Wyniki naboru uzupełniającego uczestników projektu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.

Zaktualizowana lista podstawowa wniosków zakwalifikowanych do projektu pn.: „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”.
Na podstawie Ogłoszenia Wójta Gminy Suwałki w okresie od 27 października 2021 r. do 5 listopada 2021 został przeprowadzony nabór uzupełniający uczestników projektu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. W wyniku naboru do Urzędu Gminy wpłynęło 9 „Deklaracji przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Suwałki w ramach Funduszu RPO Województwa Podlaskiego”.

15 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji do weryfikacji i oceny złożonych wniosków.

Deklarację, które otrzymały pozytywną ocenę końcową trafiły na „LISTA REZERWOWA – ZAKTUALIZOWANA 4., a następnie – do „Listy podstawowej” (rozszerzając ją o pozycje 76-84). Osoby wskazane w poz. 76-84 zostaną zaproszone na podpisanie umowy w dniu 17 listopada 2021 r.

Konsultacje w sprawie “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 r.

Konsultacje odbywają się w terminie 5 do 12 listopada 2021 r.

Opinie i uwagi do Programu należy zgłaszać w terminie do 12 listopada 2021 r. na adres: psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Suwałki.

PROJEKT PROGRAMU JEST DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY SUWAŁKI www.gmina.suwalki.pl w zakładce ogłoszenia, w BIP lub w pokoju nr 114 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki

Gmina Suwałki 16 lutego 2021 roku podpisała z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę na realizację projektu pn. „Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Suwałki na bieżące potrzeby ich gospodarstw domowych.

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP) planuje się objąć dofinansowaniem 71 gospodarstw domowych w celu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Suwałki.

Wsparcie odbywać się będzie poprzez udzielenie grantu przekazywanego mieszkańcom w formie refundacji poniesionych kosztów, po zakończeniu montażu instalacji i przedstawieniu rozliczenia z przeprowadzonego przedsięwzięcia. W przypadku oszczędności powstałych w projekcie za zgodą Urzędu Marszałkowskiego liczba mieszkańców objętych dofinansowaniem może ulec zwiększeniu.

Całkowita wartość projektu: 1 998 005,00 zł.

Wartość dofinansowania ze środków UE: 1 298 703,25 zł

Planowane zakończenie realizacji: 31 grudnia 2021 roku / decyzja IZ ROPWP z 6 października 2021 r. – wydłużenie projektu do 30 czerwca 2022 roku

Inne informacje publikowane na stronie internetowej dotyczącej projektu:
 1. Ważne informacje dla uczestników projektu – wzory dokumentów – link
 2. Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie z 25.10.2021 r. – link

Informacje i wzory dokumentów dla uczestników projektu pn. “Zielona Gmina IV

W związku z realizacją projektu pn. „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” polegającego na przyznaniu grantów na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, Gmina Suwałki udostępnia materiały pomocnicze i wzory dokumentów umożliwiające uczestnikom projektu prawidłową realizację inwestycji.

Wykaz dokumentów znajdujących się w plikach do pobrania :

 1. Informacja dla Grantobiorców – poradnik “krok po kroku”
 2. Regulamin naboru uczestników do udziału w projekcie – dokument zawiera zasady udziału w projekcie oraz obowiązujące wzory dokumentów.
 3. Formularz zapytania ofertowego dla potencjalnych wykonawców instalacji.
 4. Minimalne wymagania techniczne dla urządzeń i elementów instalacji fotowoltaicznej .
 5. Przykładowy wzór umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 6. Protokół z przeprowadzonego rozpoznania cenowego i wyboru wykonawcy.
 7. Wniosek o wypłatę grantu – wzór.
 8. Pełnomocnictwo na powierzenie grantu.
 9. Karta informująca o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej w ciągu roku – wzór dokumentu obowiązujący w okresie trwałości projektu.
Projekt pn.„Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” jest dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty Gminy Suwałki,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu serdeczne podziękowania za poświęcenie i zaangażowanie wyrazy uznania za odpowiedzialność i codzienny trud wychowania dzieci i młodzieży.

Proszę przyjąć szczególne słowa podziękowania, w obecnym trudnym okresie walki z epidemią za okazywaną wytrwałość, cierpliwość i serce wkładane w edukację
i kształtowania postaw najmłodszych mieszkańców gminy.

Składamy Państwu serdeczne życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy i dumy z jej efektów, uznania w oczach uczniów i ich rodziców, niegasnącego zapału oraz czerpania siły i inspiracji z codziennej, niełatwej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, wielu sukcesów zawodowych, pomyślności w realizacji celów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz

Przewodniczący Rady Gminy Suwałki – Marek Jeromin

Droga ekspresowa Suwałki-Białystok APEL

Mieszkańcy województwa podlaskiego od lat borykają się z nie najlepszym połączeniem ze stolicą województwa. Lokalne władze gmin i powiatów połączyły swoje siły i wspólnie chcą zwrócić uwagę na ten problem. Celem naszym jest, aby budowa drogi ekspresowej Białystok – Suwałki – granica państwa została ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2033 roku. W związku z tym apel do mieszkańców, aby złożyć jak największą liczbę petycji w formie kwestionariusza.

Zachęcamy do składania formularza konsultacyjnego dotyczącego uzupełnienia sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim. Dokument z już wypełnionymi wnioskami i uwagami oraz uzasadnieniem można pobrać poniżej.

Zachęcamy do czynnego udziału w sprawie. Wypełniony dokument można dostarczyć do Urzędu Gminy Suwałki najpóźniej do 17 września 2021 roku.

Przewiń do góry
Skip to content