazimierza Kulwiecia, z lat 1928-29”, wpisanego do rejestru zabytków, znak: rn-rs/4010-79/08
pod nr. rej. A-263, usytuowanego na działce nr ewid. 533, obręb: 0016 Leszczewek dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2023/7612/PolskiLad.

II. ZAMAWIAJĄCY

Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko,
ul. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki
NIP: 844-000-29-12
REGON: 790001594

III. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Tadeusz Rurak
Tel. 604 530 738
e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl

IV. CEL ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie prac budowlanych mających za zadanie tymczasowego zabezpieczenia budynku schroniska przed postępującym zniszczeniem zgodnie z decyzją Podlaskiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Suwałkach z dnia 22.09.2023, stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonanie pełnego zakresu wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego rewitalizacji budynku z przeznaczeniem na obiekt o funkcji gastronomiczno–usługowej
wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacjami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
Dopuszcza się składanie osobnych ofert na każdy z wymienionych powyżej zakresów robót.
Lokalizacja obiektu: PTTK Stary Folwark, budynek schroniska I, działka nr 533, obręb 0016 Leszczewek, gm. Suwałki
Główne Kody CPV zamówienia: 74221000-4 – usługi projektowania architektonicznego
45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne
Dodatkowe kody CPV zamówienia:
45420000-7 – roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45111212-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu,
45111213-4 – roboty w zakresie oczyszczania terenu.

V. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego www.pttk.suwalki.pl i Wnioskodawcy: www.gmina.suwalki.pl

VI. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami).
3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) i Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. Urz. Z 2023r poz. 682 z późn. zm.).

VII. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia opisują 2 poniższe punkty, na każdy z obu niżej wymienionych zakresów można składać osobne zamówienie (dopuszczalne jest złożenie tylko jednego zamówienia).

I. Pierwszy zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie prac budowlanych, mających za zadanie tymczasowe zabezpieczenie budynku schroniska przed postępującym uszkodzeniem, obejmujące:
a. Zabezpieczenie dachu schroniska i tym samym jego wnętrz przed zalewaniem wodami opadowymi polegające na:
1.a.i. Wykonaniu tymczasowych krokwi dachowych nad centralną częścią schroniska I (w części zawalonej), z zachowaniem odpowiedniego nachylenia połaci dachowych oraz odpowiedniej długości okapów w celu prawidłowego odprowadzenia wody opadowej/śniegu z dachu;
1.a.ii. Pokryciu całego dachu budynku schroniska plandekami foliowymi mocowanymi do istniejącego pokrycia dachowego.
b. Zabezpieczenie zawalonego fragmentu stropu nad parterem schroniska w części centralnej oraz południowo-wschodniej, poprzez podstemplowanie z zastosowaniem drewnianych lub systemowych stempli oraz drewnianych i metalowych belek;
c. Usunięcie zalegającego gruzu i śmieci z pomieszczeń wewnątrz schroniska;
d. Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych przed czynnikami zewnętrznymi, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego wietrzenia najbardziej zawilgoconych pomieszczeń;
e. Oczyszczenie cokołu fundamentów schroniska, schodów, dachu i innych elementów architektonicznych budynku oraz jego najbliższego otoczenia z porastających chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów.
WW. prace należy wykonać niezwłocznie, w trybie konieczności natychmiastowego zabezpieczenia budynku przed dalszą destrukcja i wzrostu zagrożenia zawalenia się obiektu.
W trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca robót zabezpieczających zapewni nadzór nad realizowanymi robotami (kierownika budowy) oraz uzgodni wykonane roboty z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Ww. roboty zabezpieczające należy wykonać do 20.05.2024 r.

II. Drugi zakres zamówienia obejmuje:
2. Wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji – pełnego zakresu wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego modernizacji i przebudowy budynku z przeznaczeniem na obiekt ogólnodostępny o funkcji gastronomiczno–usługowej, uzgodnionej z PTTK i PWKZ, wraz z branżowymi kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacjami technicznymi.
W zakres opracowania wchodzą w szczególności:
a. Pełny zakres projektu architektoniczno-budowlanego, wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektem technicznym, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy,
b. Związane z projektem wszystkie konieczne opracowania branżowe, w szczególności inwentaryzacje, mapy, badania geotechniczne podłoża gruntowego, ekspertyzy, badania konserwatorskie substancji zabytkowej schroniska,
c. Kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne.
W zakres obowiązków projektanta wchodzą:
– wszelkie niezbędne uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami, w tym w szczególności
z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wigierskim Parkiem Narodowym,
Starostwem Powiatowym, uzyskanie wszelkich zezwoleń i ew. odstępstw, a także poniesienie związanych z tym kosztów.
Ww. zakres dokumentacji technicznej należy wykonać do 30.06.2025 r.

2. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.
3. Okres gwarancji.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 24 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane, objęte niniejszym zamówieniem.
4. Odbiór robót (częściowy i ostateczny) dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego
i Gminy Suwałki przy udziale Wykonawcy.
5. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu zobowiązane są do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem, celem poznania specyfiki zamówienia, po wcześniejszym umówieniu z Zamawiającym.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy o kontakt z Zamawiającym.
6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na pojedyncze zakresy robót (tylko projektowanie lub tylko zabezpieczenie), nie dopuszcza się natomiast składanie ofert jedynie na wybrane z części ww. zakresów.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • Termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia dla zakresu 1: 05.2024 r.
 • Termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia dla zakresu 2: 06.2025 r.

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opisane w warunkach zmiany umowy.

IX. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Schronisko I PTTK Stary Fowark, gm. Suwałki, działka nr ewid. 533, obręb 0016 Leszczewek.

XI. MINIMALNY ZAKRES OFERTY

– formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego;
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
– oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę i oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
– parafowany projekt umowy – zgodnie z załącznikiem nr 2a/2b do zapytania ofertowego;
– klauzula dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – zgodnie z załącznikiem nr 3
do zapytania ofertowego
– zaświadczenie o zrealizowanej obowiązkowej wizji lokalnej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego;
– wykaz wykonanych robót w obiektach zabytkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5a/5b do zapytania ofertowego wraz z referencjami,
– kopia polisy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000,00 zł
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.
Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem oferty (formularz ofertowy), stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

XII. KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka, która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia. Oferty złożone w zakresach ” tymczasowe zabezpieczenie obiektu” oraz ” wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji” oceniane będą osobno.
2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
a) zostały złożone w terminie,
b) są zgodne z przedmiotem zamówienia,
c) spełniają warunki udziału w postępowaniu,
d) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.
3. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium cena – 100%, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.
Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:
1 – cena: 100%
Ocenie podlega cena brutto danej oferty. Maksymalna punktacja dla danej oferty z najniższą ceną brutto to 100 pkt. Kolejne oferty oceniane są proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru:
W = C (cena)
gdzie:
W – Wybrana oferta
C – najkorzystniejsza cena
4. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.
5. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego www.pttk.suwalki.pl i Wnioskodawcy: www.gmina.suwalki.pl
7. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

XIII. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert do dnia 29.02.2024 r. do godz. 15.00.
2. Oferta powinna być złożona w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą zadania.
3. Miejsce składania ofert: siedziba Wnioskodawcy – Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki – Biuro Obsługi Interesanta.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.

XIV. ZAKRES WYKLUCZENIA

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XV. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7,
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty
w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:
− wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
− wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie inwestycji;
− wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
− wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
− zmiany istotnych regulacji prawnych;
− wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
− wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności.
4. Wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie
po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych.
5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust.4 nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy.
6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3, i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy
i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVI. DODATKOWE WARUNKI

1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
3. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny
z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS
lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. do podpisania oferty.
4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku braku odpowiedzi, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
8. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę.
9. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
10. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy (a także przedstawione dowody).
11. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku
do Zamawiającego.
12. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne
do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna
przez cały okres obowiązywania umowy.
13. Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.
14. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w szczególności w oparciu o aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dane przedstawione w Ogłoszeniu, w tym wynikające z istotnych postanowień umowy,
opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, obowiązkową wizję lokalną, koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty ubezpieczenia OC, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.
15. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się
z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
16. Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia.
W przypadku wystąpienia rozbieżności w podanej kwocie w liczbach oraz słownie, za prawdziwą kwotę uznaje się wyrażoną słowne.
17. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą,
a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana
przez Zamawiającego, przedstawiciela Gminy Suwałki i Wykonawcę.
18. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej oraz wymagają zgody Zamawiającego.
19. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń, których zastosowanie nie wpłynie na pogorszenie jakości robót budowlanych.
20. Ewentualne roboty dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia mogą
być przedmiotem zmiany wartości umowy, co zostało dokładnie opisane w pkt. „Warunki zmiany umowy” niniejszego zapytania ofertowego.
21. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć, z zastrzeżeniem pkt. 23 i 24. Zakres wskazanych robót musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.
22. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym
z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego
i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że wykonawca robót dysponując opis przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.
23. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, niż to wynika z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie to roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności które mogą mieć wpływ na cenę.
Takie roboty Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.
24. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować
na etapie przygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy.
25. Zapłata wynagrodzenia:
1) Ustala się wypłatę wynagrodzenia po wykonaniu osobnych zakresów (wg p. VII) zamówienia:
– po wykonaniu pełnego zakresu robót zabezpieczających objętych umową – po dokonaniu protokolarnego odbioru całości robót przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Urzędu Gminy Suwałki i Wykonawcy,
– po protokolarnym przekazaniu kompletu pełnej dokumentacji projektowej i technicznej rewitalizacji oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego wymaganych zezwoleń i pozwolenia
na budowę.
2) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w całości po wykonaniu i odbiorze odpowiedniego zakresu robót (Części I/Części II), w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dostarczenia odpowiedniej faktury przez Wykonawcę.
26. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:
1) Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą.
2) Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.

XVII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Formularz ofertowy nr 1 – złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1
do zapytania ofertowego .
2. Wzór umowy – wzór stanowi załącznik nr 2a i/lub 2b do zapytania ofertowego.
3. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – wzór stanowi załącznik nr 3
do zapytania ofertowego .
4. Zaświadczenie o zrealizowanej obowiązkowej wizji lokalnej – wzór stanowi załącznik nr 4
do zapytania ofertowego
5. Wykaz wykonanych robót lub prac projektowych – wzór stanowi załącznik nr 5a i/lub 5b do zapytania ofertowego
6.Kopia polisy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000,00 złotych.

Dokumenty z pozycji nr 2, 5 na każdy z obu zakresów zamówienia wg p. VII należy składać osobno
– na odrębnych wariantach formularzy oznaczonych literkami „a” lub „b”.
Możliwe jest składanie oferty tylko na jeden wybrany zakres zamówienia.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz załącznikami  do zapytania ofertowego znajduje się na stronie internetowej PTTK Oddział w Suwałkach KLIKNIJ TUTAJ

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2024 PTTK Oddziału w Suwałkach

Wójt Gminy Suwałki  Zbigniew Mackiewicz  ogłasza nabór kandydatów do I edycji honorowej nagrody Wójta Gminy Suwałki pn. „Lider przedsiębiorczości Gminy Suwałki”.

Tym samym serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur do nagrody, która jest wyróżnieniem dla najlepszych przedsiębiorców wnoszących wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarczy Gminy oraz budujących jej pozytywny wizerunek.

Nagroda przyznawana jest na podstawie Regulaminu przyznawania nagrody Wójta Gminy Suwałki pn. „Lider przedsiębiorczości Gminy Suwałki” przyjętego Uchwałą nr LX/642/23 Rady Gminy Suwałki (plik do pobrania) podmiotom gospodarczym i innym instytucjom mającym znaczący wkład w rozwój gospodarczy gminy, działającym na rzecz przedsiębiorczości. Jej celem jest m.in. uhonorowanie inicjatyw w Gminie Suwałki podjętych w celu propagowania przedsiębiorczości, promowanie najlepszych gminnych przedsiębiorców, inspirowanie rozwoju przedsiębiorczości  oraz promocja Gminy Suwałki.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków, jakie powinni spełniać kandydaci określa Regulamin przyznawania nagrody Wójta Gminy Suwałki pn. „Lider przedsiębiorczości Gminy Suwałki”. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Laureatów Nagrody, po ocenie Kapituły Konkursowej, wskaże Wójt Gminy Suwałki. Laureaci otrzymują statuetkę przedstawiającą wizerunek Św. Romualda – kameduły  znajdującego się w herbie Gminy Suwałki oraz prawo do posługiwania się tytułem „Lider przedsiębiorczości Gminy Suwałki”.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się 3 lutego 2024 roku na XII Balu Charytatywnym Gminy Suwałki.  

Warunkiem dokonania zgłoszenia kandydata do Nagrody jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w formie pisemnej – formularz poniżej w terminie do 12 stycznia 2024 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydatury do Nagrody Lider przedsiębiorczości Gminy Suwałki”.

Regulamin przyznawania nagrody Wójta Gminy Suwałki pn. „Lider przedsiębiorczości Gminy Suwałki”Pobierz

Nabór kandydatów do nagrody Wójta Gminy Suwałki pn. „Lider przedsiębiorczości Gminy Suwałki”

Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk 2030” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030.

Sprawozdania z konsultacji społecznych dokumentów strategicznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk

Gmina Suwałki znalazła się wśród liderów tegorocznego Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. Nasz samorząd zajął II miejsce w kategorii gmin wiejskich i zdobył tytuł lidera powiatu suwalskiego. Wyróżnienie za zajętą pozycję odebrał 7 grudnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy.

Ranking to inicjatywa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jego celem jest wyłonienie i promocja gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Miejsce w rankingu określane jest na podstawie kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych. Wskaźniki są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Przedsięwzięciu patronuje Wojewoda Podlaski.

Gmina Suwałki na podium Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Suwałki informuje, że od 1 grudnia 2023 r. zmienia się system zarządzania siecią wodno – kanalizacyjną w gminie.

Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk w Suwałkach, które było zarządcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, kończy swoją działalność, w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków od 1 grudnia 2023 r. przejmuje Urząd Gminy Suwałki.

Urząd Gminy przejmuje następujące zadania:

  • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,

  • wystawianie faktur za dostawę wody i /lub odbiór ścieków,

  • windykacja należności za wodę i ścieki,

  • rozpatrywanie reklamacji dot. wystawionych faktur za dostawę wody i /lub odbiór ścieków,

  • zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną,

  • utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

  • wydawanie warunków technicznych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nadzór nad budową tychże przyłączy,

  • usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

O sposobie realizacji usług m.in. zawieraniu umów, odczycie wodomierzy czy wystawianiu faktur będziemy informować Państwa w najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Numer telefonu do kontaktu: (87) 565 93 91 – w godzinach pracy urzędu.

Odczyt wodomierzy (tylko sms): 667-676-787

Wszelkie awarie związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną można zgłaszać całodobowo pod numerem tel. 571-319-428 lub w godzinach pracy urzędu (87) 565 93 91.

 

Komunikat Wójta dotyczący gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

9 listopada 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zawarło umowę z Gminą Suwałki przyznając tym samym dotację w wysokości 500.000,00 zł w ramach programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.

Dzięki wsparciu Ministerstwa w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak” realizowanego przez Gminę Suwałki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II samorząd będzie mógł zrealizować następujące roboty dodatkowe, nie ujęte w pierwotnym zakresie inwestycji:

 • modernizacja boiska szkolnego,
 • częściowa wymiana ogrodzenia terenu szkoły,
 • wykonanie drogi dojazdowej do szkoły.

Wartość inwestycji: 6.336.474,00 zł, z tego finansowanie:

 • Budżet Państwa – Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.921.500,00 zł
 • Budżet Państwa – Ministerstwo Edukacji i Nauki – 500.000,00 zł
 • Gmina Suwałki –  914.974,00 zł

„Inwestycje w oświacie” – dotacja MEiN dla Gminy Suwałki

Gmina i Miasto Suwałki zapraszają na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”, które odbędzie się w trybie on-line w dniu 15.11.2023 r. o godz. 16:00. Osoby zainteresowane spotkaniem są proszone o wysłanie informacji o gotowości do uczestnictwa w spotkaniu na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl do dnia 14.11.2023 r do godz. 16:00. Mailem zwrotnym zostanie wysłany link do logowania na spotkanie. (pełna treść obwieszczenia – BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach)

Gmina Suwałki wspólnie z Miastem Suwałki we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstał projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”. Przedmiotowy dokument będzie służył realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych obu samorządów w perspektywie finansowej 2021-2027.

Projekt przedmiotowego dokumentu jest opracowywany w oparciu o model uspołeczniony, z wykorzystaniem szerokich konsultacji społecznych.

Dlatego też serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad strategią, a w szczególności do podzielenia się swoimi uwagami nt. dokumentu.

Konsultowane dokumenty wraz z konsultacjami prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030” oraz formularzem zgłaszania uwag znajdują się pod linkami:

https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje-pozarzadowe-sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/obwieszczenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-zit-mof-suwalk-do-roku-2030.html

https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje-pozarzadowe-sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/obwieszczenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-strategii-rozwoiu-ponadlokalnego-zit-mof-suwalk-do-roku-2030.html

Spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach zaprasza do składania ofert na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z „Renowacją zabytkowego drewnianego zespołu kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach, gmina Suwałki” – zadaniem dofinansowanym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (NR RPOZ/2022/5701/PolskiLad) na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Suwałki.

Zapytanie ofertowe nr 1/2023 z dn. 13.10.2023 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach

Przewiń do góry
Skip to content